Avoin AMK mahdollistaa ammattikorkeakouluopinnot kaikille

Avoin AMK-opiskelu oli Xamkissa menestys vuonna 2019 opiskelijamäärillä ja opintopisteillä mitattuna. Laaja koulutustarjonta ja joustavat tavat opiskella antavat kaikille mahdollisuuden uudistaa ja laajentaa osaamistaan. Verkko-opiskelu tavoittaa myös uusia ryhmiä ja kansainvälisiä opiskelijoita.

Avoimen AMK:n tuloksellisuutta arvioidaan suoritettujen opintopisteiden perusteella. Vuonna 2019 Xamkin tavoitteena oli kasvattaa avoimessa AMK:ssa suoritettuja opintopisteitä 20 prosenttia. Kasvua tuli 65 prosenttia. Lisäksi Xamkin opintopistekertymä vuonna 2019 oli kaksinkertainen verrattuna seuraavaksi suurimpaan toimijaan. Myös Xamkin avoimen AMK:n opistopisteiden suhteellinen osuus koko maan avoimen AMK:n opintopisteistä kasvoi.

Opiskelijamäärän kasvuun vaikutti se, että Xamk panosti erityisesti vuonna 2019 avoimen AMK:n koulutustarjonnasta tiedottamiseen ja markkinointiin sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Opiskelijoita avoimessa AMK:ssa on Xamkin toiminta-alueen lisäksi kymmenistä eri maista.

Vuonna 2019 Xamkin avoimessa AMK:ssa suoritettiin 15,5 % koko maan avoimen AMK:n opinnoista. Vastaava luku vuonna 2018 oli 11,8 %. Avoimen AMK:n opiskelijamäärä kasvoi vuodessa 74 %, vuonna 2019 opiskelijoita oli jo 8 954.

Avoin AMK vastaa myös osaamistarpeeseen

Xamkin avoimen AMK:n menestyksen takaa se, että opetussuunnitelmamme vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Koulutamme tehokkaasti ja joustavasti työelämän ja yhteiskunnan tarvitsemia osaajia. Esimerkkinä ovat eri alojen opetussuunnitelmista kootut korkeakouludiplomit.

Tätä kirjoittaessa keväällä 2020 olemme juuri lisänneet koulutustarjontaan uuden, tämän hetken tarpeeseen vastaavan Kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntija -korkeakouludiplomin.

Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot voidaan myös lukea hyväksi tutkintoihin tähtäävissä koulutuksissa.

Verkko-opinnot saavuttavat uusia ryhmiä

Yhä suurempi osa haluaa opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tämä on ohjannut verkko-opintojen rakentamista ja pedagogiikkaa Xamkissa. Avoimen AMK:n koulutustarjontamme painottuukin laajaan ja monialaiseen verkko-opintotarjontaan.

Jatkuvan oppimisen yhtenä tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja tuoda korkeakoulutus mahdolliseksi kaikille. Koulutussisältöjen on hyvä sopia eri elämäntilanteissa oleville. Verkko-opintomahdollisuuden kautta tavoitamme myös ryhmiä, joiden osallistuminen perinteisiin jatkuvan oppimisen koulutuksiin on vähäistä.

Avoimen AMK:n verkko-opintotarjonta kansainvälistyy

Uusi avaus on vuonna 2019 aloitettu avoimen AMK:n opetus englannin- ja venäjänkielisinä. Näin palvelemme alueella ja koko Suomessa asuvaa vieraskielistä väestöä tutustuttaen heidät ammattikorkeakoulun opetukseen.

Vieraskieliset verkko-opintojaksot ovat kansainvälisille opiskelijoille myös portti suomalaiseen ammattikorkeakouluun. Toivomme tarjonnan lisäävän alueemme väestön kotikansainvälistymistä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa avoimella AMK:lla on alueellisten vaikutusten lisäksi yhä vahvemmin myös kansainvälisiä vaikutuksia.

Volyymin nopea kasvu tuo myös haasteita

Xamkin avoimen AMK:n toiminnan nopea kasvu haastaa prosessit ja tuotettavat palvelut. Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelijamäärä, opintojaksotarjonta ja opintosuoritteet ovat kaksinkertaistuneet. Jatkuvan oppimisen opiskelijoita – jos mukaan lasketaan täydennyskoulutuksessa olevat opiskelijat – oli vuonna 2019 Xamkissa enemmän kuin tutkinto-opiskelijoita.

Nopean kasvun vuoksi toimintamallit eivät ennätä vakiintua ja ennakointi vaikeutuu. Eteen on noussut ongelmia, joihin emme ole ennättäneet varautua. Opiskelijalle tuotettavat palvelut eivät pysy kasvavan opiskelijamäärän perässä. Aiemmin tuotimme tukipalveluja pienemmille asiakasmäärille.

Xamkissa on pohdittava jatkuvan oppimisen tuotantomalleja: miten ja kenen toimesta tuotamme koulutuksia ja palveluja? On prosessien vakiinnuttamisen ja kirkastamisen aika.

Täydennyskoulutukselle ja avoimelle AMK-opetukselle on tilaus

Liiketaloudellisin perustein tuotetun täydennyskoulutuksen onnistumista mitataan koulutusyksiköiden liikevaihdolla. Vuonna 2019 täydennyskoulutuksen myynti oli noin 400 000 euroa, mutta asetettua tavoitetta ei saavutettu.

Tehtäviämme ovat mm. nopea vastaaminen alueen koulutustarpeisiin, yrityksille räätälöitävän koulutuksen suunnittelu yhdessä yritysten kanssa sekä täydennyskoulutustarpeen ennakointi. Teemme tätä työtä koko ajan, mutta lisäpanostus voisi olla paikallaan.

Xamkissa jatkuvan oppimisen kehittämisen painopiste on ollut avoimessa AMK:ssa, ja tavoitteena on kasvattaa avoimen AMK:n toimintaa. Myös täydennyskoulutukseen kohdistuu koko ajan lisäpaineita. Jatkuvan oppimisen koulutusten onnistumisen avaimet ovat ennakointi, työelämäyhteistyö ja nopea reagointi.

Pin It on Pinterest