Miten oppia tietojohtamista hankkeen ja opetuksen yhteistyönä?

Ammattikorkeakoulu on kiinnostunut kehittämään TKI-hankkeiden ja opetuksen välistä yhteistyötä.

Tästä esimerkkinä Kouvolassa keväällä 2018 toteutettu Rinkkiperjantai-tapaaminen, jossa opettajat ja hanketyöntekijät etsivät yhdessä uusia työtapoja TKI:n ja opetuksen yhteistyöhön. Hyviä kokemuksia vuosien varrelta on varsinkin TKI-hankkeiden tuomasta yritysyhteistyöstä, josta on ollut paljon apua Kouvolan liiketalouden projektikursseilla.

Projektikursseilla opiskellaan yrityksien tarjoamissa projekteissa projektityöskentelyä, minkä osaamista yritykset liiketalouden opiskelijoilta odottavat. Hankkeet ja hankkeissa mukana olevat yritykset pystyvät tarjoamaan monipuolisesti projekteja liikatalouden eri osa-alueilta. Näin opiskelijat pääsevät soveltamaan liiketalouden oppeja käytäntöön.

Ammattikorkeakoululla on meneillään merenkulun ja logistiikan tutkimusyksikön (NELI, North European Logistics Institute) hallinnoima TILOG-hanke. Hankkeessa pyritään kehittämään tietojohtamisen avulla logistiikkayritysten liiketoimintaa. Mukana on ammattikorkeakoulun lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Hankkeeseen kuuluu verkkokurssin rakentaminen tietojohtamisesta ammattikorkeakoulun opiskelijoiden valinnaiseen opintojaksotarjontaan. Opintojaksojen rakentaminen osana hankkeita tuo opettajille mahdollisuuksia kehittää verkkokursseja, joiden suunnittelu vaatii paljon opettajan työpanokselta.

Mitä tietojohtaminen on?

Määritelmänä tietojohtamisella tarkoitetaan konsepteja, menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla organisaatio tehostaa tiedon tallentamista, jakamista, rikastamista ja hyödyntämistä. Koska määritelmä on laaja ja voidaan tulkita usealla eri tavalla, voi opettaja pitkälle päättää itse, mitä haluaa opetuksessa painottaa.

Tietojohtamisen alue jaetaan tavallisesti kolmeen näkökulmaan. Informaation hallinnassa tieto nähdään tietojärjestelmiin varastoituna datana ja painotus tietoprosessien tarkastelussa on pitkälle tietotekninen. Sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulma syntyi aikanaan Aasiassa vastaiskuna edelliselle.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmassa tieto nähdään henkilöiden inhimillisenä omaisuutena ja toimintana. Keskeistä tarkastelussa on vuorovaikutuksen painottaminen tiedon luonnissa ja jakamisessa. Euroopassa on tieto ja sen johtaminen nähty osana liiketaloutta.

Tieto on yrityksen pääomaa, jota tulisi johtaa liiketaloudellisen arvon luomiseksi.

Miten yhdistää opiskelu ja hanke tietojohtamisen oppimisessa?

Verkkokurssi on jaettu neljään teemaan tietojohtamisen näkökulmien mukaan. Tietopääoman teeman kautta tutustutaan aluksi tiedon ja tietojohtamisen peruskäsitteisiin. Informaation hallinta on tuotu kurssille digitalisaatioteemana. Mitä tarjottavaa ja haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?

Jotta opitaan myös sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, on kurssilla teema yrityksen uudistumisesta ja innovatiivisuuden merkityksestä. Opintojaksolla on tavoitteena hyödyntää laajasti tietoteknisiä työvälineitä, näin opiskelija löytää myös tietojohtamisen käytäntöön sopivia työkaluja. Mukaan on otettu tästä syystä yhtenä teemana tiedolla johtamiseen sopivan Power BI -sovelluksen opiskelu. Sovelluksella voidaan analysoida ja visualisoida laajoja data-aineistoja.

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Jokaisella opiskelijalla on kummiyritys, jolle opiskelija oppimisprojektinaan laatii yrityksen kanssa yhdessä yrityksen tietopääoman analyysin ja tietopääoman kehityssuunnitelman.

Samalla opiskelijalla on mahdollisuus löytää yritys, jonne jatkossa opinnäytteen tekeminen tai harjoittelun suorittaminen onnistuisi. Opintojakso on ensimmäisen kerran toteutuksessa syksyllä 2018.

Pin It on Pinterest