Opinnäytetyö on oiva keino kehittää työelämää

Tradenomiopiskelijan opinnot huipentuvat opinnäytetyön tekemiseen. Työn toteuttamisessa opiskelijan tavoitteena on sekä kehittää että osoittaa valmiuksia soveltaa liiketalouden tietoja ja taitoja hyvinvoinnin toimialalla. Liiketalouden opinnäytetyö tehdään aina työelämän tarpeisiin eli yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Opinnäytetyön toimeksiantajana voi olla yritys, voittoa tavoittelematon yhteisö tai yhdistys, julkistalouden toimija, jokin muu vastaava taho tai vaikkapa TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) -hanke. Opinnäytetyö tarjoaa oivan keinon kehittää toimeksiantajan toimintaa, sillä siinä yhdistyvät teoriatieto, tutkiminen ja kehittäminen.

Vuonna 2019 käynnistyneen Wellbeing Management –koulutuksen ensimmäiset hyvinvointipalvelujen tradenomiopiskelijat ovat valmiita aloittamaan opinnäytetöiden tekemisen. Opiskelijoiden opinnäytetyöaiheiksi sopisivat erinomaisesti hyvinvointiin liittyvät teemat ja toimeksiannot hyvinkin monipuolisesti. Hyvinvointiin liittyviä opinnäytetyöaiheita toivottaisiin nyt toimeksiantajilta.  

Teoriaa ja tutkimusta 

Opinnäytetyössä yhdistyvät teoriatietoperusta ja kehittäminenOpinnäytetyö pohjautuu aina johonkin työelämän käytännön ongelmaan, haasteeseen tai mahdollisuuden kartoittamiseen. Tätä käytännön ongelmaa tutkitaan ja siihen pyritään löytämään vastauksia ja tuottamaan tyypillisesti kehittämisehdotuksia. Opinnäytetyön tekemisessä opiskelijalla on oppaanaan aina ammattikorkeakoulun opettaja.    

Aikaisemman tutkimustiedon ja tietoperustan kartoittaminen tarjoavat toimeksiantajalle oivan mahdollisuuden saada alan uusin tieto käyttöön.

Opinnäytetyö jakautuu teoriatietoperustan kirjoittamiseen ja avainkäsitteiden avaamiseen sekä tutkimukselliseen osioon, joka toteutetaan parhaiten soveltuvalla tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmällä tai -menetelmillä. Kyseessä voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus, hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden tutkiminen ja arviointi, työtapojen tai -menetelmien tutkiminen, kehittämissuunnitelma tai vaikkapa palvelujen tai tuotteiden kehittäminen hyvinvointialalla.   

Aikaisemman tutkimustiedon ja tietoperustan kartoittaminen tarjoavat toimeksiantajalle oivan mahdollisuuden saada alan uusin tieto käyttöön. Tietopohjan kartoittamisen lisäksi opinnäytetyön tutkimusosio tuottaa suoraviivaisesti käytännön tietoa toimeksiantajalle, ja näiden kahden osion pohjalta opinnäytetyöntekijä voi esittää toimeksiantajalle kehittämisehdotuksia määriteltyyn ongelmaan.    

Yhden lukukauden mittainen työelämän projekti 

Hyvinvointipalvelujen tradenomiopiskelijoiden opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se on tyypillisesti yhden lukukauden mittainen työelämän projekti. Työn kirjoittamisprosessia ohjaa aina ammattikorkeakouluopettaja, joka toimii opiskelijan pääasiallisena tukena toimeksiantajan puolelta nimetyn yhteyshenkilön lisäksi.  

Toimeksiantajan puolelta nimetyn yhteyshenkilön rooli korostuu erityisesti työelämän haasteen hahmottamisessa sekä tutkimuksellisen osion toteutuksessaHyvä perehdytys nykytilaan on tärkeää, jotta opiskelija saa kattavan kuvan tutkittavasta asiasta, sen synnystä ja nykytilasta. Tutkimuksen käytännön toteutus on toinen osa-alue, jossa toimeksiantajan yhteyshenkilön rooli kasvaa. Opiskelija saattaa tarvita apua tutkimuksen käytännön toteutuksessa, esimerkiksi kyselyn lähettämisessä asiakkaille, haastateltavien löytämisessä tai kilpailijoiden nimeämisessä.    

Wellbeing Management opiskelijat aloittamassa opinnäytetöiden tekemistä 

Tammikuussa 2019 käynnistyneen monialaisen Wellbeing Management –koulutusohjelman ensimmäiset opiskelijat ovat nyt aloittamassa opinnäytetöitään. Opiskelijat ovat opinnoissaan perehtyneet kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä, ja kuinka kerättyä tietoa hyödynnetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa. 

Koulutus yhdistää tietoliikennetekniikan ja sosiaali– ja terveysalan näkökulmia liiketalouteen hyvinvoinnin toimialalla, joten kehittämisnäkökulma voi kummuta mistä tahansa näkökulmasta näiden kolmen teeman ympärillä. Lisäksi opiskelijat ovat olleet vahvasti mukana Active Life Lab tutkimus- ja kehittämisympäristön toiminnassa osana opiskeluja, jolloin TKI- ja hankkeet nivoutuvat aiheet sopisivat myös hyvin opinnäytetöiden aiheiksi. Opiskelijoiden opiskelukieli on englanti, joten opinnäytetyöt kirjoitetaan näin ollen myös englanniksi.  

Lopputuloksena usein kehittämisehdotuksia ja -suunnitelmia, kartoituksia ja selvityksiä 

Opiskelija tuottaa opinnäytetyön lopputuloksena usein toimeksiantajalle kehittämisehdotuksia tai -suunnitelman, kartoituksen tai selvityksen. Opinnäytetyö voi olla myös toimeksiantajan jonkin liiketoimintaosan tai palvelujen kehittämiseen liittyvä suunnitelma tai kartoitus. Työn tavoitteena on aina, että toimeksiantaja pystyy opinnäytetyön avulla kehittämään omaa toimintaansa. Opiskelijalle työ tarjoaa mahdollisuuden sukeltaa objektiivisena tahona kehittämisen kohteena olevaan aiheeseen, tuoda uusia näkemyksiä ja ajatuksia perustuen tietoperustaan ja tehtyyn tutkimukseen.  

Opinnäytetyö on yksi tärkeä askel opiskelijan kasvussa kohti tulevaisuuden asiantuntijarooliaan.  

Hyvinvointitoimiala on erittäin nopeasti kasvava ja kehittyvä toimiala. Alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä ja palveluja, ja hyvinvointiyrittäjät toimivat sujuvasti monialaisissa verkostoissa tarjoten omaa ammattitaitoaan eri toimialoilla toimivien yritysten käyttöön.    

Pin It on Pinterest