Työelämäjaksolta opetustyöhön

Langinkosken koulun rakennustyömaa, takapiha (Karvonen, 2019).

Ammattikorkeakoulun insinööriopetus perustuu aluksi vahvasti teoriaopintoihin muun muassa matematiikassa ja fysiikassa. Tälle pohjalle voidaan ammattiaineiden opetuksessa rakentaa insinöörin myöhemmin työssään tarvitsema oman tekniikka-alansa teoreettinen ja ammatillinen osaaminen.

Insinööriopetuksessa koulutetaan osaajia ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja koulutuksen tulee vastata työelämän nykyisiä vaatimuksia. Tässä suhteessa parhaimpiin tuloksiin päästään, kun opettajat tuntevat nämä vaatimukset ja opetus on työelämälähtöistä. 

Työelämäjaksolla  

Vuonna 2019 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käynnisti pilottikokeilun, jossa tavoitteena oli tutkia ja kehittää vaihtoehtoisia malleja opettajien työelämäjaksoille. Kokeiluun osallistui kuusi opettajaa tekniikan eri toimialoilta. 

Oman työelämäjaksoni toteutin kesällä 2019 Oy Rakennuspartion työmailla. Rakennuspartio on vuonna 1958 perustettu keskisuuri rakennusyritys, jonka toimipisteet sijaitsevat Haminassa ja Helsingissä.

Yritys toteuttaa monimuotoista asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamista sisältäen sekä uudisrakentamista että korjaus- ja saneerauskohteita. Rakennuspartiolla on kokemusta rakentamisesta myös kansainvälisillä markkinoilla. 

Aktiivitallin työmaa-aluetta Harjussa (Karvonen, 2019)

Otin yhteyttä yrityksen johtoon pilottikokeilun merkeissä keväällä 2019 ja sopimus työelämäjaksosta oli helppo saada aikaan. Totesimme että jaksosta on pelkästään hyötyä molemmille osapuolille.

Koska jaksoon kuului työskentelyä työmailla, osallistumista työmaakokouksiin yms. pyysimme rakennushankkeiden tilaajilta ja valvojilta suostumuksen. Kaikki osapuolet suhtautuivat jaksoon alusta lähtien myötämielisesti. 

Toteutin työelämäjaksoni useassa vaiheessa kesä-, heinä- ja elokuussa 2019. Jakso toteutettiin kolmessa erityyppisessä rakennuskohteessa.

Rakennuspartio toteutti kesällä Harjun oppimiskeskuksessa Ravijoella ns. aktiivipihaton. Kysymyksessä on kokonaisuus, joka sisältää hevosille makuukatoksia, totuttautumiskarsinoita, ruokinta- ja juoma-automaatteja sekä tarvittavat ulkoalueet. Kohteeseen rakennettiin myös huoltorakennus, jossa voidaan hevosten hoitotoimenpiteiden lisäksi tehdä koulutus ja tutkimustoimintaa.

Toinen jaksoon sisältyvä työkohde oli Langinkosken koulu, joka sijaitsee Kotkassa osoitteessa Allintie 20. Koulurakennus toteutettiin uudisrakennuksena tontille, josta vanha koulurakennus ensi purettiin. Kohteen kerrosala oli 6982 m2 ja tilavuus 37500 m3Oppilaita kouluun mahtuu 540. Rakennuksen kantavat rakenteet ovat betonia ja ulkoseinät suurelta osin tiiliverhoiltuja. Työhön sisältyi myös ulkoalueiden toteutus.

Viimeisenä työmaana olivat Fortumin Loviisan ydinvoimalan laitosyksiköiden kunnossapitoon liittyvät rakennuskohteet.

Jakson aikana tehtäväni vaihtelivat päivittäin. Pääasiassa olin päivät työnjohdon mukana. Välillä osallistuin työmaan mittaus- ja merkintätöihin sekä muutamissa kiireellisissä tilanteissa esimerkiksi ennen tulevia betonivalutöitä itse rakennustöihin työnjohdon kanssa.

Omaa ammatillista asiantuntemustani pääsin hyödyntämään pohja– ja aluerakennustöiden työsuunnittelussa sekä palavereissa kohteiden suunnittelijoiden ja valvojien kanssa.  

Asiantuntijuuden kehittyminen

Aloitin 1990-luvun alussa oman ammatillisen urani rakennusalalla vesirakentamisen suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Ennen nykyistä lehtorin tehtävää toimialakenttä ehti laajeta satama- ja väyläkohteista maa- ja pohjarakentamisen toimialoille. Erilaisista konsulttitehtävistä minulla on edelleen hieman enemmän työkokemusta kuin opettamisesta.

Toteutettu jakso oli minulle itselleni hyödyllinen, sillä osaamiseni täydentyi talo-, toimitila- ja teollisuusrakentamisen tehtäväalueella rakennustyömailla. Ymmärrän ehkä nyt laajemmin rakennusurakoinnin kokonaisuutena ja varsinkin siihen työmaalla syntyvät haasteet kuten esimerkiksi työnjohdon jatkuva reagoinnin työmaan tilanteisiin.

