Mikä ihmeen jakamistalous?

Olet kuullut jakamistaloudesta, mutta et oikeastaan tiedä, mitä se on? Miten sinä voisit toteuttaa jakamistaloutta yrityksessäsi? Et ole yksin.

Tämän artikkelin kuvituksen myötä saat käsityksen siitä, mitä jakamistalous voi olla. Pääset tutustumaan jakamistalouden lähikäsitteisiin, tutustut mikroyrittäjälle mahdollisiin jakamistalouden rooleihin sekä jakamistalouden ansaintamalleihin. Miten sinä voisit toteuttaa jakamistaloutta yrityksessäsi?

Kuva 1. Jakamistalouden lähikäsitteet. Kuva: Ronja Pölkki.

Kuvassa 1 on esitelty jakamistalouteen läheisesti liittyviä käsitteitä. Jakamistaloudessa hyödykkeiden omistamista tärkeämpää on mahdollisuus käyttää niitä, kun taas kiertotaloudessa pidennetään materiaalien ja niihin sitoutuneen arvon säilymistä. Alustataloutta toteutetaan digitaalisilla alustoilla, joilla ostajat ja myyjät kohtaavat toisensa. Yhteisöllisyyden kokemus on tärkeää, jotta yksityiset ihmiset kiinnostuvat ottamaan pelkkää kuluttajaa aktiivisemman roolin. 

Nyt kun yleisimmät jakamistalouden käsitteet ovat hallussa, millaisissa rooleissa voit sitten toimia?  

  • voit olla jaettavan resurssin omistaja, jolloin tarjoat resurssin käyttäjille pääsyn resurssiin jakamisalustalla, 
  • voit olla jaettavan resurssin käyttäjä tai asiakas, jolloin hankit jakamisalustalta käyttöoikeuden resurssiin, joka lopulta palautuu resurssin omistajalle, tai 
  • voit tarjota jakamisalustan, jolloin mahdollistat resurssin omistajan ja käyttäjän kohtaamisen.

Miten voit ansaita jakamistaloudella? 

Yleisimmät ansaintamallit jakamistalouteen perustuville yrityksille ovat: 

  • Palvelumaksut eli yritys veloittaa tietyn prosenttiosuuden toteutuneesta kaupasta. 
  • Jäsenmaksuja voidaan veloittaa esim. kuukausittain tai vuosittain huolimatta palvelun käyttömääristä, tai käytön mukaan voidaan veloittaa lisää. Jäsenmaksut voivat myös perustua käytön useuteen tai käytettyjen tavaroiden määrään.  
  • Freemium-ansaintamallissa yritys tarjoaa peruspalvelun tai alustan käytön ilmaiseksi, mutta asiakkaat voivat maksaa lisäeduista tai -ominaisuuksista. 

Missä voit toteuttaa jakamistaloutta? 

Yleensä jakamistaloutta toteutetaan digitaalisissa palveluissa eli alustoilla, jotka tuovat yhteen erilaiset toimijat (yksityishenkilöt ja yritykset, ostajat ja myyjät). Alustalla usein myös asiakkaat voivat osallistua arvon luomiseen esimerkiksi jakamalla tietoa, vinkkejä ja kokemuksia. Luottamus on tärkeä osa yhteisöllisyyden rakentamista ja ylläpitämistä, ja esimerkiksi arvostelujärjestelmät, kuten Google- ja Facebook-arvostelut, lisäävät luottamusta. Miten sinä voit saada muut luottamaan sinuun ja yritykseesi? 

Mikä on verkostoitumisen merkitys jakamistaloudessa? 

Verkostojen avulla voit täydentää osaamistasi yhteistyön kautta, erikoistua ydinosaamiseesi sekä oppia ja hankkia uutta osaamista. Verkostoituminen mahdollistaa pääsyn uusiin, muuten tavoittamattomissa oleviin resursseihin. Lisäksi se voi vahvistaa yrittäjän itseluottamusta ja tarjota tukea, parantaa yrityksen kilpailukykyä, helpottaa pääsyä uusille markkinoille sekä kasvattaa yrityksen uskottavuutta ja mainetta.  

Verkostojen kehittymiseen eli kasvamiseen voit tutustua kuvan 2 avulla. Ota huomioon, että verkosto ei voi olla pakollinen väylä resurssien hankkimiseksi vaan sen on oltava vapaaehtoinen mahdollisuus. Verkostoituminen on investointi, jonka onnistunut toteuttaminen vaatii osaamista, sitoutumista ja riskinhallintaa.  

Kuva 2. Verkostojen kehittymisprosessi. Kuva: Ronja Pölkki.

 

Tämä artikkeli pohjautuu HIOMO-hankkeelle tehtyyn opinnäytetyöhön Mikroyrittäjien kokemuksia jakamistaloudesta ja yhteisöllisyydestä”, jonka voit lukea täältä.  

Lähteet

Botsman, R. 2015b. The Sharing Economy: Dictionary of Commonly Used Terms. Artikkeli. Saatavissa: https://medium.com/@rachelbotsman/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms-d1a696691d12 [viitattu 8.1.2022]. 

Curtis, S. 2020. Sharing Platform Workbook – Describing business model choices in the sharing economy. IIIEE, Lund University. PDF-tiedosto. Saatavissa: https://portal.research.lu.se/portal/files/77659104/2567_IIIEEE_Workbook_v2Updated.pdf [viitattu 23.8.2021]. 

Kääriäinen, J., Pussinen, P., Wallin, A., Valkokari, K. & Saari, L. Mölsä, A., Pirttimaa, T., Blomstedt, E., Lusila, H., Poikonen, J., & Ahokas, M. 2021. Alustatalouden esimerkkejä Suomesta. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. VTT White Paper. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/whitepapers/Keko_SEED_White_paper_suomalaiset%20alustaekosysteemit.pdf [viitattu 23.5.2021]. 

Mäenpää, P. & Faehnle M. 2017. Johdatus jakamistalouteen. Teoksessa Harmaala, M-M., Toivola, T., Faehnle, M., Manninen, P., Mäenpää P. & Nylund, M. Jakamistalous. Helsinki: Alma Talent. 

Sjöstedt, T. 2018. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? WWW-dokumentti. Päivitetty 20.6.2019. Saatavissa: https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteettarkoittavat/ [viitattu 23.5.2021]. 

Möller, K., Rajala, A. & Svahn, S. 2004. Tulevaisuutena liiketoimintaverkot – Johtaminen ja arvonluonti. Teknologiateollisuuden julkaisuja nro 11/2014. Ekirja. Tampere: Tammer-Paino Oy. Saatavissa: https://kaakkuri.finna.fi/ [viitattu 8.12.2021]. 

Toivola, T. 2005. Yrittäjyys verkostotaloudessa – Yksin tekemisestä verkostomaiseen toimintaan. Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia no 144. PDF-tiedosto. Saatavissa: https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8056/isbn_952- 476-099-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 12.12.2021] 

Tuuliainen, M. 2017. Viikon kysymys: Mitä on alustatalous? WWW-dokumentti. Saatavissa: https://ek.fi/ajankohtaista/blogit/viikon-kysymys-mita-onalustatalous/ [viitattu 23.5.2021]. 

Pin It on Pinterest