Xamk kehittää korkeakouluyhteistyössä vastuullisen matkailun verkkokoulutusta

Xamk on mukana tuottamassa vastuullisen matkailun koulutusmallia usean korkeakoulun yhteishankkeessa. Kevään 2021 aikana pilotoitavassa Vastuullisen matkailun portaat -koulutuksessa Xamkin tuottamat sisällöt käsittelevät matkailun ja ilmastonmuutoksen suhdetta.

Tulevaisuuden vastuullinen matkailija puntaroi kulutuspäätöksiä tehdessään monia vastuullisuuden näkökulmia, eivätkä ilmastokysymykset suinkaan ole näistä vähäisimpiä. Samalla yhteiskunnalliset vähähiilisyystavoitteet ohjaavat matkailuliiketoiminnan kehittymistä siinä missä muitakin toimialoja. Ilmastonmuutoksen hillitseminen sisältyy muun muassa Suomen vastuullisen matkailun periaatteisiin. 

Vastuullista matkailua on Xamkissa edistetty useissa hankkeissa, joissa on vahvistettu alueellisten matkailutoimijoiden verkostoja sekä luotu edellytyksiä arvioida ja kehittää muun muassa ilmastoystävällisempää toimintaa.

Vastuullisuutta edistetään vahvasti myös ammattikorkeakoulun omassa toiminnassa: Xamk on sitoutunut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen sekä tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Kaikki Xamkin kampukset ovat myös mukana WWF Green Office -ympäristöohjelmassa. 

Kehittämistä eri alojen yhteistyönä

Koulutuksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa tehdään työtä huomisen hyväksi. Matkailun yrityskohtaisen hiilijalanjäljen laskennalla sekä alueellisen matkailun hiilijalanjäljen tarkastelulla on Xamkissa pureuduttu matkailun ilmastovaikutusten pienentämisen mahdollisuuksiin.

Kehittämistyötä on tehty eri alojen asiantuntijoiden erinomaisessa yhteistyössä, yhdistäen matkailun osaamista ja hiilijalanjälkilaskennan osaamista. 

Pian on käynnistymässä Vastuullisen matkailun portaat -verkkokoulutuspilotti, johon Xamkissa on tuotettu 3 opintopisteen kokonaisuus matkailun ja ilmastonmuutoksen suhteesta.

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittämistä koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jonka lisäksi hankkeessa on mukana neljä muuta korkeakoulua.

Hanke on tarjonnut kurssisisältöjen työstön tueksi muun muassa pedagogista ja tietoteknistä tukea.

Yhteiskehittäminen on mahdollistanut laaja-alaisen vastuullisuuden eri osa-alueiden huomioimisen sekä oppimateriaalien kohdentamisen eri toimijatasoille 

Xamk on tuottanut koulutukseen kolme kurssia:

  1. Ilmastoteot jokapäiväisessä työssä -kurssi tarjoaa matkailualalla työskentelevälle perustiedot ilmastonmuutoksesta sekä vinkkejä arjen ilmastotekoihin ja asiakasrajapinnassa toimimiseen.
  2. Ilmastotyön johtaminen -kurssilla paneudutaan yrityksen ja tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaan sekä sen pienentämisen keinoihin, ilmastovastuullisuusviestintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
  3. Ilmastotyön kehittäminen -kurssilla tarkastellaan alueen matkailutoimijoiden ja matkailun ilmastovaikutuksia, kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia vähähiilisyyden ohjausmekanismeja sekä tuetaan mahdollisuuksia verkostotoiminnan kautta edistää ilmastovastuullisuutta. 

Vastuullisen matkailun portaat -koulutus on ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua, mikä edellyttää osallistujalta jonkin verran oman ajankäytön suunnittelua ja itseohjautuvuutta.

Koska kurssit eivät sisällä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta tai opettajan antamaa palautetta, on kannustettavaa, että osallistujat tekevät niiden aikana monipuolista tiedonhakua ja keskustelevat aiheista esimerkiksi omissa yhteisöissään. 

Vähähiilisyyden edistämiseen monia toimenpiteitä

Vastuullisuus ja ilmastonmuutoskysymykset ovat monitahoisia. Kaikille yhteisesti sopivaa ratkaisua vähähiilisyyteen ei löydy, mutta onneksi on tunnistettavissa suuri määrä vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla vähähiilisyyttä voidaan edistää.

Koulutuksen toivotaan tukevan vaikuttavimpien vastuullisuutta edistävien keinojen valintaa lisäämällä tietoa vastuullisesta matkailusta. 

Aihe on ajankohtainen ja koulutuksen pilotointi on herättänyt paljon mielenkiintoa, josta on osoituksena koulutuskokonaisuuden pilotointiin osallistuva noin 200 henkilön joukko.

Pilotoinnista saatava palaute auttaa viimeistelemään opintokokonaisuuden, mutta myös valikoimaan tulevia kehittämiskohteita.

Xamk haluaa olla vahvasti mukana edistämässä vähähiilisyyttä myös tulevaisuudessa. 

Vastuullisen matkailun portaat -hanke

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään digitaalisuutta hyödyntävää koulutusta vastuullisen matkailun kehittämiseksi. Viiden korkeakoulun yhteistyönä suunnitteleman ja kehittämän koulutuksen kohderyhmiä ovat muun muassa matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 – 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Pin It on Pinterest