Yhteiset työpaikat turvallisemmiksi

Kuva: Pixabay

Miten voidaan varmistaa, että eri toimijoiden yhteinen työpaikka on kaikille turvallinen? Tuoreessa opinnäytetyössä kehitetty työturvallisuuden toimintamalli luo paremmat edellytykset sille, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

– Kuka tuo on? kysyy myyjä toiselta myyjältä myymälässä.
– En taida tietää, ehkä hän korjaa jotain, vastaa toinen.
– Hmm, vaikuttaa harmittomalta, myyjä toteaa.
Molemmat jatkavat omia töitään, asiakkaita palvellen ja tuotteita hyllyttäen. Jossain vaiheessa harmiton henkilö on poistunut myymälästä.

Tarina on tosi. Kyseisessä tilanteessa myymälä muuttui yhteiseksi työpaikaksi, kun huoltomies tuli tekemään vuosittaista huoltotyötään. Huoltotyön hoitaminen oli sovittu sopimuksin, mutta tieto ei kulkenut, kommunikointi ei ollut riittävää eikä työn haitta- ja vaaratekijät olleet tiedossa tilaajalla eikä palveluntoimittajalla.

Yhteinen työpaikka ei ole ollut kaupan- ja MaRa-alalla kovinkaan tuttu käsite. Yhteinen työpaikka syntyy, kun yritys tilaa palveluita toiselta yritykseltä ja yrityksen tiloissa työtä tekevät myös muut henkilöt kuin tilaajayrityksen omat työntekijät. Työntekijöiden ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet määritellään säädöksissä. Toimiessa yhteisellä työpaikalla, työnantajan vastuut laajenevat ja työntekijät ovat velvollisia noudattamaan annettuja ohjeita ja määräyksiä. (Työturvallisuuskeskus s.a.)

Tanja Taipaleen tuore ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö etsii vastausta siihen, miten voidaan toteuttaa ja varmistaa, että palveluntoimittajat saavat riittävät tiedot yhteisen työpaikan työturvallisuudesta. Kehitystyön tuloksena luodaan toimintamalli toimeksiantajalle, kaupan- ja MaRa-alalla toimivalle noin sadan toimipaikan yritykselle.

Yritys pystyy työturvallisuuden toimintamallin myötä sitouttamaan sopimuskumppaninsa ja varmistamaan, että yhteisen työpaikan osalta lain vaatimukset täyttyvät: Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän on varmistettava, että työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista (Työturvallisuuslaki 738/2002 § 50).

Lain mukaan on siis varmistettava, että työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista

Teollisuudessa ulkopuolinen työntekijä ei pääse porteista sisään ennen kuin turvallisuuskoulutus tai työturvallisuusperehdytys on todistettavasti suoritettu. Rakennustyömaalla on suoritettava perehdytys ennen kuin pääsee työmaalle. Taipaleen opinnäytetyössä kysytään, miksi kaikilla aloilla ei ole vastaavia toimintatapoja.

Nykyliiketoiminnassa yritykset ostavat palveluita ja työtä toisilta yrityksiltä, ja yhteinen työpaikka muodostuu lähes kaikissa yrityksissä. 2000-luvulla alihankinta ja aliurakointi ovat lisääntyneet rakennustyömailla, ja Työturvallisuuskortti™ on luotu varmistamaan riittävää työturvallisuusosaamista. Alihankinta on vuosi vuodelta lisääntynyt myös kaupan- ja MaRa-alalla, mutta työturvallisuusosaaminen ole pysynyt perässä.

Tästä syystä moni palveluntoimittaja ei tiedä eikä osaa vaatia työturvallisia toimintatapoja. Tilaajayrityksien työntekijöillä ei ole tiedossaan, mitä heiltä vaaditaan ja mitä he voivat palveluntoimittajilta vaatia.

Opinnäytetyö toteutettiin osallistavana toimintatutkimuksena ja kyselytutkimuksena. Toimintatutkimus etsii ratkaisun toimeksiantajan ongelmaan, ja opinnäytetyöstä hyötyä myös muille alalla toimiville. Yhteisen työpaikan työturvallisuuden toimintamalli luo paremmat edellytykset sille, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

– Moi, olen Pekka Putki, esittelee Pekka itsensä saapuessaan myymälään ja näyttää kuvallista henkilökorttiaan.
– Moi Pekka, mikäs sai sinut meille? kysyy myyjä.
– Järjestelmästä tuli palvelupyyntö, että teillä wc vuotaa vähän, Pekka vastaa, ja lisää: Tein sen teidän työturvallisuusperehdytyksen netissä, se olikin helppo ja hyvä.
– Hienoa! Kiva, että pääsit näin nopeasti, myyjä vastaa.
– Putkimies saapui, vien hänet vuotavaan vessaan, myyjä huikkaa mikrofonin kautta työkavereiden korvakuulokkeisiin.
– Varo tätä vessan lattiaa, se voi olla vedestä liukas, myyjä sanoo Pekalle.
Vartin päästä Pekka lähtee ja mennessään kertoo vessan olevan nyt kunnossa.

Tanja Taipale koosti tämän artikkelin ja opinnäytetyön muuta viestintää osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Raportoi ja tiedota kehittämisestä -opintojaksoa. Artikkelin koostamisessa oli mukana myös jakson opettajana toiminut Miia Karttunen.

Taipaleen tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen (tradenomi YAMK) opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205036943

Lähteet

Taipale, T. 2022. Yhteisen työpaikan työturvallisuuden kehittäminen usean toimipaikan yrityksessä. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205036943 [viitattu 4.5.2022].

Työturvallisuuskeskus. s.a. Yhteinen työpaikka. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/yksityiset_palvelualat/yhteinen_tyopaikka_ja_yhteisten_vaarojen_tyopaikka#575b6e60 [viitattu 26.10.2021].

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.

Pin It on Pinterest