Digitalisaatio hoitotyössä

Osallistuin työnantajani mahdollistamalle työelämäjaksolle syksyllä 2021. Työelämäjaksolla saavutin sille asetetut tavoitteet ja sain päivitettyä osaamistani sekä perehtyä tämänhetkiseen sairaanhoitajan tehtävän kuvaan.

Työelämäjakson toteutin kahdessa eri organisaatiossa, jota olivat Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri ja Kuopion yliopistollinen sairaala KYS. Työelämäjakso oli erittäin antoisa, joten kiitos tästä Xamkille.

Hoitotyön toimintaympäristö oli muuttunut merkittävästi kuluneiden vuosien aikana. Teknologian oli kehittynyt paljon ja digitaalisuus näyttäytyi merkittävässä roolissa sairaanhoitajan työssä. Erilaiset digisovellukset olivat jalkautuneet sairaanhoitajien jokapäiväiseen käyttöön helpottamaan ja sujuvoittamaan hoitotyön arkea ja vähentämään työn kuormittavuutta.

Tämän lisäksi KYS:llä on kehitetty digihoitopolkuja potilaiden käyttöön. Työelämäjakson aikana sain perehtyä ja käyttää digitaalisia sovelluksia potilastyössä, sekä nähdä ja kokea valtavan muutoksen, jonka teknologia ja digitalisaatio olivat tuoneet sairaanhoitajan työhön.

Suomea kutsutaan digitalisaation kärkimaaksi, ja suomalaisessa terveydenhuollossa teknologian hyödyntäminen hoitotyössä onkin edistyksellistä. Uusia digitaalisia työkaluja on kehitetty varsin onnistuneesti viime vuosina, ja ne ovat jo laaja-alaisesti käytössä suomalaisessa terveydenhuollossa. Uusien digitaalisten työkalujen, kuten mobiilisovellusten, hyödyntäminen hoitotyössä helpottavat sairaanhoitajan arkea ja lisäävät potilasturvallisuutta. (Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote tieto hyötykäyttöön strategia 2020.)

Mobiilisovellus havaintoarvojen mittaamisessa

Yksi tunnetuimmista uusista digitaalisista työkaluista on Medanets -mobiilisovellus, joka on kehitetty helpottamaan hoitotyön rutiineja, esimerkiksi havaintoarvojen mittaamista kuten pulssin, verenpaineen, hengitystaajuuden, happisaturaatio, tajunnantaso jne. Potilaan havainnointiarvojen kirjaaminen digisovelluksen avulla suoraan potilastietojärjestelmään poistaa kaksoiskirjaamisen ja vähentää inhimillisiä virheitä. Tämän vuoksi sovelluksen käyttö parantaa myös potilasturvallisuutta. Digitaalisen mobiilisovelluksen avulla potilas tunnistetaan skannaamalla potilasrannekkeessa oleva QR-koodi, jonka ansiosta potilaan tunnistaminen on helppoa, nopeaa ja turvallista. Tämän lisäksi mobiilisovelluksen käyttö on yksinkertaista, sillä se mukailee älypuhelimen käyttöä. Erityisesti mobiilikirjaamisen etuna nähdään nopea ja tehokas tiedon siirtyminen potilasjärjestelmään. (Medanets Oy 2019.)

Digitaalisten mobiilisovellusten käyttö on jo laajentunut laitoshoidosta kotihoitoon, eikä tietokoneella kirjaamista enää välttämättä tarvita. Kentällä kaikki kirjaaminen voidaan tehdä jo mobiilisovelluksen avulla.

