Hyviksistä tukea hyvinvointiin – hyvinvointitutorit opiskelijoiden arjessa

Koronapandemia on tehnyt meille kaikille selväksi sen, että oma hyvinvointi ja sen tukeminen on tärkeä osa opintoja. Hyvinvointia verkossa – HyVe-hanke teetti keväällä 2021 opiskelijakyselyn (n = 655), jossa vastaajilta kysyttiin toiveita ohjauksesta. Kyselyssä nousi vahvasti esiin se, että opiskelijat haluavat saada ohjausta ja tukea tutorilta tai kanssaopiskelijalta (62 %, n = 408).

Vertaisohjaajuuden merkitys on siis korostunut erityisesti tässä ajassa, jota nyt elämme. Siksi on onni, että korkeakoulussamme on tutoreita, jotka myös antavat oman panoksensa opiskelijoiden ohjaukseen.

Vertaiset tukena opintojen alussa

Xamkissa toimii vuosittain lähes kolme sataa tutoria. Opiskelijakunta Kaakko järjestää keväisin kaksiosaisen tutorkoulutuksen, jossa opiskelijan on mahdollista kouluttautua vertaisohjaajaksi uusille opiskelijoille. Koulutuksessa opiskelijan on mahdollista valita myös itselleen erikoistumisala, jota hän tulee tutorkautensa aikana toteuttamaan. Xamkissa tutoroinnin erikoistumisaloja on tällä hetkellä neljä: vertaistutorointi, harrastetutorointi, international tutorointi sekä verkossa tapahtuva eTutorointi. (Tutorointi. s.a.)

  • Vertaistutorit ovat uuden opiskelijan ensimmäinen kaveri. He opastavat uuden opiskelijan niin sanotusti talon tavoille, pyrkivät integroimaan opiskelijan osaksi korkeakouluyhteisöä.
  • eTutorit toimivat vertaisina verkossa, heidän tehtävänkuvansa on melko sama kuin vertaistutorillakin, mutta kohtaaminen tapahtuu verkossa.
  • International tutoreiden tehtävänä on tukea Xamkiin saapuvien vaihto-opiskelijoiden arkea.
  • Harrastetutorit puolestaan pyrkivät mahdollistamaan opiskelijoille vapaa-ajan tekemistä vetämällä esimerkiksi erilaisia harrasteryhmiä.

Mitä on hyvinvointitutorointi?

Hyvinvointitutorointia toteutetaan jo osassa ammattikorkeakouluista. Näissä tutoreiden tehtävät vastaavat hieman Xamkin harrastetutoreiden tehtäviä: tavoitteena tukea opiskelijoiden vapaa-ajan hyvinvointia liikunnan ja kulttuurin avulla (Hyvinvointituutorointi s.a.;  Tuutorointi. s.a.).

Opiskelijoiden tulisi kuitenkin muistaa ylläpitää omaa hyvinvointia myös opiskeluarjessa, koulupäivien aikana, eikä pelkästään omalla vapaa-ajalla.

Xamkissa hyvinvointitutorit eli hyvikset, voisivatkin esimerkiksi aktivoida opiskelijoita järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa muille opiskelijoille kampuksella. Hyvikset voisivat toteuttaa esimerkiksi olla erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia tai tarjoamalla juttuseuraa koulupäivän aikana.

Tutoreilta voisi myöskin saada apua, jos opinnot alkavatkin esimerkiksi ahdistamaan, eikä oikein tiedä keltä voisi pyytää apua. Tutorit voisivat tällä tavoin osallistua Xamkin hyvinvointityöhön ja samalla he voisivat olla mukana kehittämässä hyvinvointipalveluita yhdessä korkeakoulumme asiantuntijoiden kanssa.

Opiskelijalähtöistä hyvinvoinnin rakentamista

Opintojen alussa uusi opiskelija saa aimo annoksen tietoa oppilaitoksen palveluista ja tukitoimista. Kaikkea ei voi sisäistää hetkessä, voi olla, että opiskelija on täysin tyytyväinen siihen, että on edes löytänyt oikeaan luokkaan ja päässyt istumaan. Mielessä tuskin käy pieninkään ajatus siitä, että opintoihin saattaa tulla mutkia tai jopa isompia haasteita. Eikä tarvitse käydäkään.

Vaikka korkeakoulussamme tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia laajasti, olisi sen työn rinnalle hyvä nostaa myös opiskelijalähtöinen hyvinvoinnin rakentaminen.  Se, että joku täti koulussa sanoo, miten omaa hyvinvointiaan voi vahvistaa, ei aina riitä. Tarvitaan vertaistukea. Niitä, jotka kertovat omista kokemuksistaan ja siitä, miten ovat pärjänneet.

Voisiko siis hyvinvointitutorointi olla korkeakoulussamme uusi tuki opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi? Miksipäs ei! Haastamme opiskelijakunta Kaakon ja opiskeluhyvinvoinnin yksikön pohtimaan tätä yhdessä ensi vuonna. Mahdollistetaan pienillä toimilla se, että opiskelijoidemme tukena on myös heitä, jotka jakavat samat kokemukset opintojen ihanuudesta ja vaikeuksista, stressistä ja kuormituksesta. Reaaliajassa.

Lähteet

Hyvinvointituutorointi. S.a. Opiskelijakunta KAMO. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.opiskelijakuntakamo.fi/tuutorointi/hyvinvointituutorointi/ [viitattu 8.12.2021].

Tutorointi. s.a. Opiskelijakunta Kaakko. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.opiskelijakuntakaakko.fi/tutorointi/ [viitattu 8.12.2021].

Tuutorointi. S.a. Opiskelijakunta OSAKO. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://osakoweb.fi/tuutorointi/ [viitattu 8.12.2021].

Pin It on Pinterest