Työmatkat Xamkissa kuljetaan vastuullisesti

Työmatkat Xamkissa suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä. Lisäksi henkilöstöä ja opiskelijoita kannustetaan kulkemaan matkoja polkupyörällä. Vuonna 2019 Xamk päätti myös luopua omistamistaan yhteiskäyttöautoista ja korvata ne leasing-sähköautoilla, joita saa käyttää vain välttämättömiä kampusten välisiä matkoja varten.

Xamkin matkustusohjetta päivitetään vuosittain. Muutoksia on tehty mm. matkalaskujärjestelmiin, mutta aina päivityksen yhteydessä pohditaan matkustamista yleensäkin. Matkustusohjeessa painotetaan, että työmatkoja tehdään vain, kun se on tehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä. Ensimmäinen ohje on siis: Älä matkusta (turhaan).

Vähemmän autoilua, enemmän julkisia

Työmatkat tulee Xamkissa tehdä ensisijaisesti julkisilla kulkuvälineillä. Vuoden 2019 aikana oman auton käyttöä päätettiin rajoittaa alentamalla kilometrikorvauksen määrää. Omaa autoa voi käyttää vain perustelluista syistä.

Xamk on myös päättänyt luopua omistamistaan yhteiskäytössä olevista autoista. Luopuminen tapahtuu asteittain sitä mukaa, kun autot poistuvat ikäännyttyään käytöstä. Jokaiselle kampukselle on kuitenkin hankittu leasing-sopimuksella täyssähköautot. Ne ovat henkilöstön käytössä kampusten välisessä liikkumisessa.

Työmatkat pyöräillen ympäri vuoden

Osana Green Office -toimintaa Xamkissa edistetään kestävää työmatkaliikkumista. Henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat vuosittain valtakunnalliseen polkupyöräilyn kilometrikisaan, jonka tarkoituksena on lisätä pyöräilyä kampukselle sekä kesällä että talvella.

Polkupyörän käyttöä pyritään jatkuvasti helpottamaan myös Xamkin sisäisin kampanjoin. Olemme järjestäneet polkupyörien huoltotempauksia, parantaneet niiden säilytysmahdollisuuksia ja remontoineet sosiaalitiloja pyöräilijöiden käyttöön. Lisäksi jokaiselle kampukselle on hankittu sähköpyörät henkilöstön käyttöön.

Etätyöskentelyä aina kun mahdollista

Xamkin työntekijöitä kehotetaan tekemään etätöitä tehtävissä, joihin se soveltuu. Etätyöstä tehdään aina erillinen sopimus työntekijän kanssa vuodeksi kerrallaan. Etätyötä voi tehdä enintään kaksi päivää viikossa.

Toistaiseksi Xamkissa ajatellaan, että esimiestyössä etätyötä voi tehdä vain rajoitetusti. Matkustuksen vähentämiseksi johtoryhmä päätti kuitenkin vuonna 2019 olla esimerkkinä ja muuttaa johtoryhmän kokoukset verkkokokouksiksi. Päätös on ennen kaikkea symbolinen, mutta se vähentää johtoryhmän jäsenten matkustamista olennaisesti.

Samassa yhteydessä johtoryhmä päätti, että sen jäsenet matkustavat kampukselta toiselle vain tarvittaessa. Aiemmin johtoryhmän jäseniltä edellytettiin läsnäoloa jokaisella kampuspaikkakunnalla.

On hyvä pohtia avoimesti, mitä esimiehen läsnäololla nykyaikana tarkoitetaan. Työyhteisön kehittämiskyselyssä yksiköiden esimiesten saavutettavuus on ollut lähes poikkeuksetta erinomainen. Työntekijät kokevat, että esimies on ollut saatavilla etäisyydestä huolimatta.

Tätä kirjoittaessa keväällä 2020 etätyö on yhtäkkiä muuttunut normaaliksi tavaksi tehdä työtä. Etätyömahdollisuus on ollut Xamkissa käytössä tietyin rajoituksin jo pitkään. Myös etätyövälineitä ja -järjestelmiä on hankittu ja kehitetty systemaattisesti. Niinpä valmius siirtyä etätöihin oli koronakriisin tullessa erittäin hyvä. Ohjeistusta toki jouduttiin nopeasti ja tilapäisesti muuttamaan, mutta teknisesti etätöiden tekeminen alkoi kuitenkin ilman suuria ongelmia.

WWF:n kulutustapamittarilla tietoa ilmastovaikutuksista

Kulutustapamittari on WWF:n työkalu, johon vastaamalla jokainen voi mitata omien toimintatapojensa ympäristöystävällisyyttä ilmastovaikutusten kannalta. Täytettyään kulutustapamittarin käyttäjä näkee kokonaispistemääränsä ja saa välittömästi palautteen mittarin kuudesta eri osa-alueesta.

Kulutustapamittari liittyy Xamkin Green Office -toimintaan. Xamk mittaa vuosittain kulutustapamittarin avulla, kuinka vastuullisesti xamkilaiset toimivat ja onko toiminnassa tapahtunut kehitystä edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2019 kulutustapamittarin kysymyksiin vastasi 512 henkilöä. Vastausprosentti oli varsin pieni, kun ottaa huomioon, että Xamkissa on yli 800 henkilöstöön kuuluvaa ja noin 9000 opiskelijaa. Varsinkin opiskelijoiden tavoittaminen tällaisten kyselyjen avulla on hankalaa. Saatujen vastausten perusteella Xamkissa ollaan kuitenkin melko hyvin tietoisia omien valintojen vaikutuksista ilmastoon. Jos vastauksia verrataan koko Green Office -verkoston vastauksiin, xamkilaiset ovat miltei täsmälleen valtakunnan keskiarvon kohdalla.

Niin yksilön kuin organisaation kohdalla jatkuva parantaminen on todennäköisesti järkevin tapa katsoa mahdollista edistymistä asiassa. Vielä tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pin It on Pinterest