Osallistavat työpajat kouluyhteisön terveyden edistämisessä

Työpajoissa kouluyhteisö todettiin olennaiseksi ja keskeiseksi tekijäksi sekä oppilaiden että kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvoinnin ja terveyden rakentumisessa.

Osallistuin kesäkuussa Pohjoismaisen terveyden edistämisen tutkimuksen konferenssiin Roskildessa, jossa yhtenä esitysten rinnakkaisaiheena oli kouluterveyden edistäminen. Ruotsissa Norrbottenin alueella kouluyhteisön terveyden edistämiseen oli käytetty kuntalaisten osallistamista ja 5-vaiheista työpajamallia. Työpajoihin osallistui 68 aikuista edustaen 26:tta eri ammattia, 10 poliitikkoa ja 11 oppilasta tai opiskelijaa.

5-vaiheinen kehittämismalli työpajojen menetelmänä

Työpajoissa käytettiin 5-vaiheista kehittämismallia, jonka vaiheet olivat:

  • Terveyden edistämisen määrittely koulukontekstissa
  • Yhteisten arvojen valinta ja kirjaaminen
  • Tulevaisuusvision ja skenaarion muotoilu
  • Kehittämistoimenpiteiden laatiminen
  • Konkreettisten tavoitteiden ja toimintojen laatiminen tulevaisuusnäkökulman mukaisesti

Kuva 1. 5-vaiheinen työpajamalli kouluyhteisön terveyden edistämisessä.

Käyttäytymistä ohjaavat säännöt ja vastavuoroisuus

Työpajoissa kouluyhteisön terveyden edistämiseen sisällytettiin fyysisen terveyden, mielenterveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja olemassaolon ulottuvuudet. Laadituissa kouluyhteisön arvoissa korostuivat toisista huolehtiminen, arvostavien ihmissuhteiden luominen, luotettavuus ja erilaisuuden kunnioittaminen mukaan ottavassa, hyväksyvässä yhteisössä.

Yhteiset arvot on kuvattu kouluyhteisön toimintaan liittyen, jolloin oppilailla ja opiskelijoilla on käyttäytymiseen liittyviä velvoitteita toisiaan kohtaan. Tämä tukee jokaisen mukaan ottamista kouluyhteisöön, osallisena olemista sekä turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön rakentumista. Tällainen ympäristö tukee myös lapsen psyykkistä ja sosiaalista kehitystä.

Positiivinen terveys tavoitteena

Työpajoissa kouluyhteisö todettiin olennaiseksi ja keskeiseksi tekijäksi sekä oppilaiden että kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvoinnin ja terveyden rakentumisessa. Yksilön merkityksellisyyden kokemukset ja hyväksytyksi tuleminen tapahtuvat kaikkia arvostavassa yhteisössä, mikä rakentaa voimavaroja ja erityisesti positiivista mielenterveyttä. Ruotsin uudistetussa mielenterveyspolitiikassa lapset ja nuoret onkin kohderyhmänä priorisoitu ensimmäiseksi.

Työpajojen 5-vaiheinen malli todettiin käyttökelpoiseksi menetelmäksi. Osallistujien monipuolinen ammatillinen tausta työpajatyöskentelyssä antoi paikallista vahvuutta terveyden edistämisen määrittelyyn ja arvojen luomiseen. Yhteinen käsitys tavoitteena olevasta terveydestä ja sen edistämisestä onkin havaittu tärkeäksi, kun toimintalinjoja arvioidaan, uudistetaan ja menetelmiä kehitetään. Tämä on havaittu muun muassa Ruotsin uudistetun mielenterveyspolitiikan arvioinnissa (Fjellfeldt 2019).

Työpajamallin hyödyntäminen opetuksessa

Viisivaiheista työpajamallia voidaan käyttää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa, terveydenhoitajakoulutuksessa sekä kouluterveydenhuollon että työterveyshuollon opintojaksoilla työmenetelmien oppimisessa.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) yhteisissä opinnoissa mallia voidaan soveltaa Työhyvinvoinnin tai Projektin johtamisen opintojaksoilla ja myös Terveyden edistämisen YAMK-koulutuksen menetelmien opinnoissa. Malliin voidaan viitata myös sairaanhoitajakoulutuksessa Terveyden edistämisen perusteiden opinnoissa. Malli korostaa yhteisöllisyyttä ja ohjaa opiskelijoita prosessimaiseen työskentelyyn.

Lähteet

Fjellfeldt, M. Implementing a new mental health policy in Sweden. Suullinen esitys 14.6.2019. Nordic Health Promotion Research Conference 2019.

Kostenius, C. 2019. Unleashing the power of everyone – a model for multi sectoral health promotion. Suullinen esitys 13.6.2019. Nordic Health Promotion Research Conference 2019.

Pin It on Pinterest