Kehittämisfoorumin avulla opiskelijan arki ja opiskelu sujuvaksi

Opiskelijan oppiminen ja hänen ammatillisen kasvunsa kehittyminen ovat koulutusten keskiössä Xamkilla. Opintojen sujuva eteneminen, joustavat opiskelumahdollisuudet sekä opintojen ohjaus ja tukeminen ovat tärkeitä asioita opiskelijan ammatillisen kasvun kehittymisessä.

Koulutusten on siis kehityttävä jatkuvasti toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuessa. Xamkin laatujärjestelmän mukaisesti yksi työväline koulutusten kehittämisessä on kehittämisfoorumi, joka tarjoaa opiskelijoilla oivan vaikuttamismahdollisuuden. Yhteisen kehittämisen tahtotila on kirjattuna myös Xamkin pedagogiseen kehittämisohjelmaan 2018-2022 ja Xamkin vastuullisuusohjelmaan.

Opetuksen ja opiskelijoiden säännöllinen kehittämiskatsaus  

Kehittämisfoorumiksi kutsutaan tilaisuutta, jossa koulutusten henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteiden tuloksia ja kehittämisehdotuksia, sopivat uusista toimintatavoista ja keskustelevat aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista yhdenvertaisesti ja rakentavassa hengessä. Liiketalouden koulutuksissa järjestetään yhteinen kehittämisfoorumi vähintään kerran lukukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Kaikilla kehittämisfoorumiin osallistuvilla henkilöillä on tahto kehittää yhdessä koulutusta entistä tulevaisuussuuntautuneemmaksi.    

Kehittämisfoorumissa käydään läpi vapaamuotoisesti, rakentavasti ja luottamuksellisesti – joskin kehittämisfoorumin asialistan mukaisesti – koulutuksen kuulumiset ja aikaisemmin sovittujen toimenpiteiden edistyminen ja vaikutukset. Tämän jälkeen käydään läpi opiskelijoiden kuulumiset sekä muut opiskelijaryhmiä mietityttävät asiat. Lopuksi vielä sovitaan seuraavan kehittämisfoorumin ajankohta, joten tarpeen mukaan kehittämisfoorumiryhmä voi kokoontua useamminkin lukukauden aikana.    

Opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen oman osaamisen kehittäjä  

Xamkin pedagogisen kehittämisohjelman 2018-2022 keskiössä on tulevaisuuslähtöinen oppiminen, jonka peruspilareja ovat opiskelija- ja osaamiskeskeisyys. Tulevaisuuslähtöinen oppiminen tarkoittaa, että oppijoiden ja työelämän muuntuvat osaamistarpeet kohtaavat, ja oppiminen käsitetään elinikäisenä, yksilöllisenä ja joustavana. Erilaisilla sosiaalisilla, fyysisillä ja digitaalisilla oppimisympäristöillä tuetaan oppimista. Oppimisympäristöt mahdollistavat vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen tiedon rakentamisen monialaisissa verkostoissa. Opiskelijan rooli on olla aktiivinen ja vastuullinen oman osaaminen kehittäjä.  

Tulevaisuuslähtöiseen oppimiseen liittyvät arkipäivän asiat ovat hyvin tyypillisiä kehittämisfoorumissa käsiteltäviä asioita. Millaisilla toimenpiteillä koulutusta ja opiskelua voidaan kehittää esimerkiksi oppimisympäristöjen tai työelämäyhteyksien osalta? Opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset oppimisen edistämisen käytännön toimenpiteiden toteutumisesta ovat tärkeitä.   

Xamkin vastuullisuusohjelman (2020) yksi tavoite on, että opiskelijan opinnot etenevät ja arki sujuu.

Xamkin vastuullisuusohjelman (2020) yksi tavoite on, että opiskelijan opinnot etenevät ja arki sujuu. Tähän tavoitteeseen liittyy hyvin monitahoisesti erilaisia asioita, mutta yksi tapa mahdollistaa arjen sujuvuus ja opintojen eteneminen on keskustella kehitettävistä asioista yhdessä rakentavassa hengessä. Arkipäivän haasteet koulutuksissa ovat usein hyvin pieniä asioita, jotka pystytään korjaamaan nopeastikin. Kehittämisfoorumi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tällaisten asioiden esille tuomiseen.  

Yhteisestä kehittämisestä hyötyä kaikille opiskelijoille 

Kehittämisfoorumiin ovat tervetulleita kaikki halukkaat opiskelijat. Tyypillisesti opintojen alussa opiskelijavastaava kartoittaa yhteisestä kehittämistyöstä kiinnostuneet henkilöt, jotka sitten toimivat oman ryhmänsä edustajina. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittämisfoorumiin osallistuvat opiskelijat kartoittavat ryhmän näkemyksiä, ajatuksia ja ideoita mahdollisimman kattavasti ennen foorumia, jolloin asioista voidaan keskustella laajemmalla näkemyksellä eikä pureuduta yksittäistapauksiin. Kehittämisfoorumin jälkeen ryhmää edustavat opiskelijat vievät kuulumisia tapaamisesta omiin ryhmiinsä, sekä pöytäkirja julkaistaan yhteisellä Teams-alustalla.   

Mikkelin liiketalouden eri koulutusten kehittämisfoorumeihin osallistuneilta opiskelijoilta on tullut paljon positiivista palautetta. Yhteinen kehittämistyöskentely koetaan palkitsevana ja opiskelijat ovat kokeneet aidosti pystyvänsä vaikuttaa asioihin. Esille nostettuihin asioihin reagoidaan mahdollisuuksien mukaisesti hyvinkin nopeasti, jolloin arkipäivää mahdollisesti hiertänyt haaste saadaan raivattua pois tieltä, sekä opiskelu ja arki sujuvammaksi.     

Reagointinopeus asioiden korjaamiseksi, aito molemminpuolinen keskustelu ajankohtaista ja tulevista asioista sekä koulutuksen kehittäminen opiskelijalähtöisesti ovat nousseet eniten esille palautteissa. Kehittämisfoorumityöskentely antaa niin ikään myös koulutuksen henkilöstölle paljon. Opiskelijan opintojen edistyminen ja sujuva arki tarkoittaa useimmiten myös koulutuksen henkilöstölle sujuvampaa arkea.   

Lähteet

Xamk. 2018. Pedagoginen kehittämisohjelma 2018-2022. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.xamk.fi/xamkin-pedagoginen-kehittamisohjelma-2018-2022/#/0 [viitattu 25.10.2021].  

Xamk. 2020. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vastuullisuusohjelma. PDF-dokumentti. Saatavissa:  https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2020/06/xamk_vastuullisuusohjelma_2020.pdf [viitattu 25.10.2021].  

 

Pin It on Pinterest