Koulutus on avain kestäviin elämäntapoihin siirtymisessä

KasvisPro-koulutus kokoaa yhteen saman pöydän ääreen julkisten ruokapalveluiden toimijoita.

Julkisilla ruokapalvelutoimijoilla on mahdollisuus lisätä kasvisten ja kasviproteiinien käyttöä ja vähentää eläinperäisen ruoan määrää ruokatarjonnassa. Ruokavaliomuutoksilla, kuten kasvikunnan tuotteisiin, täysjyväviljoihin ja kalaan painottuvalla pohjoismaisella ruokavaliolla, on sekä ympäristö- että terveyshyötyjä.  

Julkisten ruokapalveluiden rooli ruokavalintojen ympäristöön liittyvien seikkojen huomioinnissa on kasvanut. Tätä roolia kestävien ruokavalintojen tukena tulee vahvistaa entisestään. 

Kuva 1. Käytännön koulutuspäivä Mikkelissä 13.9.2023 RestoLab-opetuskeittiössä. Kuva: Heli Kauppinen.

Koulutuksen merkitys muutoksessa 

Kasvisruokien ja kasviproteiinien lisääminen ruokalistoille vaatii suunnittelua, uuden opettelua ja muutosten tekemistä vaiheittain. Konkreettinen tieto kasviproteiinien ja kasvispainotteisemman ruokavalion vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tuo perusteita ruokavalion ja ruokatarjonnan muutokselle.  

Koulutukset ovat erinomainen väylä tukea muutosta kohti kasvispainotteisempaa ruokatarjontaa. Xamkin koordinoimassa KasvisPro-koulutus-hankkeessa koulutetaan julkisia ruokapalveluita tuottavien ammattikeittiöiden henkilöstöä kasvisruokien ja kasviproteiinien käyttöön koulutustilaisuuksissa. 

Suomi on sitoutunut osallistumaan EU:n vihreään siirtymään, joka haastaa jäsenvaltiot edistämään kestävyysosaamista myös koulutuksen avulla. Sitä tarvitaan vihreän siirtymän ja kestävän hyvinvoinnin tueksi. Koulutuksen avulla ihmiset oppivat tietoja ja taitoja sekä omaksuvat asenteita, jotka tukevat käytäntöjen muuttamista kestäviksi. Koulutus on avain kestäviin elämäntapoihin siirtymisessä. (Hytönen ym. 2023.) 

Kehittämällä voidaan vaikuttaa ruokatottumuksiin 

Julkiset ruokapalvelut tavoittavat suuren joukon suomalaisista ihmisistä. Kaartinen ym. (2023) tutkimuksen mukaan joukkoruokailua kehittämällä voidaan vaikuttaa ruokatottumuksiin.  

Ruokapalveluiden rooli kansanravitsemuksen edistäjänä tunnustetaan ja ruokapalveluilla on keskeinen rooli paremman syömisen edistämisessä. Ruokapalvelut ja niiden toimintaa ohjaavat kansalliset ravitsemussuositukset antavat mallin terveellisen ruokavalion koostamisesta. 

Joukkoruokailun piirissä on laajasti eri-ikäisiä ihmisiä, erityisesti lapsia ja nuoria, joiden avoimuus uusien ruokailutapojen oppimiselle on suuri. Kaartinen ym. (2023) mukaan päiväkoti- ja kouluruokailun laatuun ja arvostukseen on kiinnitettävä lisää huomiota ruokailijoiden näkemyksiä kuunnellen. Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävänä on turvata ruokapalveluiden resurssit ja varmistaa henkilöstön ammatillinen osaaminen. 

KasvisPro-koulutus 

KasvisPro-koulutuksiin on ilmoittautunut reilu 250 ruoka-alan ammattilaista ympäri Suomea. Koulutuskokonaisuus sisältää teoriaopetusta, käytännön ruuanvalmistusta ja koulutuksen jälkeisen asiantuntija- ja vertaistuen.  

