KymiRing-hankkeesta vauhtia strategisen suunnittelun ja kansainvälisen markkinoinnin opiskeluun

Xamkin pilottiryhmäläiset vierailulla KymiRingillä, jossa johtaja Timo Pohjola esitteli aluetta.

Voiko yrityksen toimintaa suunnitella monen vuoden aikajänteellä, kun jo vuodessa tuntuu tapahtuvan paljon?

Miten rakentaa toimintaa niin, että kehittyvää teknologiaa, kuten virtualisoitumista ja digitalisoitumista sekä Kymenlaakson uusia logistisia valmiuksia hyödynnetään markkinoinnissa heti alkumetreillä niin, että niistä saadaan kansainvälistä kilpailuetua?

Näitä pohdittiin Kouvolan myynnin ja markkinoinnin koulutuksen Strateginen suunnittelu ja markkinointi -opintojaksolla keväällä 2018.

Monimuotototeutuksen opiskelu yhdistyi luontevasti samaan aikaan meneillä olevaan ”Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin” -hankkeeseen, jonka keskeisin tavoite on Iitin ja Kouvolan rajalle sijoittuvan KymiRing-elämyskeskuksen tapahtumien ja palvelutarjonnan kansainvälisten markkinoinnin menetelmien kehittäminen.

Kurssin antiin kuului myössuomalaisen strategisen suunnittelun gurun Mika Kamenskyn luento, joka käsitteli strategisen johtamisen prosessia ja liiketoiminnan menestyksekkään kehittämisen edellytyksiä.

Tähän toivottiin erityisesti opiskelijoiden ideoita, joita kerrytettiin opintojakson lisäksi myös erillisten ideakilpailun ja pilottiprojektien avulla.

KymiRing on vielä rakenteilla oleva kokonaisuus, eikä täysin valmiita tuotepaketteja vielä ole. Opintojaksolla tehtävänä olikin visioida alueen tulevaisuutta, teknologian tuomia mahdollisuuksia ja täysin uusien konseptien luomista.

Työskentelyn pohjana olivat KymiRingin oma visio, hyvät edellytykset luova maantieteellinen sijainti, maailmanlaajuiset megatrendit sekä tiedonkeruun ja analyysien yhteyden hahmottaminen strategisen suunnittelun osana.

Strateginen suunnittelu on haastavaa kokeneemmillekin asiantuntijoille, ja opetuksen näkökulmasta tällä opintojaksolla keskityimme erityisesti sellaisiin työkaluihin, jotka auttavat kirkastamaan omaa asemointia, tulevaisuuden toimintaympäristöä, valitsemaan oman toiminnan tärkeimpiä kärkiä (kilpailuetu, kilpailustrategia ja arvon luonti) ja viestimään kohdeyleisölle niistä.

Käytäntöä ja keskustelua

Opiskelijat jaettiin viiteen eri tiimiin, joilla kaikilla oli oma teemansa ja palvelukonseptinsa työstettävänä. Lähi- ja etätyöskentelyn apuna olivat esimerkiksi Sitran megatrendi-kortit ja oman toimialan paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen tarjoama tieto.

Opiskelijat kartoittivat mm. sitä, millaisia mahdollisuuksia ratayhteys Kouvolasta Kiinaan avaa KymiRingin kannalta ja miten digitaalista markkinointia voidaan tehostaa VR-teknologiaa hyödyntämällä. Näiden pohjalta heidän tuli perustella omat kilpailulliset strategiavalintansa ja luoda kolmevuotinen suunnitelma markkinoinnille, joka toteuttaisi tätä strategiaa.

Kamensky ja opintojakson opiskelijat.

Opiskelijoilla oli mahdollisuus käydä jatkuvaa keskustelua KymiRingin johtajan Timo Pohjolan, kansainvälinen markkinointiassistentti Janita Lehtosen ja TKI-projektipäällikkö Petri Kähärän kanssa.

Yhteistyön puitteissa järjestettiin Kouvolaan myös suomalaisen strategisen suunnittelun gurun, KTM, LJK Mika Kamenskyn luento, joka käsitteli strategisen johtamisen prosessia ja liiketoiminnan menestyksekkään kehittämisen edellytyksiä. Tätä huippuluentoa pääsivät seuraamaan myös paikalliset yrittäjät.

Kamensky yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa kommentoi myös opiskelijoiden valmiiden töiden esitykset, joten konkreettisia kehitysehdotuksia ja keskustelua saatiin aikaan monesta näkökulmasta.

Opettajana hanketyössä

Itseni kannalta kiinnostavaa oli erittäin tiivis yhteistyö KymiRingin edustajien kanssa, heiltä saatu jatkuva käytännön palaute opiskelijoiden työskentelystä ja lisänä Mika Kamenskyn luennon toteutus ja markkinointi sidosryhmille.

Arviointi vaati myös erilaista otetta, kun mukana oli eri osapuolia ja opiskelijoiden ohjauksen lisäksi myös työelämäkumppanit tuli ohjeistaa arvioinnin perusteista opintojaksolla. Opettajan roolissa sekä pedagogiset, oppimiseen liittyvät että toimeksiantajan käytännön tavoitteet tuli pitää mielessä ja pyrkiä löytämään työtapoja, jotka tuottavat molemminpuolista hyötyä.

Palautteenkin mukaan tämän opintojakson suola oli käytännönläheisyys: ratkaistavana oli oikea yrityscase, jossa haluttiin hyödyntää opiskelijoiden tuotoksia.

Oli myös merkittävää, että opintojakson kirjallisuuden teemoja (Strateginen johtaminen – Menestyksen timantti; Kamensky 2014) saatiin avaamaan itse kirjan kirjoittaja ja konseptien kehittäjä, mikä erityisesti toi syvyyttä ja lisäarvoa harjoitustöiden palautteen antoon. Lähiopetuksen, itsenäisen tiimityöskentelyn ja teorian lisäksi projektien etenemistä tuettiin etäohjauksella Skype-palaverien avulla.

Yleisö seurasi innostuneena Kamenskyn luentoa Kouvolan kampuksella.

Saman tyyppistä, hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtävää opetusta varten onkin hyvä huolehtia siitä, että tavoitteet asetetaan eri osapuolien kanssa yhdessä selkeästi jo opintojaksoa suunnitellessa.

Aiheeseen liittyvä ennakkotehtävä auttaa opiskelijoita orientoitumaan projektiin jo ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa, jolloin opiskelijat osaavat jo kysellä opettajalta ja hankkeen edustajilta enemmän ja työ lähtee nopeammin käyntiin.

Opettajan kannattaa pohtia arviointia ja arvioinnin ohjausta myös toimeksiantajan näkökulmasta. Tässä tapauksessa rakensin oppimistehtävälle asetettujen kriteerien perusteella yksinkertaisen lomakkeen, joka kiteytti sanallisesti ja numeraalisesti arvioitavat pääkohdat.

Hankkeeseen liittyvien, erillisten pilottiprojektien tuloksista opiskelijat kertovat itse lisää lähiaikoina Nextissä julkaistavissa artikkeleissa, joissa käsitellään 3D-mallinnusta, Venäjän sosiaalisen median markkinoinnin aloittamista ja käyttäjäkokemuksen parantamista sensoriteknologian avulla. Pysy siis kuulolla!

”Tehoa kansainväliseen tapahtumamarkkinointiin” -hankkeen toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 1.8.2017–30.6.2018 ja sitä rahoittaa Kymenlaakson liitto sekä Kouvolan kaupunki.

Pin It on Pinterest