Työhyvinvointi tekee Xamkista hyvän työpaikan

Vuonna 2019 henkilöstölle järjestettiin henkilöstöpäivä Mikkelissä Saimaa Stadiumilla. Feel Good Friday tarjosi avaimia hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen luentojen ja hyvän ruoan merkeissä. Teemana olivat ravinto ja uni.

Työhyvinvointiasioissa Xamk haluaa olla paras pitämällä huolta henkilöstön hyvinvoinnista, työterveydestä, tasa-arvosta ja ammattitaidon kehittämisestä.

Xamkissa arvioidaan työtyytyväisyyttä vuosittain työyhteisön kehittämiskyselyllä. Kyselystä saatava tieto ja ideat auttavat kehittämään henkilöstön hyvinvointia, jaksamista ja työyhteisön toimivuutta.

Vuonna 2019 kyselyyn vastasi 565 xamkilaista. Henkilöstö koki Xamkin olevan hyvä työpaikka. Muun muassa työergonomian ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tukemisen koettiin parantuneen.

Kyselyn tulokset käsiteltiin yksikkökohtaisissa palavereissa, joissa henkilöstöllä oli mahdollisuus kertoa lisää kehitysehdotuksia. Saadun tiedon perusteella johtoryhmä sopi erillisen toimenpideohjelman yksiköille, joiden tulokset olivat keskiarvoa heikommat. Toimenpiteet auttoivat jo loppuvuoteen 2019 mennessä selvästi hyvinvoinnin parantumisessa.

Töihin on mukava tulla, työssä on hyvä olla

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvoinnin edistäminen on työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä, jota tukevat työterveyshuolto, työsuojelutoiminta ja henkilöstöhallinto.

Henkilöstön työkyvyn tukemiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Xamkissa on käytössä varhaisen tuen malli. Sen tavoite on kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen sekä tukea lähiesimiehiä työhyvinvoinnin heikkenemisen merkkien havainnointiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen nostettiin tärkeäksi kehityskohdaksi työkykyjohtamisessa.

Työhyvinvointikoordinaattori aloitti Xamkissa 2019

Vuonna 2019 Xamkissa aloitti työnsä työhyvinvointikoordinaattori, jonka päätehtävä on esimiesten tukeminen työkykyasioissa, työterveysyhteistyön kehittäminen, työhyvinvointi- ja työyhteisökehittäminen sekä työsuojelu.

Työhyvinvointikoordinaattori käy esimiestapaamisissa läpi työkykyjohtamista. Tavoitteena on vahvistaa esimiesten osaamista henkilöstöjohtamisessa. Tärkeä aihe on myös henkilöstön ikääntymiseen liittyvä ennakointi.

Tavoitteena ennaltaehkäisevämpi työterveyshuolto

Työterveystoimijoiden kanssa järjestettiin vuonna 2019 useampia yhteistyötapaamisia kuin aiemmin. Tapaamisissa sovittiin yhdessä kehitettäviä kohteita.

Myös työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuoden 2019 lopulla. Suunnitelmassa lisätään työssäjaksamisen tukemista ja otetaan käyttöön työfysioterapeutin suoravastaanotto sekä työvalmentajan palvelut. Tavoitteena on ennaltaehkäisevämpi työterveyshuolto.

Xamk on tasa-arvoinen työpaikka

Arvojensa mukaisesti Xamk on toimiva korkeakouluyhteisö. Tapamme toimia on turvallinen ja oikeudenmukainen. Näiden periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi Xamkissa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2019–2021.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta mitataan Xamkissa vuosittain. Vuonna 2019 tehtyyn kyselyyn vastasi 476 henkilöä. Kaikkien vastausten yhteisen keskiarvon mukaan Xamk on tasa-arvoinen työpaikka. Yksittäisten kysymysten vastausten keskiarvoja tarkastellessa naiset arvioivat tasa-arvon toteutuvan hiukan miehiä heikommin. Naisvastaajista 24 prosenttia koki, että miehillä on paremmat mahdollisuudet edetä urallaan.

Rekrytointiprosessit Xamkissa ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. Haettavista tehtävistä ilmoitetaan aina sisäisesti intranetissä sekä ulkoisilla sivustoilla. Henkilöstön urakehitystä tuetaan mm. mahdollistamalla henkilöstön työkierto ja työelämävaihto sekä hyödyntämällä osaamista yli yksikkörajojen.

Kehityskeskustelussa arvioidaan tarpeita

Xamkin henkilöstöä kannustetaan osallistumaan aktiivisesti työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Esimiehen ja alaisen välillä vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa määritellään työntekijän koulutus- ja kehittämistarpeet, arvioidaan työn tuloksia ja sovitaan toimenpiteistä. Osaamisen näkyväksi tekemiseen on tarjolla Skillhive-järjestelmä, jossa jokainen arvioi osaamistaan ja motivaatiotaan. Tietoja voi käyttää kehityskeskustelussa suunnittelun pohjana.

Xamkissa järjestetään vuosittain myös johdon katselmukset, joiden tarkoituksena on arvioida toimintaa ja tukea yksikön itseohjattua kehitystyötä. Lisäksi rehtori tapaa työntekijöitä säännöllisesti XPress-tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa.

Työaikaa saa käyttää ammattitaidon kehittämiseen

Henkilöstön korkea osaamistaso ja sen jatkuva kehittäminen ovat Xamkille tärkeitä. Osaamisen kehittämiseen panostetaan tarjoamalla henkilöstölle sekä sisäisesti tuotettua että ulkopuolisten järjestämää koulutusta. Ammattitaidon kehittämiseen on lupa käyttää työaikaa.

Xamkin avoimen korkeakoulun kurssitarjonta on henkilökunnalle maksutonta. Esimiehille järjestetään muutaman kerran vuodessa henkilöstöjohtamiseen liittyvää Xamk Leader -koulutusta. Lisäksi vuonna 2019 perustetun Staff Academyn tavoitteena on taata yhdenmukaiset ja tasalaatuiset kouluttautumismahdollisuudet koko henkilöstölle.

Pin It on Pinterest