Tulevaisuus lähtökohtana opetussuunnitelmien uudistuksessa

Tulevaisuus on otettu huomioon Xamkissa vuonna 2019 tehdyssä opetussuunnitelmien uudistuksessa. Uudistuksessa huomioitiin mm. työelämän tulevaisuuden tarpeet sekä opintojen ja työn yhdistäminen.

Uudistimme vuonna 2019 Xamkin kaikkien koulutusten opetussuunnitelmat. Tavoitteena oli tehostaa koulutusten välistä synergiaa ja mahdollistaa Xamkin strategian mukainen tulevaisuussuuntautunut koulutus.

Hyödynsimme uudistuksessa yhteistoiminnallista työskentelyä. Johdon työpajat varmistivat yhteiset tavoitteet ja tunnistivat synergian mahdollisuuksia. Tulevaisuuspajat loivat kuvaa tulevaisuuden tarpeista yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijakeskeisyys-työpajat jakoivat hyviä käytäntöjä sekä vahvistivat opiskelijaymmärrystä palvelumuotoilun ja draaman menetelmin.

Uudistuksen tuloksena entistä joustavampaa opiskelua

Tuloksena syntyi kaikille koulutuksille yhteisiä, eri laajuisia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia. Ne mahdollistavat opettajien välisen yhteistyön opiskelusisältöjen ja -menetelmien kehittämisessä sekä luovat yhdenvertaisuutta kampusten ja koulutusten välille. Opiskelijoille uudistus tuo joustavuutta opintojen suunnitteluun ja mahdollistaa myös verkko-opiskelun ja vaihtoehtoiset opintopolut.

Tulevaisuuspajan työskentelyä Kouvolassa 22.1.2019.  (kuva: Enni Jaatinen)

Uudistuksen seurauksena hyödynnämme entistä paremmin Xamkin yhteistä osaamista, lisäämme koulutusten ja kampusten välistä yhteistyötä sekä edistämme voimavarojen tehokasta käyttöä. Lisäksi mahdollistamme jatkuvan oppimisen sekä tavoiteajassa valmistumisen.

Enemmän opintojen ja työelämän yhdistämistä

Xamkin MasterSchoolin eli ylempien ammattikorkeakouluopintojen kaikille yhteinen täydentävän osaamisen tarjonta päivitettiin vuonna 2019 vastaamaan paremmin Xamkin strategiaa. Päivitystyössä kiinnitimme erityistä huomioita opiskelijoiden työelämäyhteyksien hyödyntämiseen sekä tiiviimpään yhteistyöhön opetuksen ja TKI-toiminnan välillä.

Xamkin opetussuunnitelmat on rakennettu mahdollistamaan työelämäpedagogiikan mukainen toiminta. Xamkin opettajat testasivat päivitetyn mallin käytännön toimivuutta valtakunnallisessa korkeakoulujen Toteemi-hankkeessa, joka tutki ja kehitti käytännönläheisiä malleja opiskelijoiden työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseksi. Hankkeen tulokset on julkaistu raportissa Työn ja oppimisen liitto (Kotila & Vanhanen-Nuutinen 2019).

Kehitimme opetuksen ja työelämän välistä yhteistyötä myös uudistamalla opettajien työelämäjaksoja. Vuonna 2019 kuusi tekniikan alan opettajaa pilotoi uusia tapoja integroida opettajien työelämäjakso ja opetus toisiinsa. Ammatillisen kehittymisen lisäksi tuloksena oli opiskelijaprojekteja sekä uusia yhteistyömuotoja koulutuksen ja työelämän välillä. Opettajat raportoivat kokemuksistaan vuosien 2019 ja 2020 aikana eri julkaisuissa.

Kun Xamkin opiskelijoilta on kysytty koulutuksen kehittämisestä, osion arvosanat ovat nousseet tasaisesti viime vuosina. Myös opiskeluympäristölle ja työskentelyilmapiirille annetut arvosanat ovat nousseet.

