Xamkin opiskelijoille tukea opintoihin pandemia-aikana

Opiskelijat istuvat ja katselevat kannettavaa tietokonetta.

OOO-hanke tasoittaa opiskelijoiden oppimisvajetta ja tukea opintojen etenemistä matalan kynnyksen ohjauspalveluiden avulla. OOO-hanke haluaa myös elvyttää pandemia-aikana tauolle joutuneen opiskelijakulttuurin yhdessä opiskelijakunnan kanssa.

Pitkittyneestä koronapandemiasta johtuen Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustusta korkeakouluille tukemaan opiskelijoita poikkeusaikana. Erityisavustuksen tavoitteena on opiskelijahyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kehittäminen sekä oppimisvajeen tasoittaminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hanke kulkee nimellä OOO-hanke, ja hanke on jatkoa 31.3.2022 (OKM) päättyneelle HyVe-hankkeelle. Uusi hanke jatkaa aikaisemmassa hankkeessa kehitettyjä, hyväksi havaittuja tukimuotoja. 

Tukipalveluita kehitetään opiskelijoita kuunnellen

Tavoitteena hankkeessa on tasoittaa opiskelijoiden oppimisvajetta ja tukea opintojen etenemistä matalan kynnyksen ohjauspalveluiden avulla. OOO-hankkeen myötä Xamkilla on lisäresurssia erityisopettajan sekä opintopsykologin palveluihin, joiden toimintaa kehitetään myös hankkeessa. Erityisopettajat tulevat tarjoamaan aiempaa laajemmin palveluitaan opiskelijoille niin verkossa kuin kampuksilla. Opintopsykologi puolestaan lähtee kehittämään ja laajentamaan opintopsykologin palveluita tarjoamalla opiskelijoille uusia oppimisen taitoja tukevia toimintoja, kuten Teams-infoja vaihtuvin aihein yhdessä erityisopettajien kanssa. HyVe-hankkeessa käynnistetyt Opparit ojennukseen! -ohjauskerrat saavat myöskin jatkoa, sillä aikaisemmat kokeilut keräsivät hyvää palautetta sekä runsaita osallistujamääriä. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös tuoda näkyvämmäksi Xamkin eri opiskelupalveluita, joten hankkeessa viestitään opiskelijoille monikanavaisesti. Aikaisemmassa hankkeessa kehitelty Navix-sivu lanseerataan hankkeen aikana ja sivustoa kehitetään entistä paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Viestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa Xamkin viestintä- ja markkinointipalveluiden sekä koulutusten opiskelijavastaavien kanssa.  

Tiivis yhteistyö eri yksiköiden välillä sekä kampuskohtaisesti mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen hankkeessa. Jo tulevan kevään aikana on tarkoitus lisätä yhteistyötä muun muassa kampuskaupungeissa toimivien Ohjaamoiden kanssa ja siten tuoda heidän palveluitaan lähemmäksi Xamkin opiskelijoita. Ohjaamoiden palvelut ovat tarjolla kaikille alle 29-vuotiaille, joten myös meiltä voi löytyä asiakaskuntaan kuuluvia opiskelijoita. Näin ollen saamme maksimoitua myös kampuskaupunkien tarjoamat palvelut. 

Alkusyksystä hanke tulee lanseeraamaan Hautomon, virtuaalisen alustan, jonne kuka tahansa opiskelija voi jättää ajatuksen tai idean siitä, miten opiskelijan ohjausta ja opiskelijakulttuuria voitaisiin kehittää Xamkissa. Hautomossa esiin nousseita ideoita hyödynnetään jatkossa osana hankkeen toimenpiteitä. Opiskelijoita kuullaan opiskelijoille avoimessa kuulemistilaisuudessa vielä kevään 2022 aikana. Kuulemistilaisuudessa on tarkoitus lanseerata hautomo ja saada samalla jo opiskelijoilta ajatuksia ja ideoita syksyä silmällä pitäen.

Opiskelukulttuurin elvyttäminen vertaisohjauksen avulla

OOO-hanke haluaa elvyttää pandemia-aikana tauolle joutuneen opiskelijakulttuurin yhdessä opiskelijakunnan kanssa. Tämän vuoksi hanke tulee opiskelijakunnan kanssa järjestämään erilaisia tapahtumia Xamkin opiskelijoille pitkin vuotta. HyVe-hankkeen kyselyn (3/2022) perusteella moni korona-aikana aloittanut opiskelija ei välttämättä koskaan ole osallistunut korkeakouluopiskelijoille tuttuihin tapahtumiin kuten sitseihin, fuksiaisiin tai approille. Kyselyn vastauksista kävi myös ilmi, että vastaajista osa ei edes tiennyt mitä nämä tapahtumat pitävät sisällään. Tavoitteena on lisätä opiskelijayhdistystoiminnassa olevien luottamustoimijoiden tietämystä korkeakoulun opiskelijakulttuurista.

Muun toiminnan ohella OOO-hanke tukee ja kouluttaa Xamkin opiskelijoita opiskelija-aktiivitoimintaan sekä vertaisohjaukseen. Syksyn 2022 aikana Xamkissa  koulutetaan uusia vertaisohjaajia opiskelijan arjen tueksi. Nämä ohjaajat tulevat kulkemaan nimellä hyvinvointitutorit, ja he tukevat opiskelijaa kaikissa hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Hyvinvointitutoroinnin lisäksi tulemme pohtimaan mahdollisuuksia kehittää mentor-toimintaa korkeakoulussamme ja sitä kautta tukea opiskelijoiden urasuunnitelmia entistä vahvemmin. Aikaisempien tutkimusten valossa on tunnistettu (Ylönen 2021), että henkilökohtaiselle uraohjaukselle on tarvetta Xamkissa. 

OOO-hanke

Opiskelijahyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kehittäminen sekä oppimisvajeen tasoittaminen – OOO-hanke

  1. Koronapandemiasta johtuvan oppimisvajeen tasoittaminen, opintojen etenemisen tuen vahvistaminen sekä yksinäisyyden vähentäminen
  2. Opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen sisäisen ja ulkoisen verkostoyhteistyön rakentaminen ja mallintaminen
  3. Opiskelukulttuurin tukeminen ja edistäminen kampuksilla ja verkossa
  4. Vertaisohjauksen kehittäminen ja laajentaminen opiskelijoiden opintojen etenemisen tueksi ja oppimisvajeen tasoittamiseksi
  5. Hyvinvointitoiminnan ja matalan kynnyksen ohjauspalvelujen viestinnän ja palveluohjauksen kehittäminen

Lue lisää OOO-hankkeesta.

Lähteet

Ylönen, E. 2021. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden uraohjauskokemukset. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067498 [viitattu 4.4.2022]. 

Pin It on Pinterest