Kestävä kehitys on tärkeä osa INGENIUM-yhteistyötä

Kestävä kehitys on olennainen osa INGENIUMissa tehtävää korkeakouluyhteistyötä. Jäsenkorkeakoulujen on tarkoitus integroida kestävää kehitystä tiiviimmin osaksi toimintaa, niin koulutuksessa, TKI-toiminnassa kuin kampusten arjessa.

INGENIUM-allianssi on kymmenestä eri Euroopan maasta tulevan kymmenen eri korkeakoulun muodostama verkosto, jonka tarkoitus on tuottaa korkealaatuista koulutusta ja tiivistää jäsenkorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Keskeiset teemat allianssissa ovat pedagogiset innovaatiot, osallisuus, yrittäjyys sekä kestävä kehitys. 

INGENIUMissa onkin asetettu todella kunnianhimoisia tavoitteita kestävän kehityksen sekä Euroopan Green Dealin tavoitteiden edistämiseksi. Työpaketti 7 sisältää sekä sisäisiä että ulkoisia toimenpiteitä, joilla pyritään konkreettisesti vaikuttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.  

INGENIUMin kaikki 10 korkeakoulua ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään YK:n kestävän kehityksen periaatteita. 

Hankkeen alussa tehtävä korkeakoulujen kestävän kehityksen itsearviointi tulee toimimaan pohjana tulevalle työpaketin kehittämistyölle sekä sille, miten INGENIUMin jäsenkorkeakoulut aikovat toiminnassaan edistää kestävää kehitystä. 

Kestävää koulutusta kehitetään yhteistyössä muiden partnereiden kanssa 

Kestävä kehityksen ja vastuullisuuden mukainen ajattelu eivät ole ainoastaan yritysten asia. YK:n Agenda 2030 tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikkia oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät tiedot ja taidot. 

Juuri tähän tavoitteeseen tähtää INGENIUMiin työpaketti 7, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin oppimisessa kuin korkeakoulujen päivittäisessä toiminnassa kaikissa kymmenessä yliopistossa. Kaikilla INGENIUMin korkeakouluilla on vahva usko siihen, että koulutuksella on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Korkeakoulujen tulee myös valmistautua kestävän kehityksen edistämiseen opetussisällöissään. Työpaketin yhtenä tavoitteena onkin suunnitella oppimissisältöjä liittyen taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävään kehitykseen ja myös muilla tavoin integroida YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osaksi opetusta. Oppimissisällöt ja kestävään kehitykseen liittyvät hyvät käytänteet kootaan yhteiselle alustalle. 

Työpaketin Kick-off-tapaaminen järjestettiin Skövdessä 

INGENIUMissa kestävän kehityksen parissa työskentelevät partnerit tapasivat syyskuussa Skövdessä, Ruotsissa.  

Xamkista matkalla olivat mukana INGENIUMin projektijohtaja Eeva Kuoppala, INGENIUMin kestävyyskomitean jäsen, opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala, lehtori ja kestävän kehityksen opetuksen asiantuntija Anna Forsström sekä vastuullisuuskoordinaattori ja inkluusioasiantuntija Vappu Kunnaala-Hyrkki. 

Tapaamisen alussa käytiin työpajamuotoisesti läpi, millaisia tuloksia jäsenkorkeakoulut haluavat saavuttaa yhteistyön aikana. Lisäksi kahden päivän aikana käytiin läpi kestävän kehityksen tavoitteiden periaatteita, jaettiin INGENIUM-korkeakoulujen parhaita käytänteitä sekä perustettiin työryhmät, joiden tarkoituksena on jatkaa työpaketti 7:n tavoitteiden mukaista työtä. 

Tilaisuuden avasi Mikael Ejdebäck, Skövden yliopiston kansainvälistymisestä vastaava vararehtori. Hän totesi, että INGENIUMin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden, työntekijöiden ja ympäröivän yhteiskunnan tietämystä kestävästä kehityksestä. 