Uusia näkökulmia sain esimerkiksi ihmisten johtamiseen, rakennustyömailla on hyvin eri ikäisiä, erilaisia ja runsaasti myös ulkomailta peräisin olevaa työvoimaa. 

Kaikilla kolmella yrityksen työmaalla minut otettiin hyvin vastaanKuten edellä jo todettiin rakennushankkeiden muut tahot, tilaaja, aliurakoitsijat, suunnittelijat jne. pitivät työelämäjaksoa hyvänä.

Esimerkiksi Loviisan ydinvoimalaitoksella tilaajayritys Fortum halusi minun tutustuvan ydinvoimalaan ja sain oikeudet vierailla esimerkiksi valvomossa, säteilyalueella reaktorisalissa ja loppusijoitusluolassa. Samalla sain hyvän kuvan rakennus- ja kunnossapitotöistä vaativissa teollisuusympäristöissä. Loviisassa oli työelämäjaksoni aikana käynnissä revisio ja toinen reaktori oli jo huollossa. 

Yhteistyö opetuksessa 

Jatkoimme Oy Rakennuspartion kanssa yhteistyötä vielä syksyllä 2019 Xamkin rakennusinsinöörien opetuksessa. Yhteistyö tehtiin ”pohjarakennuksen jatkokurssi”-opintojaksossajoka on minun vastuullani.

Yritys kävi pitämässä syyskuussa kaksi oppituntia Metsolassa. Oppitunneilla korostui hyvin tämän päivän työmaiden arki ja vaatimukset opiskelijoiden tulevassa ammatissa rakennustyömailla. Oppitunnin lopuksi yritys antoi opiskelijoille tehtävän, jonka tekeminen oli myös yksi keskeinen osa opintojakson suoritusvaatimuksia.  

Suunnittelimme opintojaksoon excursion, jossa yhtenä kohteena oli jo edellä kuvattu Harjun aktiivitallihanke Ravijoella.

Samassa yhteydessä vierailimme Googlen uuden palvelinkeskuksen pohjarakennustyökohteissa Haminassa. Isäntinä siellä olivat tilaaja Google ja toteuttaja amerikkalainen rakennuskonserni Fluor.

Harjun vierailussa isäntinä olivat tilaaja Harjun oppimiskeskus ja pääurakoitsija Oy Rakennuspartio.

Oli mukava nähdä kohde, jossa olin itse mukana lyhyen aikaa toteuttamassa, valmiina ja käytössä. 

Yritykseen tehtävänantoon liittyen pidimme opintojaksossa kaksi työpajaa, jossa yhdessä pohdimme tehtäviin mahdollisia sisältöjä ja ratkaisuja. Opiskelijoiden tuli pienryhmissä suunnitella ja laatia yritykselle työsuunnitelmapohjia ja lomakkeita yrityksen rakennuskohteiden maa-, kallio- ja pohjarakennustyövaiheisiin.

Opiskelijoiden tekemiä asiakirjapohjia (Karvonen, 2019)

Tulokset saatiin kaikilta kymmeneltä pienryhmältä ja ne luovutettiin yritykselle joulukuussa 2019. Tarkoituksena on, että yritys räätälöi suunnitelmapohjat vielä omalle kalustolleen sopiviksi ennen käyttöönottoa.

Tehtävänanto koettiin opiskelun ohessa mielekkääksi, sillä tekeminen sisälsi oppimisen lisäksi perehtymistä konkreettisesti työelämän tarpeisiin ja ratkaisujen suunnittelemista sinne.

Lopuksi

Käytännössä voi varmuudella yleistää, että rakennustekniikan toimialoilla yhteistyö koulutuksen ja alan eri toimijoiden välillä koetaan hyödyllisenä. Alalla tarvitaan uusia tekijöitä ja rakennusteollisuus haluaa varmistaa, että oppilaitokset kouluttavat rakennusinsinöörikoulutuksessa tulevat asiantuntijat ja toimihenkilöt työelämän nykyisten vaatimuksien mukaisesti.

Rakennusalan järjestöjen arvokeskusteluissa pidetään tärkeänä alan yritysten ja opetuksen jatkuvaa vuorovaikutusta. Opettajien työelämäjaksot ovat yksi tapa saada keskinäistä yhteistyötä aikaan. 

Pilottiin sisältyneessä opettajan työelämäjaksossa ja sen jälkeen toteutuneessa yhteistyössä saatiin aikaan yksi käyttökelpoinen malli, jota voidaan myöhemmin käyttää uudelleen sellaisenaan tai sopivasti muokattuna.

Pilotissa jatkona toteutettu opetukseen integroitu yhteistyö ei vaadi opettajalta työelämäjaksoa yrityksessä, vaan yhteistyön muotoa voidaan räätälöidä opintojakso-opettaja– ja yrityskohtaisesti.

On siis syytä korostaa, että työelämälähtöistä opetusta voidaan toteuttaa monella tavalla.

Tärkeätä on, että viestitämme sekä opiskelijoillemme että sidosryhmillemme, yrityksille ja muillekin opetuksemme olevan laadukasta ja ajantasaista ja myös työelämälähtöis ... vai pitäisikö sanoa työelämäläheistä.  

Pin It on Pinterest