Kiertotaloudesta uutta virtaa rakentamisen liiketoimintaan

Rakentamisen liiketoiminta kaipaa uudenlaista katsantokantaa ja asiakaslähtöistä kehittämistä vähäpäästöisemmän ympäristön puolesta. Tuleviin muutoksiin on syytä varautua.

Rakentamisen toimintaympäristö on kokenut muutoksia alan taantumasta ja maailman tilanteesta johtuen. Tuleva uusi rakentamislaki tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen edellyttämällä rakennuksilta vähähiilisyyttä vahvistaen samalla rakentamisen kiertotaloutta.

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä -hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea alueen yrityksiä vihreässä siirtymässä kohti kiertotaloutta. Kiertotalous voi olla Kouvolan yrityksille mahdollisuuden paikka kehittää liiketoimintaansa ja laajentua uusille markkinoille. Uusiomateriaalien ja -komponenttien hyödyntäminen on yksi kuumista liiketoimintamahdollisuuksista tänä päivänä, sillä yritykset voivat erottua kilpailijoistaan kaupallisesti ja tuottaa arvoa asiakkailleen pienemmillä resursseilla.  

Megatrendit ja niiden tunnistaminen 

Trendien tunnistaminen toimintaympäristössä luo samalla markkinamahdollisuuden yritykselle. Tällä hetkellä toimintaympäristöä muuttavat ulkoisesti ilmastokriisi sekä hupenevat ja kallistuvat materiaalit, sääntely ja politiikka, kuluttajakäyttäytyminen, teknologian kehittyminen ja talouden suunta. Toimintaympäristön muuttuminen ja halu muuttua mukana edellyttää yrityksiltä muutosvalmiutta. Yritys voi näin olla valmiina etunojassa, kun vihreän siirtymän myötä kiertotaloudesta tulee uusi normaali. 

Rakentamisen kiertotalouden liiketoiminnassa nykytasolla piilee vielä tapauskohtaisesti tehottomuutta koko ketjun toiminnassa: suunnittelu, hankinta, valmistus, logistiikka, myynti ja markkinointi, käyttö, kierrätys ja uudelleenkäyttö. Menestymisen edellytyksenä on olla omalla osaamisellaan polunraivaaja markkinoille. 

Sitran julkaisun (2022) mukaan yritykset voivat luoda kiertotaloudesta toiminnalleen lisäarvoa tunnistamalla ja muuttamalla tehottomia toimintojaan liiketoiminnaksi. Kiertotalouden liiketoimintamalleissa raaka-aineet kiertävät ja arvokkaat resurssit pidetään tallessa. Nämä toimet vähentävät tuotantoketjun riskejä sekä materiaali- ja jätekustannuksia. Pitkä elinkaari luo puolestaan kasvavaa tuottoa elinkaaren aikaisille huolto- ja korjauspalveluille. Myös jakamisalustat ja tuote palveluna mahdollistavat uusia markkinoita ja parempia tuottoja.  Hiilijalanjäljen pienenemisen lisäksi kiertotalousratkaisuilla on positiivinen sosiaalinen vaikutus. Kiertotalous toiminta edesauttaa yrityskuvan/imagon muuttumista joka puolestaan saattaa ruokkia vaikutuksia niin asiakas- kuin sidosryhmien tyytyväisyyteenkin. 

Jokainen yritys voi miettiä, miten voisi hyödyntää kiertotalouden keinoja luodakseen lisäarvoa asiakkailleen ja missä tai miten kierrättää materiaalejaan ja sivuvirtojaan sekä millaisia kumppanuuksia tarvitaan kehittyvän toiminnan toteuttamiseksi. Kehitys tarkoittaa ehkä uusien verkostojen luomista sekä purku- että jälleenkäyttötasoilla. 

Sijoittajat ovat myös tunnistaneet kiertotalousyritysten potentiaalin. Sijoittajat ovat kiinnostuneet rahoittamaan ympäristölle ja yhteiskunnalle myönteisiin kohteisiin, jotka ovat taloudellisesti tuottavia. 

Yksityisen rahoituksen lisäksi julkisen rahoittajan sijoitus luo kasvua ja varmuutta muidenkin sijoittajien silmissä. EU-taksonomia on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman osana laadittu kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ohjaamalla rakennusalan yritysten toimintaa vähäpäästöisemmäksi. Mitä ympäristöystävällisempi hanke on sitä helpommin ja halvemmin rahoitus myönnetään. 