Ensimmäisen päivän puhujiin kuului myös Catherine Carty, UNESCO Chair -hankkeen projektipäällikkö Munsterin teknillisessä yliopistosta MTU:sta. Hän puhui kestävän kehityksen tavoitteiden periaatteista sekä kertoi esimerkin siitä, miten paikallinen yhteisö voidaan ottaa mukaan tavoitteiden edistämiseen ja näin lisätä kiinnostusta kestävää kehitystä kohtaan. 

Arjen Wals, Wageningenin yliopiston professori, puhui aiheesta: korkeakoulutuksen rooli sosioekologisen romahduksen estämisessä – periaatteet ja näkymät. Hän korosti, että korkeakoulutuksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. 

Päivän lopuksi Constantine Manasakis, taloustieteilijä ja apulaisprofessori, ja Alexandre Geoffroy, tutkimusinsinööri, esittelivät, miten Kreetan ja Rouenin INGENIUM-yliopistot työskentelevät kestävän kehityksen parissa. 

Skövdessä, osana parhaiten käytäntöjen jakamista, Vappu esitteli muille INGENIUM-korkeakouluille muun muassa Xamkissa tehtävää hiilijalanjälkilaskentaa. Vastaavaa laskentaa ei toteuteta muissa INGENIUMin jäsenkorkeakouluissa ainakaan tällä hetkellä.  

Myös Xamkissa järjestettävät pyörähuoltotapahtumat herättivät muiden korkeakoulujen kiinnostusta. Tapaamisessa ideoitiin myös mahdollisia yhteisiä tapahtumia kaikilla INGENIUMin kampuksilla. Tapahtumat voisivat liittyä esimerkiksi roskien keräämiseen tai biodiversiteettikartoituksiin. 

Mitä tehdään seuraavaksi? 

Pohjautuen osin Xamkin toiminnan esittelyyn kick-off-tapaamisessa, Xamkin vastuulle tuli kirjoittaa INGENIUMin yhteiseen kestävän kehityksen agendaan Green Campus-aiheinen osion, jossa suunnitellaan yhteisiä raameja INGENIUM-korkeakoulujen toiminnalle. 

Tarkoituksena on valita sopivia mittareita ja työkaluja, joilla voidaan arvioida jäsenkorkeakoulujen vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä seurata kestävyystyön edistymistä.  

Seurattavia toimintoja voisivat olla ainakin energiankulutus, jätehuolto, hankinnat, matkustus, biodiversiteetti sekä sosiaalinen vastuullisuus. 

INGENIUMin työpaketin 7 tavoitteena on myös saada paikalliset toimijat, kuten kunnat ja yritykset mukaan edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Tästä konkreettisena esimerkkinä on Hackathon, jonka toteutuksen suunnittelu aloitettiin myös Skövdessä. 

INGENIUM-hackathon tulee olemaan avoin kaikille kymmenen INGENIUM-korkeakoulun opiskelijoille. Tarkoitus on saada mukaan osallistujia mahdollisimman monilta eri aloilta ja monista eri taustoista.  

Hackathon tulee olemaan kaksipäivänen, jonka aikana opiskelijat eri taustoista muodostavat tiimejä ratkaistakseen tietyn kestävän kehityksen teemaan liittyvän haasteen. Hackathonin tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus esitellä luovia ongelmanratkaisu- ja kriittisen ajattelun taitoja liittyen korkeakoulujen kestävään kehitykseen. 

Tavoitteena on, että Hackathonin tuomaristoon kuuluisi jäseniä INGENIUMin korkeakoulujen alueen yhteisöistä. Lopuksi jokainen Hackathoniin osallistunut tiimi esittelee ratkaisunsa kestävän kehityksen haasteeseen tuomaristolle. Hackathonin aiheina tulevat olemaan: 

  • huolehtiva kampus 
  • kestävä liikkuminen 
  • jätehuolto 
  • inklusiivinen korkeakoulu 
  • digitaalinen vastuu 
  • kampuksen biodiversiteetti  

Hackathonin voittajatiimi pääsee toukokuussa Ranskaan Rouniin esittelemään oman projektinsa, joka tullaan myös sisällyttämään osaksi INGENIUMin Green Deal -ohjelmaa. 

Pin It on Pinterest