Myös korkeakouluopiskelija kaipaa tukea opiskelutaitojen kehittämiseen

Opiskelijoiden opiskelutaidoissa ja itseohjautuvuudessa on eroja, ja oppilaitoksen tarjoama monipuolinen tuki opiskelutaitojen kehittämiseen voi kaventaa näitä eroja ja edistää opintojen sujumista.     

Erityispedagogiikan maisteriopintojeni pro gradu -tutkielmani yhtenä tavoitteena oli selvittää, millaista tukea ammattikorkeakouluopiskelijat toivovat saavansa opiskelutaitojensa kehittämiseen. Tutkielman aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä lokakuussa 2022, ja siihen vastasi 758 Xamkin tutkinto- ja polkuopiskelijaa.  

Monipuolista tukea toivotaan

Lähes 30 % vastaajista toivoi saavansa tukea opiskelutaitojen kehittämiseen. Toiveena oli saada monipuolista tukea oppimistapoihin ja –tekniikoihin, kuten aiheeseen liittyviä opintojaksoja ja webinaareja, itseopiskelumateriaalia, työpajoja opiskelutekniikoiden harjoittelemiseen, opiskelutaitoteeman sisällyttämistä opintojaksoille ja mahdollisuutta kartoittaa omia opiskelutaitoja esimerkiksi kyselylomakkeella. Aikatauluttamisen avuksi toivottiin konkreettisia esimerkkejä erilaisista ajanhallinnan välineistä sekä vinkkejä ajanhallintaan erilaisissa elämäntilanteissa. Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoihin, kuten luetun ymmärtämiseen ja sisäistämiseen, lukemisen tekniikkaan ja tekstin jäsentämiseen, kaivattiin myös vinkkejä. Henkilökohtaisen ohjauksen tarve opiskelutaitojen kehittämisen tukena tuli vastauksissa myös vahvasti esille.

Korkeakoulussa on oltava tarjolla monipuolista tukea erilaisten opiskelutaitojen kehittämiseen ja mahdollisuus yksilöohjaukseen. 

Vastausten perusteella tukea ja vinkkejä kaivataan myös stressinhallintaan, prokrastinaatioon eli asioiden lykkäämiseen, kielten opiskeluun, toiminnanohjaukseen, keskittymiseen ja tunnetaitoihin. Tukiopetus ja vertaistuki mainittiin myös monissa vastauksissa. Tutkimus osoittaa selvästi, että myös korkeakoulussa on oltava tarjolla monipuolista tukea erilaisten opiskelutaitojen kehittämiseen ja mahdollisuus yksilöohjaukseen. 

Tuen oikea-aikaisuus

Xamkissa on jo monenlaisia tukimuotoja opiskeluun, mutta aina opiskelijat eivät ole niistä tietoisia, joten on tärkeä tehostaa viestimistä olemassa olevista mahdollisuuksista. Kämäräinen ja Ylönen (Ovatko opiskelutaidot avain onneen? – Next (xamk.fi), 2023) tuovat esille tarpeen opintojen alussa toteutettavalle alkukartoitukselle, jonka avulla olisi mahdollista löytää ne opiskelijat, jotka tukea tarvitsevat. Alkukartoituksen perusteella opiskelija saisi selville heti opintojen alussa, missä opiskelutaidoissa hänellä on eniten kehittämistä.  Kartoituksen perusteella opiskelijan voisi ohjata sopivimman tukimuodon äärelle, ja opinnot käynnistyisivät mahdollisimman sujuvasti, mikä parantaisi myös motivaatiota ja uskoa opinnoissa pärjäämiseen. Alkukartoitus voisi auttaa myös oppilaitosta kehittämään erilaisia ohjauksen ja tuen muotoja. 

Harjoitus tekee mestarin

Lohdullista on, että opiskelutaitoa voi verrata esimerkiksi tanssitaitoon: opiskelutaitoja voi kehittää ja niissä voi harjaantua aina vain paremmaksi. Lähtökohtana opiskelutaitojen kehittämiselle on tiedostaa omat vahvuutensa ja haasteensa, sekä omat taitonsa ja niiden toimivuus erilaisissa opiskelutilanteissa. Opiskelijan valmius lähteä tietoisesti kehittämään niitä asioita, jotka eivät suju, on myös tärkeää. Opiskelijoiden opiskelutaidoissa ja itseohjautuvuudessa on kuitenkin eroja, ja oppilaitoksen tarjoama monipuolinen tuki opiskelutaitojen kehittämiseen voi kaventaa näitä eroja ja edistää opintojen sujumista.     

Lisätietoa

Juusola, S. 2023. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelutaidot. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202306152986 

Pin It on Pinterest