Liiketalouden koulutus kestävän tulevaisuuden rakentajana

Koulutus on keskeisessä asemassa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Olipa kyse edistyksellisistä energia-, teknologia- tai ruoantuotantoratkaisuista, uusista kiertotalousinnovaatioista tai uudenaikaisten toimeentulomahdollisuuksien kehittämisestä, koulutuksella on vahva rooli uuden luomisessa.

Koulutuksen rooli ei kuitenkaan pääty uusien innovaatioiden kehittämiseen. Sen avulla myös muun muassa muutetaan asenteita, rikotaan ennakkoluuloja, opetellaan kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa, sekä kehitetään viestintä- ja yhteistyötaitoja.  

Arenen (2020, 6) julkaisemassa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa on kirjattu ammattikorkeakoulujen tahtotila koulutusten roolista kestävän kehityksen rakentajina seuraavasti: ”Tutkintoon johtava koulutuksemme tuottaa osaajia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa. Kaikilla meiltä valmistuneilla on omaan erityisalan liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Varmistamme, että kestävä kehitys ja vastuullisuus läpileikkaavat kaikkea tutkintokoulutustamme.” 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana opintoja

Liiketalouden koulutuksessa opiskelijoiden valitsemiin oman erityisalan opintoihin, kuten esimerkiksi digitaalinen markkinointi, taloushallinto, yrittäjyys tai johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen, sisältyy kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamisen kehittämistä. Vastuullisuuteen liittyviä teemoja ovat muun muassa liiketoiminnan kestävä kasvu, vastuullinen markkinointi, vastuullisuus ja elinkaarilaskelmat sekä kestävä kehitys ja vastuullisuus yrityksen johtamisessa.  

Vastuullinen johtaminen ja vastuullinen toiminta työyhteisön jäsenenä ovat aiheita, jotka nousevat esille eri liiketalouden opintojaksoilla. Muun muassa yksityisyys- ja tietosuoja-asiat ovat ensimmäisten opintojaksojen aiheita. Lisäksi vastuullisuus toimitusketjun hallinnassa ja hyvinvointi ja jaksaminen ovat opiskeltavia aiheita opinnoissa. Digitaaliset ja opiskelijoita osallistavat opetusmenetelmät mahdollistavat uusien taitojen haltuunoton yhteisöllisesti, tasa-arvoisesti ja opiskelijakollegoita tukien.  

Haasteisiin on kyettävä ja uskallettava tarttua 

Erityisalan opintoihin liittyvien vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueiden ja läpileikkaavuuden lisäksi on tärkeää, että valmistuvilla opiskelijoilla on kykyjä, taitoja ja asennetta tarttua työelämässä eteen tuleviin haasteisiin tulevaisuuden rakentajana. Vastuullinen toiminta ja kestävän kehityksen vaaliminen tuovat varmasti mitä moninaisimpia haasteita työelämään siirtyvien asiantuntijoiden eteen hyvin monilla eri tasoilla.  

Ollakseen valmiita tarttumaan näihin haasteisiin, ja osana liiketalouden opintoja opiskelijat perehtyvät ja harjoittelevat luovuutta, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoja sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Myös empatiakyky asettua toisen henkilön asemaan ja pyrkiä ymmärtämään mitä toinen ihminen saattaa tuntea tai kokea on tärkeää. Lisäksi joustavuus muuttaa omaa käyttäytymistään tarpeen mukaan kuhunkin tilanteeseen sopivaksi hyvän tilannetajun ansiosta on keskeistä.   

Työelämässä menestyvät ne, jotka pystyvät syntetisoimaan tietoa, poimimaan sieltä olennaiset asiat, sekä yhdistämään ne osaksi suurempaa tietokokonaisuutta päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijoilta vaaditaan taitoa ja elinikäistä innostusta oppia uutta ja päivittää osaamistaan.    

Verkostoissa on voimaa 

Vastuullisuuden huomioinen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttävät hyvin monipuolista ymmärrystä ja eri näkökulmien huomioimista ratkaisujen rakentamisessa. Yhteistyöverkostojen aktiivinen rakentaminen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, sekä yhteistyö yli rajojen mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen vastuullisuushaasteiden voittamiseksi.        

Matka kohti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioivaa ajattelua ja toimintaa alkaa jo varhain ennen henkilön opiskeluaikaa. Koulutuksen tuoma lisäarvo oman ammatillisen erityisosaamisalan näkemyksistä kestävän kehityksen rakentamisessa, sekä uusien kykyjen, tietojen, taitojen ja asenteiden omaksumisessa on kuitenkin kiistaton.    

Lähteet

Arene. 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574 [viitattu 9.7.2023].  

Pin It on Pinterest