Dialogin voima näkökulmien yhdistäjänä

Dialogi on jalostunutta vuorovaikutusta ihmisten välillä. Dialogi ei ole tavanomaista keskustelua, sillä dialogissa tavoitteet ovat korkeammalla – ihmiset pyrkivät löytämään keskinäisen ymmärryksen avaamalla mielensä muiden ihmisten vaihtoehtoisille näkemyksille.

Arvostava dialogi avaa meille mahdollisuuden uusien asioiden oppimiseen, uusien näkökulmien omaksumiseen ja ymmärryksen syventämiseen maailmasta. Ihanteellinen dialogi luo turvallisen ja avoimen tilan ajatuksille ja tunteille, sanoille ja hiljaisuudelle.

Oleellista dialogissa onkin toisen ihmisen kuunteleminen keskittyneesti. Tarkkaavainen kuunteleminen auttaa luomaan yhteyden toiseen ihmiseen ja osoittaa kunnioitusta hänen ajatuksilleen.

Tavoitteena näkökantojen yhteen sovittelu

Dialogin pääasiallisena tavoitteena ei ole yhteisymmärryksen luominen, vaan ennemminkin erilaisten näkökantojen yhteen sovittelu. Yhteisymmärrykseen pääsemiseksi tarvitaan omien mielipiteiden uudelleenarviointia sekä havaintojen tekemistä siitä, miten muut mieltävät asioiden tilan.

Ymmärtävässä dialogissa ihmiset tuntevat tulevansa kuulluiksi ja hyväksytyiksi sekä oppivat muilta. Epäselvät asiat nostetaan esiin kysymyksinä ja saatujen vastausten myötä ymmärrys asioista tarkentuu. Samalla ihmissuhteet ja ihmisten keskinäinen luottamus vahvistuvat.

Kun kuunteleminen unohtuu

Joskus dialogin peruselementti, kuunteleminen, unohtuu. Emme malta asettua aktiivisen ja myötäelävän kuuntelun tilaan. Toisen ihmisen vielä puhuessa olemme jo ilmaisemassa omaa vastinettamme.

Lisäksi saatamme keskittyä liikaa omiin kokemuksiimme ja tarinoihimme. Kun toinen kertoo jotain, saamme ajatuksen omasta vastaavasta tilanteestamme ja keskeytämme hänet omilla kokemuksillamme. Dialogi kiertyy enemmän omaan minään kuin toisen henkilön kuuntelemiseen. Kun dialogille ei ole edellytyksiä, keskustelu on ylimalkaista ja pinnallista.

Miten oppia paremmaksi kuuntelijaksi

Keskeistä on tiedostaa, että kuunteleminen on taito, jota voi harjoitella. Voimme tietoisesti pysähtyä ja antaa toiselle keskeytyksettömän tilan puhua. Aktiivisella kuuntelulla osoitamme kiinnostusta toisen sanomaa kohtaan ja pyydämme tarkennuksia, jos jokin asia jää epäselväksi.

On myös tärkeää kysyä itseltämme, olemmeko valmiita haastamaan omia käsityksiämme ja avaamaan mielipiteitämme. Onko meillä valmiutta ja halua kuunnella muita näkökulmia ja hyväksyä, että jokaisella meistä on erilaisia ajatuksia ja kokemuksia?

Vinkkejä hyvään dialogiin

  1. Kuuntele aktiivisesti: Anna toiselle osapuolelle mahdollisuus puhua loppuun ja pyri ymmärtämään täysin, mitä hän haluaa sanoa. Anna myös tilaa hiljaisuudelle, jotta molemmat voivat käsitellä kuulemaansa.
  2. Ole avoin ja kunnioittava: Kuuntele toisen mielipide loppuun ennen kuin reagoit tai vastaat. Älä keskeytä tai vähättele toisen ajatuksia. Näytä kiinnostusta toisen näkökulmia kohtaan ja kysy lisäkysymyksiä tarvittaessa.
  3. Harjoittele empatiaa: Yritä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen tunteitaan ja tarpeitaan. Tämä auttaa luomaan yhteyden toiseen ihmiseen ja edistää yhteisymmärrystä.
  4. Vältä syyttelyä ja puolustautumista: Pyri keskittymään rakentavaan keskusteluun ja ratkaisujen löytämiseen. Keskity yhteisiin tavoitteisiin ja etsi yhdessä sopivia ratkaisuja.
  5. Luo aktiivinen dialogi: Kehitä keskustelukulttuuria, jossa kaikkien mielipiteet ja ideat otetaan huomioon. Kannusta avoimeen ja rehelliseen keskusteluun. Hyödynnä myös erilaisia vuorovaikutuskeinoja, kuten kysymysten esittämistä ja havainnollistavia esimerkkejä.

Lukusuositukset

Lyytinen, J. 2021. Digiajan kuuro dialogi. Helsingin Sanomat 31.1.2021, B13. Saatavissa myös  https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000007771673.html.

Nalbantoglu, M. 2021. Tuotantoeläinten puolesta puhuva pappi ja MTK:n johtaja kohtasivat. Helsingin Sanomat 7.2.2021, A10. Saatavissa myös https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007788077.html.

Riihimäki, J. 2021. Parantava puhe. Helsingin Sanomat 6.2.2021, D2. Saatavissa myös https://www.hs.fi/elama/art-2000007784436.html.

Lähteet

Holm, R., Poutanen, P. & Ståhle, P. 2018. Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset. Sitra. WWW-dokumentti. Päivitetty 26.11.2018. Saatavissa: https://www.sitra.fi/artikkelit/mika-tekee-dialogin-dialogisen-vuorovaikutuksen-tunnuspiirteet-ja-edellytykset/ [viitattu 8.11.2023].

Laaksolahti, H. & Alhanen, K. 2018. Erätaukokouluttajan opas. Sitra. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://eratauko.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/2021/09/03120020/eratauko-kouluttajan-opas.pdf [viitattu 8.11.2023].

Lisäksi artikkelin kirjoittamisessa on avustanut ChatGPT 3.5. https://chat-gpt.org/.

Pin It on Pinterest