Laatujärjestelmä kehittyy jatkuvasti

Laatujärjestelmän toimivuudella ja osallistavalla laatukulttuurilla takaamme toimintamme jatkuvan kehittämisen, hyvät tulokset ja positiiviset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Vuonna 2019 kannustimme henkilöstöä ideoimaan, keräsimme palautetta laadusta eri kohderyhmiltä ja valmistauduimme kansalliseen korkeakouluauditointiin.

Laatutyö Xamkissa pohjautuu strategiaamme. Toimiva laadun arviointi ja kehittäminen mahdollistavat sujuvan toiminnan, hyvät tulokset, tyytyväiset kohderyhmät ja positiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tavoitteenamme Xamkissa on vahvistaa osallistavaa ja avointa laatukulttuuria sekä jatkuvan kehittämisen ilmapiiriä niin henkilöstön kuin opiskelijoiden keskuudessa. Haluamme kehittää laatujärjestelmäämme tuottamaan tietoa ja toimintamalleja dynaamisen, ennakoivan ja kokeilevan toiminnan tueksi.

Syksyn auditoinnin tähtäimenä laatuleima

Vuoden 2019 aikana valmistauduimme kansalliseen, syksyllä 2020 Xamkissa tehtävään korkeakouluauditointiin. Valmistautumiseen ovat osallistuneet niin henkilöstö, opiskelijat kuin työelämäkumppanit. Olemme käyneet läpi prosesseja ja toimintaohjeita, jakaneet käsitystä yhteisistä toimintatavoista ja arvioineet toiminnan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Osaan havaituista kehittämiskohteista käynnistimme heti kehittämistyön.

Työelämäkumppaneita ja xamkilaisia arvioimassa työelämäyhteistyömme toimivuutta.

Auditointi ja siitä saatava laatuleima on osoitus laatujärjestelmämme toimivuudesta ja toimintamme laadusta. Se osoittaa, että toimintamme vastaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatimia korkeakoulutuksen laatukriteereitä sekä eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan suosituksia.

Vuonna 2019 lisäsimme laadun painotusta henkilöstön päivittäisessä työssä. Toimme laadunhallinnan kuvauksessamme esille, että oman työn kehittäminen ja arjen pienet parannukset ovat tärkeä osa laatua. Tukeaksemme henkilöstön osallistumista laatutyöhön keräsimme heiltä loppuvuodesta aloitteita ja kehittämisideoita. Saimme 29 aloitetta, joista kolme johti toimenpiteisiin. Näistä Xamkissa uusista ideoista maksettiin myös palkkio. Keräämme aloitteita ja kehittämisideoita henkilöstöltä myös vuonna 2020.

Arvokasta palautetta opiskelijoilta ja työelämältä

Vuoden 2019 aikana keskustelimme paljon laatujärjestelmämme opiskelijakeskeisyydestä. Keskusteluun nousi myös palautteen kerääminen työelämäkumppaneilta sekä saadun palautteen hyödyntämisen kehittäminen. Kokosimme runsaasti palautetta eri ryhmiltä.

Kehittämiskohteiden lisäksi palaute kertoo hyvästä työstämme Xamkissa. Palautteen perusteella 97 prosenttia AMK-opinnot lukuvuonna 2019–2020 aloittaneista aikoo suorittaa tutkinnon loppuun Xamkissa. YAMK-opinnot aloittaneista tutkinnon Xamkissa aikovat suorittaa kaikki.

Kampustapahtumien yhteydessä haastatellut yhteistyöyritykset olivat kaikki halukkaita jatkamaan yhteistyötä. Eniten yrityksiä kiinnosti yhteistyö opiskelijoiden rekrytoinnissa sekä osallistuminen koulutukseen vierailujen ja luentojen merkeissä.

Työyhteisön kehittämiskyselyssä Xamkia piti hyvänä työpaikkana 82 prosenttia henkilöstöstä.

Laatujärjestelmä toimii tukena muutoksessa

Toimintamme ja toimintaympäristömme muuttuu. Kansainvälistyminen, verkko-opiskelun ja etätöiden yleistyminen, työelämän osaamisvaatimusten muuttuminen ja huomion siirtyminen toiminnan tuloksista sen vaikuttavuuteen ovat esimerkkejä muutoksista, jotka ovat jo osa arkeamme.

Laatujärjestelmän tehtävänä on tarjota arviointi- ja palautetietoa muutoksissa sekä eväitä muutosten ja kehittämistyön tekemiseen. Haasteenamme on luoda toimintamalleja ja työkaluja, jotka mahdollistavat ennakoivan, kokeilevan ja osaamista uudistavan toiminnan. Onnistuneet mallit tukevat strategiamme toteuttamista ja vastaavat sidosryhmiemme tarpeisiin.

Pin It on Pinterest