Uskotko dialogiin?

Valokuva: Anne Kares

Hei sinä, nuorten parissa tehtävän työn ammattilainen! Oletko ehtinyt hetkeen miettiä, mikä nuorten kohtaamisessa on tärkeintä? Tuntuuko, että työkiireen alle jää kaikkein tärkein: aito läsnäolo?

Sosiaali- ja nuorisoala ovat muuttumassa, kuten koko työelämä. Pystymmekö työelämän epävarmuuksien keskellä toteuttamaan kohtaamiseen ja luottamuksen rakentamiseen perustuvaa työtä nuorten parissa laadukkaasti? Paine tuloksesta ja tehokkuudesta kolkuttelee olkapäitämme, ja kaikki työ tulisi tehdä lyhyessä ajassa ja nopeasti. Uskallatko hidastaa?

Juuri tässä ajassa työn vaatimukset kasvavat. Kuka jaksaa pitää kiinni siitä työotteesta, johon itse uskoo ja on koulutettu? Onko helpompi taipua työelämän laukkaan ja luopua työn eettisistä arvoista? Yhteiskunnassamme vallitsee tilanne, jossa eriarvoisuus ihmisten välillä kasvaa.  On noussut tarve erilaisille yhteiskunnallisille palveluille, jossa jokainen voi olla osallisena yhteiskunnassa. Kuka kuuntelee heitä, joiden ääni on yhteiskunnassa kaikkein heikoin? Kaikkein heikompien ääni ei kuulu.

Kuulluksi tulemisen kokemuksia

Onneksi heikommassa asemassa olevien ihmisten äänitorvena voit olla sinä – työntekijä, joka kohtaat päivittäin erilaisia ihmisiä omine elämäntarinoineen. Olitpa työssä työpajamaailmassa, sosiaalityössä, nuorisotiloissa tai jalkautuvassa työssä, sinä pystyt vaikuttamaan. Tämän asian vahvistivat Kuopion Tukeva Työvalmennussäätiön starttinuoret, jotka osallistuivat kesällä 2017 ”Kohtaamistyön ytimessä” -opinnäytetyöhön.

Opinnäytetyössä tarkasteltiin työttömien nuorten kuulluksi tulemisen kokemuksia nuorten palvelujärjestelmässä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin nuorten ääntä ja näkemyksiä kuulluksi tulemisen kokemuksista ja osallisuuden vahvistumisesta erilaisissa ohjaus- ja kohtaamistilanteissa.

Opinnäytetyössä pysähdyttiin tutkimaan kohtaamistilanteen dynamiikkaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyö oli osa yksilövalmentaja Kirsi Kokkosen Yhteisöpedagogi (YAMK) -opintoja.

Yhteiskunnalliset muutokset nuorten palvelujärjestelmässä ja Kokkosen henkilökohtaiset kokemukset viidentoista vuoden työkokemuksesta sosiaalisen nuorisotyön kentältä herättivät kiinnostuksen ja tarpeen kohtaamistyön tutkimiselle.

Sosiaali-, kasvatus- ja nuorisoalojen kehittämisen kannalta on tärkeä tiedostaa millaiset tekijät vahvistavat nuoren kuulluksi tulemista ja osallisuutta kohtaamistilanteissa.

Opinnäytetyön taustalla vaikuttivat sosiaalipedagogisen työorientaation ja dialogisen kohtaamisen teoriat. Opinnäytetyön aineisto kerättiin oppimiskahvila-menetelmän ja teemahaastatteluiden avulla. Aineiston keruu toteutettiin Tukevan Starttipajalla, johon osallistui yhdeksän starttipajan nuorta. Aineisto analysoitiin sisältöanalyysin keinoin.

Kohtaamisia ja kohtaamattomuuksia

Opinnäytetyön tuloksena syntyi kuvaus nuorten kokemuksia kohtaamisista, joissa he olivat kokeneet tulleensa kuulluiksi. Näitä kohtaamisia kuvaavat hyvin myönteisyys, kannustaminen, tasavertaisuus, vastavuoroisuus, nuorten aktiivinen toimijuus ja yhteistyö.

Kohtaamattomuuden kokemukset olivat nuorten näkemysten mukaan seurausta työntekijöiden kiireestä, välinpitämättömyydestä, yksilöllisyyden puutteesta, nuorten näkemysten ohittamisesta ja liian nopeista ratkaisuista selvittää nuoren tilannetta sitä tuntematta. Kohtaamisissa, joissa nuoret kokivat tulleensa kuulluiksi, oli vahvimpana piirteenä osallisuuden kokemuksia.

Nuorten kuulluksi tulemisen kokemuksien perusteella voidaan sanoa, että työntekijä voi työntekijöinä voidaan vaikuttaa kohtaamisten merkityksellisyyteen. Opinnäytetyön yhtenä johtopäätöksenä oli, että mikäli työn tavoitteena on vahvistaa nuoren osallisuutta, tulee vuorovaikutukseen lisätä dialogisuuden elementtejä.

Dialoginen kohtaaminen mahdollistaa nuoren osallisuuden paremmin ja vahvemmin kuin asiantuntijalähtöinen tai asiakaskeskeinen vuorovaikutusorientaatio. Nuoren osallisuus on yhteydessä nuoren toimijuuteen ja motivaation muuttaa elämäänsä toivottuun suuntaan. Laajemmin nuorten palvelujärjestelmää kehittäessä tulisi enemmän huomioida palveluiden määrän sijaan työorientaation ja työn arvolataukseen. Sosiaali- ja kasvatusalojen koulutuksessa tulisi ottaa huomioon vuorovaikutusosaaminen nykyistä paremmin.

Haasta itsesi

Varaa siis työviikostasi tunti aikaa tutkia ajankohtaisia oman alasi julkaisuja ja tutkimuksia. Tartu rohkeasti ”Kohtaamistyön ytimessä” -opinnäytetyöhön ja haasta itsesi tutkimaan omaa kohtaamistapaasi.

Kuinka sinä voit seuraavassa kohtaamisessa lisätä vuorovaikutukseesi dialogisuuden elementtejä? Haasta sen jälkeen työyhteisösi dialogiin työpaikkanne kohtaamisen kulttuurista. Kokeile, ihmettele ja usko itseesi. Sinä onnistut!

Lähteet:

Kokkonen, K. 2018. Kohtaamistyön ytimessä – Työttömien nuorten kuulluksi tulemisen kokemuksia palvelujärjestelmässä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Lue lisää

Alhanen, K. 2016. Dialogi Demokratiassa. Helsinki: Gaudemus Oy.

Dunderfelt, T. 2016. Läsnäoleva kohtaaminen. Jyväskylä:PS-kustannus.

Junttila-Vitikka,P. & Peitso, P. 2016. Sinä olet demokratiakasvattaja! Opas demokratiakasvatukseen. Oulu: Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus.

Mönkkönen, K.  2002. Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_951-781-933-1/urn_isbn_951-781-933-1.pdf [viitattu 13.9.2017].

Pin It on Pinterest