Opiskelijat mukaan vastuulliseen TKI-toimintaan

Kestävä ja vastuullinen kehitys vaatii pitkäjänteistä toimintaa muutoksen mahdollistamiseksi paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Toiminnan ja käyttäytymisen muutos alkaa usein pienistä kokeiluista ja innovaatioista, joita pilotoidaan rajatulla kohderyhmällä ennen mahdollista laajempaa lanseerausta.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on mainio väline käynnistää vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä kehittämishankkeita. Samalla ne avaavat opiskelijoille upeita mahdollisuuksia tutustua TKI-toimintaan ja vastuullisuutta kehittäviin hankkeisiin jo opiskeluaikana.  

Ammattikorkeakouluopinnoissa yhdistyvät ideologisesti teoreettinen tieto ja käytännönläheinen teoriaa soveltava tekeminen. Juuri tämä yhdistelmä tekee ammattikorkeakouluista houkuttelevia oppilaitoksia eri-ikäisille opiskelijoille.  

TKI-hankkeet kehittämässä uutta tulevaisuusorientoituneesti 

 Yritysten toimeksiannot opintojaksoilla ovat yksi mahdollisuus soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Yritysten toimeksiannot kohdistuvat usein tämänhetkisten arkipäivän haasteiden kehittämisehdotuksiin, kun taas TKI-hankkeissa usein kehittämiskatse on suunnattu vahvasti tulevaisuuteen. TKI-hankkeet kohdistuvat jonkin todetun ongelman ratkaisemiseen tai jonkin idean kehittämiseen käytännön toiminnaksi. Hankkeella voidaan päästä vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen päätyttyä. Hankkeen käytännöntoimenpiteiden avulla on tavoitteena saada aikaan jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia hankkeen toteutusajan päättymisen jälkeenkin. Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita on käynnissä runsaasti, ja opiskelijoiden olisi hyvä olla mukana kehittämässä uutta jo opiskeluaikana.  

Innostusta saada opiskelijat mukaan TKI-toimintaan 

”Tuotamme opiskelijoita osallistaen TKI-toiminnallamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin  ja edistämme kestävää kehitystä yhteistyössä korkeakouluyhteisön, elinkeinoelämän ja  julkisen sektorin kanssa,” listataan yhtenä lupauksena Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020, 7) TKI-toiminnan osalta.  

Opiskelijoiden saaminen mukaan TKI-toimintaan on ajoittain haastavaa, vaikkakin TKI-hankkeet tarjoavat näköalapaikan uusien ratkaisujen kehittämiseen hyvinkin innovatiivisin menetelmin. TKI-hankeyhteistyötä on yhdistetty osaksi opintojaksoja sekä eriytetty omiksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi erilisiksi opiskelijatoimeksiannoiksi harjoitteluina tai opinnäytetöinä.   

Opiskelijoiden into lähteä mukaan TKI-toimintaan vaihtelee suuresti. TKI-hankkeiden kokeilevan toiminnan luonne, edelläkävijyys, tulevaisuusorientoituneisuus ja ennakkoluuloton uudistaminen viehättävät toisia. Samaan aikaan osa opiskelijoista kokee epävarmuutta hypätä mukaan TKI-toimintaan samoista syistä. Epävarmuuden sietäminen ja jopa epäonnistumisen hyväksyminen voivat asettaa suuria haasteita.  

TKI-hankkeissa on useimmiten hyvin erilaisia työtehtäviä tarjolla riippuen hankkeen toimenpiteistä. Hankkeessa toimivat substanssiasiantuntijat ohjaavat hanketoimintaa, ja työtehtävissä löytyy usein ”maallikollekin” sopivia työtehtäviä, ja opiskelijoita toivotaan mukaan TKI-hankkeisiin toteuttamaan käytännöntoimenpiteitä.  

Runsaasti tutkimus- ja kehittämishankkeita kestävän kehityksen edistämiseksi

 Vastuullisuus ja kestävä kehitys leimaavat TKI-hankkeiden luonnetta useilla eri toimialoilla. Riippuen omasta mielenkiinnosta, vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä TKI-hankkeita on ollut käynnissä vuosia. Muun muassa kaupan, matkailun ja ruokapalvelun aloja leimaa vahvasti vastuullisuus. Esimerkiksi vastuullinen matkailu, vastuullisuustyö julkisissa ruokapalveluissa sekä vastuullisuusosaamisen kehittäminen ovat näkyneet useissa Xamkin TKI-hankkeissa. Kehittämishankkeita löytyy myös muun muassa tuhkan kehittämiseen liittyvään vastuulliseen liiketoimintaan, energiatuotantoyksiköiden päästöjen kehittämiseen sekä hevosenlannan demonstraatiokokeisiin.   

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä TKI-hankkeita on tarjolla runsaasti eri koulutusaloilla.

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä TKI-hankkeita on tarjolla runsaasti eri koulutusaloilla. Opiskelijoiden kannattaa hyödyntää erinomainen mahdollisuus edistää omaa ammatillista osaamista TKI-toiminnassa opiskeluaikana. TKI-kokemus auttaa varmasti jatkossa työelämässä, ja antaa uusia näkökulmia omaan tekemiseen. Mikäli hanketoiminta kiinnostaa, niin paras keino on ottaa yhteyttä projektipäällikköön. Opiskelija voi hyödyntää TKI-hankkeessa tehtyä työtä esimerkiksi harjoitteluna, opinnäytetyönä tai sivutoimisena työnä riippuen työtehtävistä. Usein hankkeiden projektipäälliköt myös hakevat opiskelijoita erilaisiin harjoittelu- ja työtehtäviin muun muassa oppilaitoksen harjoittelu- ja työpaikkoja välittävässä palvelussa.     

Lähteet

Arene. 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574 [viitattu 16.7.2023]. 

Pin It on Pinterest