Työelämäjakso palliatiivisessa hoitotyössä

Xamkin hyvinvoinnin koulutusalan opettajille tarjoutui mahdollisuus työelämäjaksoon syksyllä 2021. Edellisestä työelämäjaksosta oli ehtinyt kulua jo viisi vuotta. Mietin opettamieni hoitotyön sisältöjen kannalta akuuteinta ja tärkeintä tarvetta. Keskusteltuani esihenkilön ja hyvinvoinnin työelämäjakson työryhmän kanssa päädyimme yhteistyössä valitsemaan palliatiiviseen hoitotyön tutustumisen kohteeksi.

Työelämäjakson tavoitteena oli syventää osaamista hoitotyöhön ja saattohoitoon palliatiivisella poliklinikalla, saattohoidon tukiosastoilla ja kotisairaalassa.  Työelämäjakson tarkemmat sisällölliset tavoitteet tarkentuivat työelämän mentoreiden kanssa keskustellessa.

Tärkeimmiksi tavoitteiksi muotoutuivat tutustuminen palliatiivisen hoitotyön arkeen, saattohoidon alueelliseen palvelujärjestelmään ja ajankohtaisiin alueellisiin kehittämishankkeisiin. Lisäksi toiveena ja tavoitteena oli työelämä yhteistyön vahvistaminen ja työelämäjakson toimijoiden yhteistyötoiveiden ja ajatusten kuuleminen.

Yhdessä työelämän mentoreiden kanssa suunniteltu viikko-ohjelma mahdollisti tutustumisen jakson aikana Kymenlaaksossa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten ja Etelä-Savossa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten sosiaali- ja terveyspalveluiden palliatiivisen ja saattohoidon poliklinikoiden, kotisairaalaan ja tukiosastojen hoitotyöhön.

Työelämäjakso ajoittui syys- ja lokakuulle noin kahden viikon ajalle.  Osallistuin työparina hoitotyöntekijöiden työvuoroihin ja tapasin sovitusti esihenkilöitä ja moniammatillisen työryhmän asiantuntijoita mm. palliatiivisen lääketieteen ja farmasian alalta. Vastaanotto työyksiköissä oli lämmin ja sain jakson aikana erinomaista opastusta ja ohjausta.

Mitä palliatiivisella hoitotyöllä tarkoitetaan?

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumatonta, kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja se ajoittuu ihmisen viimeisille elinviikoille tai -päiville.

Väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen ovat lisänneet palliatiivisen hoidon tarvetta myös Suomessa ja herättäneet keskustelua ja kehittämistarpeita. Viime vuosina on palliatiivista hoitoa kehitetty mm. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) toimesta sekä valtakunnallisesti että myös kansainvälisissä hankkeissa.

Palliatiivisen ja saattohoidon järjestämisessä ollaan siirtymässä valtakunnallisesti yhteneväiseen ns. kolmiportaiseen malliin, jossa hoitopaikat jaetaan tasoihin niiden tarjoaman hoidon vaativuuden mukaan. Tätä kolmiportaista hoitomallia on työstetty ja työstetään parhaillaan myös Essotessa ja Kymsotessa.

Palliatiivisen hoitotyön koulutus

Palliatiivisen hoidon valtakunnallinen kehittäminen edellyttää laadukasta palliatiivisen hoitotyön koulutusta. Koulutusohjelmien kehittäminen, osaamistasojen kuvaukset ja yhtäläiset arviointikriteerit ovat tarpeen valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tämä yhteistyö on käynnistynyt jo muutamia vuosia sitten ja tässä palliatiivisen hoitotyön opettajien valtakunnallisessa verkostossa on myös Xamkin terveysalan yksiköistä hoitotyön opettajia mukana.

Valtakunnallisessa verkostoyhteistyössä on suunniteltu ja toteutettu mm.  Palliatiivisen hoitotyön asiantuntijan (30 op) erikoistumisopintoja. Xamkissa nämä erikoistumisopinnot toteutetaan vuorovuosin Mikkelin ja Kouvolan kampuksilla ja alueellisesti yhteistyössä Kymsoten ja Essoten kanssa.

Tällä hetkellä käynnissä olevasta erikoistumiskoulutuksesta valmistuu keväällä 2022 ensimmäiset Kouvolan kampuksella erikoistumisopinnot suorittaneet asiantuntijat. Uusi erikoistumiskoulutusryhmä aloitti tammikuussa 2022 Mikkelin kampuksella.

Useissa ammattikorkeakouluissa Suomessa on tarjolla myös sairaanhoitaja koulutuksessa palliatiivisen hoitotyön täydentäviä opintoja.  Näissä loppuvaiheen sairaanhoitajatutkinnon opinnoissa opiskelija voi valita joko 5 op tai 10 op palliatiivisen hoitotyön teoriaopintoja ja täydentää teoriaopintoja myös harjoittelulla palliatiivisella poliklinikalla ja/tai saattohoidon tukiosastolla ja kerryttää näin palliatiivisen hoitotyön osaamista jo opiskeluaikana.

Tällä hetkellä Xamkissa ei tätä mahdollisuutta vielä ole tarjolla, mutta työelämän toiveena on, että lähitulevaisuudessa myös Xamkissa tämä olisi sairaanhoitajan tutkinnossa mahdollista. Tämä turvaisi Kymsoten ja Essoten palliatiivisiin keskuksiin palliatiiviseen hoitotyöhön osaavia ja kykeneviä sairaanhoitajia.

Millainen kokemus työelämäjakso oli?

Hyvä ennakkosuunnittelu sekä suunnittelu- ja palautekeskustelut mentoreiden kanssa mahdollistivat kattavan päivityksen palliatiivisen hoitotyön arkeen, alueelliseen palvelujärjestelmään ja hoitotyön ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin ja hankkeisiin. Tästä kiitos kuuluu erinomaisille työelämämentoreille Anne Heikkilälle, Heidi Häkkiselle ja Mira Venäläiselle sekä Xamkin tarjoamalle työelämäjakson mahdollisuudelle.

Saavutin työelämäjaksolle asettamani tavoitteet. Tapasin yhteistyökumppaneita, sekä nykyisiä että tulevia. Sain eteenpäin välitettäväksi aiheita täydennyskoulutustarpeista, toiveista palliatiivisen hoitotyön koulutuksista, opinnäytetyön aiheista ja luentojen yhteistyötäkin.

Erityisesti mieleen jäivät päivät, jolloin osallistuin palliatiivisen ja saattohoidon toteuttamiseen yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä kanssa ja pääsin omalta osaltani toteuttamaan palliatiivista hoitotyötä.

Lähteet

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen- EduPal.  Saatavissa: https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/ [viitattu 24.1.2022]

Salin, S., Melender, H.-L. ., Lehto, J. T. . ja Hökkä, M. . (2021) ”Asiantuntijoiden näkemyksiä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämis- ja tutkimustarpeista”, Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(2).. Saatavissa: https://journal.fi/sla/article/view/94374 [viitattu 24.1.2022]

STM. Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2019:68 Saatavissa: Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa. Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti (valtioneuvosto.fi) [viitattu 24.1.2022]

Pin It on Pinterest