Liiketoiminnan taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus 

Liiketoimintaa voidaan kehittää puhtaasti kovilla arvoilla, yrityksen edun tavoittelemisen kautta. Perinteiselle kehittämistoiminnalle on ominaista organisaatio- tai asiantuntijalähtöinen kehittämistapa, jossa asiakaslähtöisyys on heikompaa, vaikka tavoitteena olisikin ratkaisujen kehittäminen asiakkaan tarpeisiin. 

Vahva asiakaslähtöisyys on palvelumuotoilun kehittämisote, jossa korostuvat laajemmin sidosryhmän ja asiakkaan ymmärtäminen, osallistaminen ja yhteensovittaminen. Kun asiakassegmentti ja sen tulevat tarpeet on tunnistettu, voidaan arvoa tuottaa kohdistetummin tunnistaen samalla, mitä sen toteuttaminen yritykseltä vaatii: resurssit, menot/tulot, jakelukanavat. 

Liiketoiminnan kehittämisessä arvon tuottamisen lisäksi yritys voi ulottaa toimintansa positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan, kun se ottaa huomioon toiminnan muutkin ulottuvuudet. 

  • Sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa miten yritys osoittaa hyvää ”kansalaisuutta”, miten se osallistuu yhteisön toimintaan ja kuinka se voi parantaa ihmisten elämää ja hyvinvointia.  
  • Taloudellinen ulottuvuus voi tarkoittaa yrityksen vaikutusta yhteiskuntaan esimerkiksi työttömyyden vähentämisenä tai vaurauden lisäämisenä. 
  • Ekologinen ulottuvuus kertoo yrityksen vaikutuksesta ympäristöön, kuten mitkä ovat sen toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi vai esim. kompensoiko yritys muuten omaa toimintaansa. 

Näitä kaikkia ulottuvuuksia tavoittelee myös hankkeemme, jolla pyrimme luomaan työllisyyttä kiertotalouden liiketoiminnan kasvun myötä ja edistämään yritysten tuote- ja palvelukehitystä sekä edesauttamaan vähäpäästöisemmän Kymenlaakson syntymistä. 

Uudet innovaatiot rakentamisessa, purettavuudessa sekä uudet tuotteet, joko uudelleenkäyttö tai uusiotuotteet, voivat olla menestystekijöitä tulevaisuudessa.  

Hankkeesta: 

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä  -hanketta toteuttavat Kouvola Innovation (Kinno) ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk). Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama. Rahoitus on myönnetty Kymenlaakson liiton myöntövaltuudesta. Lisätietoa hankkeesta verkkosivuilta: www.xamk.fi/etunojassa  

Lähteet

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent. Saatavilla: https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.xamk.fi/teos/JAHBFXDTEB#kohta:Osa((20)II(((:((20)Palvelumuotoilun((20)hy((f6)dynt((e4)minen(:LUKU((20)3((20)Palvelumuotoilun((20)mahdollisuudet((20)kehitt((e4)misess((e4)(:Palvelumuotoilun((20)tyypillisi((e4)((20)kehitt((e4)miskohteita(:3.((20)Palveluviestinn((e4)n,((20)-myynnin((20)ja((20)markkinoinnin((20)kehitt((e4)minen/piste:t1 [viitattu 13.10.2023] 

Rakentamisen laatu. 2023. Pdf-dokumentti. Saatavilla: https://www.rala.fi/download_file/view/7aa0c1fe-4f9a-4edf-99a3-ae4913d61046/642 [viitattu 27.10.2023] 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. 2022. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista: Käsikirja yrityksille. Helsinki: Sitra. Saatavilla: https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf [viitattu 13.10.2023] 

Virtanen, M. & Pellikka, J. 2021. Uuden liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistaminen. Saatavilla: https://aoe.fi/api/v1/download/file/savonianjulkaisusarja62021-1631085890368.pdf [viitattu 19.10.2023] 

Ympäristöministeriö 2023 Puuhastelua vai miljardien mahdollisuus – miltä kiertotalousyritysten kenttä näyttää rahoittajan silmin? WWW-dokumentti. Saatavilla: https://ym.fi/-/puuhastelua-vai-miljardien-mahdollisuus-milta-kiertotalousyritysten-kentta-nayttaa-rahoittajan-silmin-?utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Kiertokirje*%20Milta%20kiertotalousyritysten%20kentta%20nayttaa%20rahoittajan%20silmin?&utm_term=Kuva*%20kiertokirje%20kollaasi%2020231019%20*660%20x%20440*%20*%20Artikkeli*%20https***ym*fi*-*puuhastelua-vai-miljardien-mahdollisuus-milta-kiertotalousyritysten-kentta-nayttaa-rahoittajan-silmin-&utm_content=u-4866239-81222489-2469145-1[viitattu 27.10.2023] 

Pin It on Pinterest