YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osana Xamkin vastuullisuustyötä

Xamkissa tehdään vastuullisuustyötä YK:n Agenda 2030 -ohjelman mukaan. Vastuullisuuden kehitysryhmä ohjaa työtä kohti kokonaisvaltaista kestävyysajattelua. 

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sopivat yhteisestä kestävän kehityksen ohjelmasta, jonka tavoitteet koskevat kaikkia maailman maita, ja joka ohjaa kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti.  

Tämä ohjelma on Agenda 2030, jonka tärkeimpänä pyrkimyksenä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen, kestävä kehitys ja hyvinvoinnin turvaaminen ympäristölle kestävällä tavalla. 

Ohjelmaan kuuluu 17 erilaista tavoitetta, jotka koskevat kestävää kehitystä ja jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan laajaa osallistumista niin päättäjiltä kuin yrityksiltä, koulutusorganisaatioilta ja tavallisilta kansalaisiltakin. 

Myös Xamkissa vastuullisuustyö perustuu näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Toiminnassaan Xamk pyrkii tukemaan kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista.  

Xamkin omien toimintojen ja toimintaympäristön kannalta on kuitenkin selvää, että vaikutuksemme joihinkin kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat suurempia kuin toisiin. 

Vastuullisuustyötä edistää vastuullisuuden kehitysryhmä 

Xamkin vastuullisuuden kehittämistyötä ohjaa vastuullisuuden kehitysryhmä. Työryhmässä on jäseniä kaikilta Xamkin kampuksilta ja kattavasti eri yksiköistä sekä myös opiskelijakunta Kaakon edustaja.  

Vastuullisuuden kehitysryhmän toiminnan tavoitteena on saada kestävä kehitys osaksi kaikkea Xamkin toimintaa sekä siirtyä yksittäisistä toimenpiteistä kokonaisvaltaiseen, globaaliin kestävyysajatteluun. 

Osana vastuullisuuden kehittämistyötä Xamkissa on toteutettu olennaisuusarviointi liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tässä olennaisuusarvioinnissa vastuullisuuden kehitysryhmän jäsenet määrittelivät Xamkin toiminnan kannalta keskeisimmät tavoitteet. 

Olennaisuusarvioinnissa pyrittiin tunnistamaan ne tavoitteet, joihin Xamkin toiminnalla on tai voisi olla suurin mahdollinen vaikutus. Tuo vaikutus voi olla joko positiivinen, eli tavoitetta edistävä, tai negatiivinen, eli tavoitteen saavuttamista heikentävä. 

Tarkoitus oli siis tunnistaa ne kestävän kehityksen tavoitteet, joiden edistämisessä voimme saada suurimman vaikutuksen aikaan joko pienentämällä aiheuttamaamme negatiivista vaikutusta tai lisäämällä positiivista vaikutusta. 

Olennaisuusarvioinnissa määriteltiin sekä ensisijaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita Xamk toiminnallaan pyrkii tukemaan, sekä toissijaiset tavoitteet, joihin Xamkin toiminnalla on myös vaikutusta ja jotka on hyvä huomioida ammattikorkeakoulun toiminnassa. 

Sisäisen olennaisuusarvioinnin tulokset eivät yllättäneet 

Olennaisuusarvioinnin perusteella olennaisimmiksi kestävän kehityksen tavoitteiksi Xamkin toiminnan kannalta määrittyivät tavoite 4: hyvä koulutus; tavoite 9: kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; sekä tavoite 11: kestävät kaupungit ja yhteisöt.  

Olennaisuusarvioinnin tulokset eivät yllättäneet, sillä Xamkin tehtävä koulutuksenantajana ja TKI-toiminnassa näkyi selkeästi vastauksissa. Myös Xamkin asema tärkeänä aluekehittäjänä tulee esille tuloksista. 

Osana UusiX2030-uudistusta kestävää kehitystä ollaan tuomassa osaksi kaikkia tutkinto-opintoja. Tämä tukee vahvasti tavoitteen 4 ”hyvä koulutus” ja etenkin sen alatavoitteen 4.7 toteutumista. Alatavoitteen 4.7 tarkoituksena on varmistaa se, että kaikki oppijat saavat tarvittavat tiedot ja taidot kestävän kehityksen edistämiseksi vuoteen 2030 mennessä. 

Tavoitteita 9 ”kestävää teollisuutta, innovaatioita, ja infrastruktuureja” sekä 11 ”kestävät kaupungit ja yhteisöt” tuetaan erityisesti TKI-toiminnan avulla, mutta myös kouluttamalla osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Niiden alatavoitteita ovat muun muassa tieteellisen tutkimuksen lisääminen, kestävän teollistumisen edistäminen, kestävien liikennejärjestelmien kehittäminen, ja maailman kulttuuri- ja luontoperinnön suojeleminen. 

Toissijaisia tavoitteita määriteltiin kahdeksan. Myös näiden kohdalla vastuullisuuden kehitysryhmä katsoi, että Xamkin toiminnalla on vaikutusta tavoitteiden edistymiseen. Toissijaisia tavoitteita ovat:  

  • tavoite 3: terveyttä ja hyvinvointia 
  • tavoite 5: sukupuolten tasa-arvo 
  • tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 
  • tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen 
  • tavoite 12: vastuullista kuluttamista 
  • tavoite 13: ilmastotekoja 
  • tavoite 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä 
  • tavoite 17: yhteistyö ja kumppanuus. 

Mitä tehdään seuraavaksi? 

Seuraavaksi tarkoituksena on varmistaa, että Xamkin vastuullisuustyö keskittyy kaikkein olennaisimpiin tavoitteisiin myös sidosryhmiemme kannalta. Olennaisuusarvioinnin seuraavassa vaiheessa tarkoituksena on ensin määritellä Xamkin toiminnan kannalta olennaisimmat sidosryhmät.  

Tämän jälkeen näiltä sidosryhmiltä kysytään näkemyksiä siitä, mitkä kestävän kehityksen tavoitteet tulisi heidän mielestään olla Xamkin vastuullisuustyön keskiössä. 

Tarkoituksena on saada käsitys siitä, mitkä ovat sidosryhmien tärkeimmät odotukset ja huolenaiheet sekä mahdolliset vaatimukset Xamkin vastuullisuustyöhön ja kestävään kehitykseen liittyen.  

Sidosryhmien näkemysten pohjalta voidaan luoda olennaisuusmatriisi, jossa on mukana sekä sisäinen olennaisuusanalyysi että sidosryhmien nostamat aiheet. Näin voimme varmistua siitä, että Xamkissa tehtävä vastuullisuustyö kohdistuu aiheisiin, jotka ovat merkittäviä myös sidosryhmillemme kannalta. 

Pin It on Pinterest