Business uusiksi pysähtymällä ja konkreettisilla työkaluilla

Hektisen arjen keskellä on usein vaikea pysähtyä kehittämään omaa liiketoimintaa tai visioimaan tulevaisuutta. Uusien parempien toimintatapojen löytäminen edellyttää aina kuitenkin sekä pysähtymistä nykyhetkeen että vaihtoehtojen kuvittelua.

Välineitä kehittämisen tueksi

Hiomo-hankkeen “Liiketoiminnan onnistumisen avaimet” -työkalu tukee yrityksen kasvua.

EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Hiomo -hankkeessa on mallinnettu yritysten käyttöön kehittämistyötä konkreettisesti tukevia välineitä. Niiden avulla pysähtymisessä ja kehittämistyön vaatimassa reflektoinnissa pääsee hyvin alkuun.

Kehitetyt Hiomo -työkalut tukevat myös tiimityöskentelyä ja johtamista tarjoamalla apua mm. sen selvittämiseen, missä tiimin osaaminen on briljanttia ja mistä löytyy kehittämisen hyvää potentiaalia (esim. Kehittämisen Kick Startti -työkalu).

Yrityksen toiminnan kehittäminen vaatii aina kykyä pysähtyä kuuntelemaan omia ajatuksia mutta myös kykyä kuunnella muita. Onnistunut kehittämistyö hyödyntää koko tiimin osaamispääomaa.

Erityisen tärkeää on yhdessä pysähtyä onnistumiseen, sillä onnistuminen sisältää aina menestyksen kaavan, jota voidaan hyödyntää jatkossa. Juuri tähän tarkoitukseen on räätälöity ”Onnistumisen avain” -työkalu.

Realismijarrun poiskytkentä voi kannattaa

Kehittämisen kickstartti -työkalu auttaa yritystä löytämään kehittämisen hyvää potentiaalia.

Liiketoiminnan tulevaisuuden ja potentiaalin visiointia vaikeuttaa yleensä ns. realismijarru. Eli arjen realiteetit lannistavat ja kuormittuneena ihmisen huomio kiinnittyy enemmän riskeihin kuin mahdollisuuksiin.

Siksi tehokas visiointi edellyttää tuon ”realismijarrun mentaalista poiskytkentää”. Visiointi on kuitenkin liiketoiminnan kasvun kannalta keskeistä, sillä voimme yleensä toteuttaa vain sen, mitä olemme ensin kuvitelleet.

Uudet innovaatiot ja kilpailukyvyn parantuminen ovat riippuvaisia siitä, mitä potentiaalisia (uusia) todellisuuksia kykenemme organisaation sisällä kuvittelemaan.

Tähän tarkoitukseen on kehitetty Taikasauva -työkalu, jonka avulla voidaan päästä innovatiivisempiin ratkaisuihin ja löydetään tulevaisuuden potentiaali.

Kuinka luodaan menestykselle otollinen ilmapiiri?

Yrityksen menestys edellyttää kilpailukyvyn kasvattamista, mikä monesti käytännössä tarkoittaa uusia innovaatioita ja uusia tekemisen tapoja. Siksi yrityksessä tulee vaalia myös innovaatioille otollista ilmapiiriä, joka mahdollistaa kokeilun, erehtymisen ja oppimisen. Psykologinen turva, eli organisaation sisäinen kyky käsitellä virheitä ja oppia niistä on tärkeä (A. Edmonson, 2018, The Fearless Organization).

Myös ns. kasvun mielentila (Growth Mind Set) eli usko siihen, että kykenemme oppimaan uutta ja toteuttamaan suunnitelmia, on tärkeä mahdollistaja innovaatioiden edellyttämille kokeiluille ja riskinotoille.

On myös tärkeää huomata, miten yrityksessä suhtaudumme omaan tekemiseen ja millaista tarinaa yrityksen toiminnasta kerromme – myös itsellemme.

Osaammeko tiimin sisällä pysähtyä yritystoiminnassa tapahtuviin, ehkä pieniinkin, onnistumisiin, juhlistaa niitä ja tehdä samalla tärkeintä havaintoja niihin sisältyvästä mahdollisesta ”onnistumisen kaavasta”? Vai kiirehdimmekö onnistumisen jälkeenkin muistuttamaan itseämme ja henkilökuntaa siitä, mikä on vielä tekemättä…

Keskittymällä vain siihen, mikä on vielä tekemättä, yritystoiminnasta tulee helposti ”suorittamisen ja riittämättömyyden tunteen putkea”. Silloin myös yrityksen tarina muuttuu helposti tarinaksi jatkuvasta riittämättömyyden tunteesta ja alisuoriutumisesta.

Siksi pelkkä ”enemmän tekeminen” kasvun mahdollistamiseksi voi jopa vaikeuttaa yrityksen kehittämistyötä. Jatkuva kiire voi estää kehittämisprosessia tukevan kasvun mielentilan syntymisen.

Kuormittuneisuuden seurauksena toimiva dialogi tiimin sisällä sidosryhmien kanssa voi vaikeutua. Pysähtymisen taito on siksi keskeinen liiketoiminnan kehittämisen väline. Hiomo -työkalut on tarkoitettu tukemaan pysähtymistä hektisen arjen keskellä, reflektoimaan omaa tekemistä, huomaamaan sekä hyvä että mahdollisuudet parempaan.

Hankkeesta

HIOMO – väylä menestyvään yritystoimintaan ja hyvinvointiin 05/2020 – 04/2022.

Hankkeen tavoitteena oli kehittämistyöllä parantaa pienten yritysten ja mikroyritysten liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä sekä yritystoiminnan kannattavuutta että yrittäjien hyvinvointia koulutusta ja vertaistukea tarjoamalla. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen ELY-keskus, päärahoituslähde oli.Euroopan sosiaalirahasto

Pin It on Pinterest