Tulevaisuus on asiakaslähtöisyyden aikaa

Opetuksen kehitystyö tulevaisuudessa vaatii ennen kaikkea halua ja kykyä aitoon asiakaslähtöisyyteen. On kannattavaa kehittää vain ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaillemme – opiskelijoille, yrityksille ja verkostoille.

Lisäksi tarvitsemme osaamista ja välineitä verkon yli tapahtuvaan yhteiskehittämiseen sekä uskallusta ja yhteisön tukea kokeiluihin. Näin kehitystyö saadaan asiakkaiden testattavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää

Aalto, S. 2019. Yhteiset opinnot tulevaisuuslähtöisen oppimisen mahdollistajana. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Ahtola, A. & Ala-Uotila, H. 2019. Työelämäläheisen moduulin haasteita ja ratkaisuja. Teoksessa Kotila, H. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita. Haaga-Helian julkaisut 8/2019. Helsink: Haaga-Helia ammattikorkekoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa:  https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf?userLang=fi [viitattu 5.5.2020].

Arola, J. 2020. Työelämäjaksolla – Poistu omalta mukavuusalueelta ja kehity. Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tyoelamajaksolla-poistu-omalta-mukavuusalueelta-ja-kehity/ [viitattu 5.5.2020].

Eklöf, N. 2019. Koulutusten väliset synergiat. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Heikkinen, J. 2020. Tietojärjestelmiä ketterästi – työelämäjakso CGI:llä. Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tietojarjestelmia-ketterasti-tyoelamajakso-cgilla/ [viitattu 5.5.2020].

Järvinen, R. & Taimela, S. 2020.Verkko-orientaatio tukemassa uusia opiskelijoita opintojen alkuun. Teoksessa Pilli-Sihvola M. (toim.) Laatua oppimiseen digiympäristössä. Xamk kehittää 108. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/336114/XAMK_kehittaa_108_verkkoversio_28042020.pdf;jsessionid=8FED8C9F660A9334791084AD115BC79D?sequence=2 [viitattu 5.5.2020].

Kankkunen, V. 2019. Valmet Automation Oy:n oppilaitosyhteistyöprojekti. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Karvonen, J. 2020. Työelämäjaksolta opetustyöhön. Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tyoelamayhteyksia-rakentamassa/ [viitattu 5.5.2020].

Katso video: Etiäisen tulevaisuuspaja 22.1.2019 – konsepti osaksi Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimallia? 2019. Blogi. Päivitetty 1.2.2019. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/katso-video-etiaisen-tulevaisuuspaja-22-1-2019-konsepti-osaksi-ennakointimallia/ [viitattu 5.5.2020].

Korpijärvi, J. 2019. Oppia työstä, työhön oppia. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Kotila, H. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2019. Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita. Haaga-Helian julkaisut 8/2019. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa:  https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Tutkimus-ja-kehittaminen/julkaisut/hh_toteemi_web.pdf?userLang=fi [viitattu 5.5.2020].

Kuoppala, E. 2019. MasterSchool – Monialaisesti enemmän. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Pilli-Sihvola, M. (toim.) 2020. Laatua oppimiseen digiympäristössä. Xamk kehittää 108. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/336114/XAMK_kehittaa_108_verkkoversio_28042020.pdf;jsessionid=8FED8C9F660A9334791084AD115BC79D?sequence=2 [viitattu 5.5.2020].

Rajala, J. 2019. Työelämäyhteyksiä rakentamassa. Xamk Next. Verkkolehti. Saatavissa: https://next.xamk.fi/yhteistyossa/tyoelamayhteyksia-rakentamassa/ [viitattu 5.5.2020].

Taimela, S. 2019. OPS2020 synergiaa, yhteistyötä ja opiskelijakeskeisyyttä rakentaen. Teoksessa Kuoppala, E. (toim.) Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Xamk kehittää 97. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3 [viitattu 5.5.2020].

Taimela, S. 2019. Exploring Student-Centricity in Curriculum Development. 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN 10 Proceedings. Valencia: IATED, 6559–6563.

Pin It on Pinterest