Sairaanhoitajasta digihoitajaksi

Digitalisaation tavoitteena on parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja palveluiden saatavuutta, mutta muutos myös haastaa perinteisen sairaanhoitajan työn. Suomessa terveydenhuollon eri yksiköt julkisella ja yksityisellä puolella ovat perustaneet digihoitajan toimia. Digihoitajien työkuvaan sisältyy muun muassa erilaisten digihoitopolkujen kehittäminen, minkä ansiosta asiakkaat ja potilaat saavat tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta. Näitä digihoitopolkuja käytetään usein lähitapaamisten rinnalla. Digihoitopolut nopeuttavat hoitoon pääsyä ja sujuvoittavat vastaanotto käyntejä, sillä potilaat saavat etukäteen tietoa omasta sairaudesta ja sen hoidosta. (Digitaalisuus hoitotyössä. 2016.)

Kys:llä digihoitopolkuja tarjotaan muun muassa reumapotilaille, raskausajan diabetesta sairastaville sekä sydänpotilaille. Digihoitopolku sisältää luotettavaa ja yksilöllistä tietoa kyseisestä sairaudesta, erilaisia testejä ja mittareita omahoidon tueksi sekä päiväkirjan seuranta-arvojen kuten verenpaineen, pulssin, painon jne. mittaamiseen ja kirjaamiseen. Tämän lisäksi digipolulla on viestitoiminto, joka mahdollistaa joustavan yhteydenpidon terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Digihoitopolku hyödyntää erityisesti pitkäaikaisseurannassa olevia potilaita. (Terveyskylä.fi.)

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen olisi edelleen voimakkaasti läsnä sairaanhoitajan työssä, vaikka digitaaliset palvelut on kehitetty helpottamaan ja tarjoamaan parempaa hoitoa potilaille ja asiakkaille.

Tietoturva digipalvelujen käytössä

Teknologian ja digitaalisuuden aikakaudella nousevat esiin tietoturva asiat, jotka ovat oleellisia digitaalisia palveluja käytettäessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että sairaanhoitajat saavat säännöllisesti koulutusta digivälineiden tietosuoja- ja tietoturvaosaamisesta. Sairaanhoitajan työssä olevat digitaaliset taidot on jaettu kuuteen osa alueeseen, joita ovat: Järjestelmän käyttö, digitaalinen toimintaympäristö, turvallisuus ja eettisyys, digitaalisten sotepalvelut ja osaaminen, digitaalisten sote-palvelujen johtaminen ja digitaalisten sote palveluiden tutkiminen ja kehittäminen. (Suomen sairaanhoitajaliiton digitaalisten sosiaali- ja terveys palveluiden strategia 2021.)

Digitalisaatio ei ole itseisarvo sinänsä, mutta se on erittäin tärkeä työväline helpon, nopean, turvallisen ja kustannustehokkaan käyttönsä vuoksi. Teknologian ja digitalisaation kehittymisen myötä sairaanhoitajan työn- ja toimenkuva on muuttunut. Tämä on hyvä huomioida kehittämällä hoitotyön koulutusta, erityisesti digiosaamista, vastaamaan jatkuvasti muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Lähteet

Hoitotyön muutos ja digitalisaatio (2020). WWW. dokumentti. Saatavissa: https://www.nursiehealth.com/hoitotyon-muutos-ja-digitalisaatio/ [Viitattu 17.4.2022].

Hoiva ja terveys Sote. Digihoitajat kertovat mobiilikokemuksistaan (2019). WWW. dokumentti. Saatavissa: https://hoivajaterveys.fi/digihoitajat-kertovat-mobiilikokemuksistaan/ [Viitattu 16.4.2022].

Medanets Oy (2019). WWW. dokumentti. Saatavissa:  https://medanets.com/fi/ [Viitattu 24.4.2022].

Suomen sairaanhoitajaliiton digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden strategia (2021). WWW.dokumentti saatavissa: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2021/05/E-health-1.pdf [Viitattu 17.3.2022].

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020. Valtioneuvoston julkaisu. WWW. dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8  [Viitattu 24.1.2022].

Terveyskylä.fi. WWW.dokumentti. Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/omapolku/digihoitopolut#termid=92 [Viitattu 13.6.2022].

Pin It on Pinterest