Työsuojelu on osa kokonaisturvallisuutta

Työsuojelu ja työpaikan turvallisuus ovat osa organisaation kokonaisturvallisuutta. Kehitämme Xamkissa työoloja niin, että ne edistävät kaikkien terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä työssä.

Turvallisuuden rakentaminen korkeakoulussa vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä sekä johdon sitoutumista turvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen. Turvallisuustyön johtoajatuksena on, että Xamkissa tunnistetaan oleellisimmat, todelliset vaarat. Sen mukaan rajalliset resurssit ja toimenpiteet kohdennetaan oikein.

Tässä artikkelissa käsitellään Xamkin työsuojelua ja turvallista työpaikkaa. Tietosuoja- ja tietoturvatyöstä kerrotaan toisessa artikkelissa.

Organisaation kokonaisturvallisuus -malli

Organisaation kokonaisturvallisuus -malli on ajattelutapa, joka yhdistää perinteisen kovan (security) ja pehmeän (safety) turvallisuuden. Mallin kautta organisaatiossa pystytään kehittämään ihmislähtöisempää turvallisuuskulttuuria. Kokonaisturvallisuus organisaatiossa kehittyy, kun kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet tunnistavat oman vastuunsa turvallisen toimintaympäristön osana ja kehittäjänä.

Työsuojelu edistää terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä

Työsuojelu on keskeinen osa Xamkin toimintaa ja sen kehittämistä. Työsuojelun avulla huolehdimme ja kehitämme työoloja sellaisiksi, että ne edistävät työntekijän terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä työssä.

Työsuojelu on yhteistyötä, joka koskee koko henkilöstöä. Jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa omalla asennoitumisellaan, motivaatiollaan ja vuorovaikutuksellaan työilmapiiriin. Työyhteisön toimivuutta arvioidaan vuosittain työyhteisön kehittämiskyselyssä.

Työsuojelun kehittämiskohteet on kuvattu Xamkin työsuojelun toimintaohjelmassa. Työsuojelun ja yhteistoiminnan toteutumista arvioitiin Xamkin työsuojelutoimikunnassa vuonna 2019. Yhtenä tärkeimpänä asiana nostettiin esille tietoisuuden lisäämistä työsuojelusta. Henkilöstön on tärkeää tietää, mitä työsuojelu tekee ja mitkä ovat sen käytännöt ja toimintatavat. Arvioinnin perusteella työsuojeluvaltuutetut aloittavat vuonna 2020 jalkautumisen yksiköiden palavereihin.

Turvallisuustyöryhmät edistävät turvallisuuskulttuuria

Xamkin jokaisella kampuksella toimii turvallisuustyöryhmä, jonka tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää ja edistää kampusten turvallisuuskulttuuria. Työryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Jokaisella kampuksella on myös oma pelastussuunnitelma, johon on kirjattu toimintaohjeet erilaisten häiriötilanteiden, kuten tulipalojen ja fyysisten uhkatilanteiden, varalle. Suunnitelmat päivitetään joka vuosi, ja ne ovat osa uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä.

Myös Xamkin valmiussuunnitelman päivittäminen aloitettiin vuonna 2019 perustetun uuden valmiussuunnittelun työryhmän johdolla.

Kannustamme lisäksi henkilöstöämme turvallisuushavaintojen tekemiseen, jotta voimme edistää työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä. Läheltä piti -tilanteet kirjataan poikkeamailmoitusjärjestelmään, joka auttaa työtapaturmariskien minimoimisessa.

Pin It on Pinterest