Green Office – luonnollinen osa Xamkin toimintaa

Green Office -termi lienee useimmille xamkilaisille tuttu kampuksilla olevien logojen ja materiaalien kautta tai säännöllisen Kulutustapamittari-kyselyn myötä.

Green Office on WWF:n luoma ympäristöjärjestelmä, joka soveltuu erityisen hyvin toimistoympäristöihin. Järjestelmä tukee ympäristöjohtamista ja sen avulla pyritään pienentämään organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Mikä Green Office?

Green Office auttaa organisaatioita asettamaan tavoitteita ja valitsemaan oikeat toimenpiteet, mittaamaan ja analysoimaan tuloksia ja kehitystä, sekä parantamaan jatkuvasti omaa suoritustaan.

Green Office on myös sertifikaatti. Kun ympäristöjärjestelmä on valmis ja toimipiste auditoitu, organisaatio saa WWF Green Office -sertifikaatin, joka vahvistaa sitoutumisen ympäristöjärjestelmään ja jatkuvaan parantamiseen.

Green Office -ympäristötyön ytimessä on seitsemän teemaa:

  • johtaminen
  • viestintä ja sitouttaminen
  • energia ja vesi
  • hankinnat
  • kierrätys
  • lajittelu ja siivous
  • liikkuminen
  • ruoka

Nämä teemat sisältävät merkittävimmät ympäristövaikutukset toimistoympäristöissä. Organisaatiot voivat ympäristöjärjestelmissään valita itselleen parhaiten soveltuvat teemat tai edistää kaikkia seitsemää teemaa yhtä aikaa.

Green Office Xamkissa

Kotkan kampus sai ensimmäisenä kampuksena Green Office -sertifikaatin vuonna 2018 ja muut kampukset keväällä 2019. WWF Suomi tekee Green Office-tarkastukset noin kolmen vuoden välein ja kampuksilla toteutettiinkin tarkastukset keväällä 2022, Kouvolassa ja Mikkelissä paikan päällä, Kotkassa ja Savonlinnassa kirjallisesti.

Xamkin kampuksilla oli aluksi omat Green Office -tiimit, mutta pian huomattiin, että samoja asioita käsitellään kampuksittain moneen kertaan. Tiimit yhdistettiin vuonna 2021 koko Xamkin kattavaksi ryhmäksi. Siitä huolimatta, että Xamkilla on neljä kampusta neljässä eri kaupungissa, meillä puhalletaan yhteen hiileen, ja Xamkilla on yhteiset linjaukset ja toimintamallit. Tämän haluttiin näkyvän myös Green Office -työssä.

Xamkin oman Green Office-ympäristöohjelman tavoitteena ovat mm. vähentää kiinteistöjen veden ja energian kulutusta, vähentää jätteiden määrää ja lisätä lajittelua, edistää kestäviä hankintoja, tukea kestävää liikkumista ja varmistaa ympäristötietoisuuden lisääminen, edistää kestäviä ravintolapalveluita sekä uutena tavoitteena tukea kestävää rakentamista.

Kaikissa Xamkin ympäristöohjelmaan valituissa tavoitteissa on edetty suunnitelmien mukaisesti, ja niihin liittyvä toiminta onkin jo muodostunut osaksi Xamkin arkea. Jätteiden lajittelu ja seuranta, vihreät sähkösopimukset sekä muut käytännön arjen muutokset ovat jo luonnollinen osa Xamkin toimintaa, kuten myös monet vakiintuneet tapahtumat, kuten esimerkiksi pyörähuolto, tavaranvaihtoviikot ja kilometrikisat. Voidaankin sanoa, että Xamkin ympäristövastuullisuus on jo hyvällä tasolla ja sitä viedään jatkuvasti eteenpäin.

Xamkissa on myös toteutettu säännöllisesti Green Officen Kulutustapamittari-kysely. Kyselyn tarkoituksena on saada selvyys henkilöstön kulutustottumuksista ja seurata Xamkin ympäristötyön kehitystä. Valitettavasti kyselyn vastausprosentti on ollut viime aikoina melko heikkoa, vaikka tulokset ovatkin olleet aina hyviä.

Mitä seuraavaksi?

Xamk on ottanut vastuullisuusasiat vahvasti mukaan toimintaansa jo strategiatasolla. Green Office – ympäristöjärjestelmä on ollut osaltaan tukemassa tätä kehitystä ja tekemässä ympäristövastuullisuudesta osan Xamkin arkea. Seuraavan askel tulisikin olla vastuullisuuden laajentaminen, ja keskittyminen myös muihin kuin ympäristövastuun teemoihin.

Xamk liittyi YK:n Global Compactin jäseneksi ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa vuonna 2020. Global Compact on YK:n yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta.

Global Compactissa fokusta siirretään oman organisaation sisäisten toimintojen analysoimisesta ja kehittämisestä siihen, millaisia vaikutuksia organisaation toiminnalla on ympäröivään ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on maksimoida hyviä vaikutuksia ja minimoida negatiivisia vaikutuksia, sekä siirtää ajattelua globaaliin mittakaavaan. YK:n Global Compactin tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta Xamkin tulevaisuussuuntautunut ja laadukas koulutus sekä vaikuttava, korkeatasoinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta tukevat näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Lähitulevaisuuden oleellinen kysymys on, tarvitsemmeko vielä Green Office -ympäristöjärjestelmää tukemaan toimintaamme. Järjestelmä on jo auttanut meidät vakiinnuttamaan arjen ympäristötyön. Siirrämmekö jatkossa vastuullisuuden painopisteen kokonaisuudessaan YK:n Global Compactiin?

Pin It on Pinterest