Brändiarkkitehtuuri luo perustan brändin hallinnalle

Mielikuvat ohjaavat toimintaamme ja valintojamme. Laadukas kokemus tuotteesta tai palvelusta voi mielikuvien kautta saada meidät luottamaan yrityksen brändiin ilman laajempaa kokemusta yrityksen tuotteista.

Brändi onkin yhdistelmä kaikkia näitä mielikuvia, joita yritys pyrkii hallitsemaan brändistrategian avulla. Toisinaan brändi virheellisesti mielletään yrityksen tai palvelun visuaaliseksi ilmeeksi, vaikka visuaalinen ilme on vain yksi tapa viestiä brändin arvoista ja luoda laatumielikuvaa.

Esimerkkikuva eri brändiarkkitehtuurimalleista.

Brändistrategian vahvana perustana toimii brändiarkkitehtuuri – tapa, jolla yrityksen brändejä hallinnoidaan. Yksi eniten käytetyistä ja vahvimmista brändiarkkitehtuurimalleista tunnetaan ”branded housena” tai monoliittisena brändiarkkitehtuurina. Mallissa kaikki yrityksen toiminnot toimivat yhden brändin alla, hyödyntäen näin emobrändiin liitettyjä kuluttajamielikuvia ja laatumielikuvaa.

Monoliittisen brändiarkkitehtuurimallin vahvuutena on sen tehokkuus – brändin hallinnointi voidaan keskittää yhteen brändiin eikä yrityksen eri toimintoja tarvitse brändätä erikseen. Samalla kaikki yrityksen toiminnot hyötyvät brändin vuoksi jo tehdystä työstä.

Xamkin brändi noudattaa monoliittisen brändiarkkitehtuurin mallia. Viestimme brändimme avulla arvojamme kaikessa toiminnassa: toimimme vastuullisesti, pidämme huolta ja teemme työtä huomisen hyväksi. Yhtenäinen brändi ja visuaalinen ilme kaikissa toiminnoissa hyödyntää Xamkin brändiin jo liitettyä laatumielikuvaa ja tunnettuutta.

”Branded housen” vastakohdaksi mielletään ”house of brands”, hajautettu brändiarkkitehtuuri. Malli on tuttu päivittäistavaroita tuottavien yritysten strategioista. Esimerkiksi Unilever toimii maailmanlaajuisesti noin 400 brändin avulla (Unilever 2022).

Erillisten brändien luominen tuotteille vaatii johdonmukaista brändin hallinnointia sekä laajaa panostusta markkinointiin, jotta erilliset brändit saavat tunnettuutta. Brändiarkkitehtuuri voi olla myös yhdistelmä näistä kahdesta päämallista. Tällaista hybridimallia käyttää mm. Microsoft, jonka alabrändit kuten Xbox ja Surface saavat vahvaa tukea Microsoftin tunnetusta brändistä markkinoinnissaan.

Brändin rakentaminen on johdonmukaista jatkuvaa työtä, jota ohjaa yrityksen arvot, missio, visio ja strategia. Xamkissa jokapäiväisen viestintämme avuksi on luotu Xamkin brändiohjeisto. Se linjaa Xamkin viestintää ja markkinointia sekä ohjaa yhtenäisen ja tunnistettavan brändin rakennusta. Ohjeiston tarkoitus on kannustaa kaikkia xamkilaisia viestimään. Brändin persoonan, viestinnän äänensävyn ja bränditarinan lisäksi ohjeistoon on koottu käytännönläheisiä ohjeita visuaalisten elementtien käytöstä sekä linkkejä aineistopohjiin, joita jokainen xamkilainen voi hyödyntää päivittäisessä viestinnässä. (Xamk 2022). Voit tutustua Xamkin brändiin verkossa Xamkin brändiohjeiston avulla.

Lähteet

Unilever. Tuotemerkit. Viitattu 4.9.2022. Saatavissa: https://www.unilever.fi/brands/

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamkin brändiohjeisto. Viitattu 4.9.2022. Saatavissa: https://www.xamk.fi/xamkin-brandiohjeisto

Pin It on Pinterest