Xamkissa edistetään yhdenvertaisuutta

Xamkissa yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeä prioriteetti. Se on myös yksi strategiamme keskeisistä periaatteista. Xamkissa halutaan huolehtia siitä, että opiskelussa ja työssä on kaikilla hyvä olla.

Yhdenvertaisuutta edistetään Xamkissa erilaisilla ohjeilla, periaatteilla sekä koulutusten avulla. 

Inklusiivisuutta korkeakouluissa edistetään myös osana INGENIUM-yhteistyötä. INGENIUMissa pyritään kehittämään yhteisiä keinoja edistää osallisuuttaa, purkaa esteitä yhdenvertaisuuden tieltä sekä vähentää syrjintää. 

Myös YK:n Global Compact -yritysvastuualoite, jonka jäsen Xamk on, korostaa syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuuden edistämistä. 

Yhdenvertaisuutta edistetään yhteisillä ohjeilla 

Yksi tärkeimmistä Xamkin yhdenvertaisuustyötä ohjaavista työkaluista on Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka on lakisääteinen ja perustuu tasa-arvolakiin sekä yhdenvertaisuuslakiin. 

Xamkissa on kuitenkin kehitetty myös omia periaatteita yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Tärkeimmät Xamkin ja xamkilaisten toimintaa ohjaavat säännöt on koottu yhteen Xamkin eettisiin periaatteisiin. Yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyen eettiset periaatteet sisältävät muun muassa seuraavat tärkeät ohjeet:  

  • Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti 
  • Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
  • Vaalimme yhteisömme monimuotoisuutta ja kunnioitamme muiden erilaisuutta 
  • Kohtaamme kaikki yksilöinä ja kohtelemme heitä tasavertaisesti 
  • Emme hyväksy epäasiallista kohtelua, häirintää, syrjintää, uhkailua tai väkivaltaa ja puutumme epäkohtiin välittömästi 

Näiden lisäksi Xamkille on luotu omat turvallisemman tilan periaatteet. Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on synnyttää kannustava ja uhkaamaton ympäristö, jossa kaikki voivat tuntea olonsa mukavaksi ja uskaltavat ilmaista itseään pelkäämättä syrjintää. 

Nämä periaatteet muodostavat toimintatavan, jota noudatetaan kaikessa Xamkin toiminnassa ja tapahtumissa. 

Johdon sitoutuminen on tärkeässä asemassa yhdenvertaisuuden edistämisessä 

Yhdenvertaisuuden kehitystyö on vaikuttavinta silloin, kun yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät tavoitteet tuodaan selkeästi esille ja ne tukevat organisaation arvoja ja strategiaa. Johdon tehtävänä on luoda edellytykset yhdenvertaisuuden edistämiselle. 

Xamkissa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma että eettiset periaatteet ja turvallisemman tilan periaatteet on hyväksytty johtoryhmässä. Johtoryhmä oli myös itse tunnistanut tarpeen eettisten periaatteiden määrittelemiselle osana vastuullisuus- ja yhdenvertaisuustyötä. 

Osoittaakseen laajemmin sitoutumistaan tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, Xamk on myös allekirjoittanut ja sitä kautta julkisesti sitoutunut naisten voimaannuttamisen periaatteiden edistämiseen (Women’s Empowerment Principles, WEPs). 

Xamk onkin nyt liittynyt tuhansien organisaatioiden joukkoon, jotka ovat julkisesti osoittaneet pitävänsä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä toimintansa prioriteettina. 

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan viestintää ja koulutusta 

Johdon sitoutumisen lisäksi on tärkeä viestiä selkeästi Xamkin yhdenvertaisuustavoitteista koko korkeakouluyhteisölle. 

Yhdenvertaisen työ- ja opiskelupaikan luominen vaatii kaikkien osallistumista. Kun korkeakouluyhteisön jäsenet tuntevat oman korkeakoulunsa arvot ja periaatteet, ne tulevat helpommin osaksi kaikkea toimintaa. 

Myös koulutuksilla ja erilaisilla tietoiskuilla on tärkeä rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä. Etenkin kun on kyse tiedostamattomista ennakkoluuloista ja niiden purkamisesta, mikä saattaa olla haastavaa ilman tukea. Ennakkoluulojen purkaminen on kuitenkin tärkeää, sillä ne voivat olla esteenä tutustumiselle, toisen kunnioittamiselle ja keskinäiselle luottamukselle. 

Erityisen haitallisia ennakkoluulot ovat silloin, jos ne johtavat syrjintään. Xamkissa pyritään säännöllisesti järjestämään koulutuksia tai tietoiskuja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja esimerkiksi anti-rasismiin liittyen. Koulutuksia tarjotaan sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. 

Pin It on Pinterest