KasvisPro-koulutuksessa tarjotaan ajantasaista teoriatietämystä koulutusvideoiden ja pohdintatehtävien muodossa. Videoilla tutustutaan eri näkökumista kasvisruokaan ja kasviproteiineihin sekä niiden käytön edistämiseen julkisissa ruokapalveluissa.  

Käytännön ruoanvalmistuksen työpajoissa ammattilaiset yhdessä valmistavat kasvisruokaa, keskustelevat, sparraavat ja jakavat kokemuksia kasvisruoasta ja kasviproteiinien käytöstä.  

Koulutusten jälkeen osaamista syvennetään työpajoissa, joissa yhdessä koulutuksiin osallistuneiden kanssa edistetään ja jalkautetaan kasvisruoan ja kasviproteiinien käyttöä, tuetaan ruokapalveluiden arjessa tehtävien rutiinien muutosta ja valintoja. 

Kuva 2. Käytännön koulutuksessa valmistettuja kasvisruokia. Kuva: Heli Kauppinen.

Yhdessä tekemisen kulttuuri 

KasvisPro-koulutus on koonnut ja kokoaa edelleen julkiset ruokapalvelutoimijat saman pöydän ääreen. Jakamalla kokemuksia ja antamalla vertaistukea pyritään vahvistamaan entisestään ruokapalveluiden roolia kestävän kehityksen toteuttajina ja kehittäjinä. 

Ruokapalveluiden henkilöstö, joka on osallistunut KasvisPro-koulutuksiin, on kokenut, että yhdessä tekeminen, kollegoiden tapaaminen, tiedon jakaminen sekä vertaistuki, jota on annettu ja saatu koulutuksissa, on ollut koulutusten parasta antia.   

Käytännön ruoanvalmistuksentyöpajoissa on keskusteltu paljon haasteista, joita ruokapalveluilla on kestävien ruokavalintojen toteuttamisessa. Tähän tarvitaan edelleen lisää ammattilaisten kouluttamista säännöllisesti, eri toimijoiden yhdessä tekemistä sekä vertaistukea, että yhdessä jakamisen kulttuuria. 

Koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset ovat avainasemassa uusimman tutkimustiedon jakamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä yhteistyössä julkisten ruokapalveluiden kanssa. 

KasvisPro-koulutus-hanke:

Kasvisruoka ja kasviproteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro–koulutus-hankkeessa (1.1.2023-31.8.2024) koulutetaan julkisia ruokapalveluja tuottavien ammattikeittiöiden henkilöstöä kasvisruokien ja kasviproteiinien käyttöön. Koulutuskokonaisuus sisältää teoriaopetusta, käytännön ruoanvalmistusta ja koulutuksen jälkeisen asiantuntija- ja vertaistuen työpajatyöskentelyssä. 

Hankkeen toteuttajia ovat:

  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy – Xamk (koordinaattori)
  • Savon koulutuskuntayhtymä ja Ammattikeittiöosaajat ry (Amko)
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK)
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (Jamk)

Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto. Lisätietoja hankkeesta: KasvisPro – Kauhakaupalla kasviksia – Xamk

Lähteet

Kaartinen, N., Paalanen, L., Bäck, S., Kortetmäki, T., Lamminen, M., Maukonen, M., Männistö, S., Sares-Jäske, L., Selänniemi, M., Kaljonen, M. & Pajari, A-M. 2023. THL 2023. Päätösten tueksi 9/2023. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/147230/URN_ISBN_978-952-408-141-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 26.10.2023]. 

Hytönen, J., Baumeister, S., El Geneidy, S., Hekkinen, H., Heinilä, A., Ketola, T., Kortetmäki, T., Kuusiaho, V., Mykrä, N., Mäkelä, M., Onkila, T., Paloviita, A., Pecoraro, M., Savolainen, K., Silonsaari, J. & Uusitalo, O. 2023. Täsmäratkaisuja kestävään tulevaisuuteen. Suosituksia planetaarisen hyvinvoinnin tukemiseen poliittisessa ohjelmatyössä. Wisdom Letters. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/85769/2/wisdom_letters_1_2023.pdf [viitattu 26.10.2023]. 

Pin It on Pinterest