Luovan työn tekijä rakkaudesta lajiin – visuaalisen alan opettajan näkökulmia

Kollegani Will Hill esitteli hyvin säilyneitä graafisen suunnittelun perinteisiä painokoneita ja menetelmiä, Anglia Ruskin yliopistossa, Cambridgessä vierailuni yhteydessä. ARUssa voi opiskella kuvitusta ylempään maisteritason tutkintoon saakka. Kuva: Tarja Brola.

Luovan työn yksi keskeinen määritelmä kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on työ, jota ei tehdä ensisijaisesti menestyksen tai rahan vuoksi vaan ns. rakkaudesta lajiin ja sen palkitsevaan tekemiseen.

Graafisen muotoilun kuvat ja kuvitukset valmistetaan aina lopuksi digitaaliseen muotoon ja painovalmiiksi tiedostoiksi. Vasen juliste Laura Olli, oikea juliste Eemi Räsänen

Luovan työn ammattilaisena ja alan opettajana neuvon opiskelijoitani opintojen alusta alkaen hinnoittelemaan oman työnsä oikein ja osallistumaan erilaisiin koti- ja ulkomaisiin kilpailuihin. Kilpailujen tuomaa menestystä voi omassa työssä hyödyntää, vaikka rakkaudesta lajiin onkin tekemisessä koko ajan läsnä.

Opintojen aikana hankittu hyvä ammatillinen itsetunto kannattelee uralla läpi elämän. Luova työ on ammatti ja sen tekijän tulee saada työstään asianmukainen palkka.

Visuaalinen viestintä muutoksessa

Graafinen muotoilu on luovaa työtä ja alana laaja, sen sisällä on monta erilaista toiminta-aluetta ja ammattinimikettä. Työllistyä voi esimerkiksi viestintä- tai mainostoimistoon, lehtitaloon, kuntasektorille tai perustaa oman yrityksen. Ala on kansainvälinen ja mahdollistaa työtehtävät yli rajojen tiedostojen siirtyessä digitaalisessa maailmassa vaivattomasti.

Kuva 1. Graafisen muotoilun ammattinimikkeitä ja toiminta-alueita (mukaillen Grafia 2022). Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Viimeisten vuosikymmenten aikana graafisen muotoilun ala on kokenut ison muutoksen teknologiamurroksen myötä. Vielä 1980 -luvulla työ oli pitkälti käsityötä, lehden taiton latomista, kuvittamista perinteisin menetelmin ja repron käyttöä eli kuvan- ja sivunvalmistusta. Tänään monet työvaiheet hoitaa automaatio ja ohjelmistojen kehittyminen säästää tekijän aikaa ja karsii työvaiheita pois. Toisaalta oman ammattitaidon ylläpitäminen ja muutoksessa pysyminen vaativat jatkuvaa paneutumista tulevaisuuden haasteisiin.

Graafinen muotoilu tarjoaa tekijälleen laajan kirjon mielenkiintoisia työtehtäviä ja saman verran alan toiminnan erikoisuuksia.

Erikoistumalla valttikortteja työelämään

Erikoistumalla luovan työn tekijä pystyy tarjoamaan paitsi korkeampaa laatua myös jotain sellaista mihin robotit, itsepalvelusovellukset ja halpapalvelut eivät pysty. Laadulla voi myös perustella korkeamman hinnan ja paremman kilpailukyvyn sekä sitouttaa asiakasta.

Kuvittaminen on erikoistaito ja tyypillisesti sivutyö. Usein graafinen muotoilija yhdistää tämän erikoistaidon muuhun oman alan projektiin, kuten esimerkiksi lehden taiton yhteydessä kuvittamalla siinä olevan jutun, tai kirjan taiton tehdessään suunnittelee ja kuvittaa kannen.

Kuvittamisen korkeakoulutusta ei tällä hetkellä ole Suomessa tarjolla kuin yksittäisinä aineopintoina lähinnä visuaalisen viestinnän opetuksen yhteydessä. Esimerkiksi Britanniassa Anglia Ruskin yliopistossa voi suorittaa sekä alemman että ylemmän maisteritason tutkinnon kuvittamisessa. Monet ovatkin hankkineet kansainvälisen koulutuksen, joka näkyy myös kuvittajien kädenjäljessä.

Kuvittajat ry:n toimialatutkimukseen vastanneiden mukaan vuonna 2021 jäsenistä 55% työskenteli lastenkirjan kuvituksen, mainos- ja markkinointi- 49%, lehti- 44% ja kirjakuvituksen 34% ja yli 20% työskenteli tuote- ja pakkauskuvituksen sekä sarjakuvan parissa. Kuvittaminen tekstin pohjalta, oma tyyli ja tekniikka sekä vetovoimainen ilmaisu voivat tarjota tämän alan erikoistujalle tulevaisuudessa todellisia valttikortteja työelämässä. Kuvitus on nouseva ja samalla työllistävä ala.

Luovan alan käytännöt muuttuvat

Kuva 2. Luovien voimavarojen kehä (Valojärvi 2021). Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Suomessa kuvitusalalla toimii muutamia agentuureja, jotka hoitavat asiakashankintaa, myyntiä ja markkinointia edustamiensa kuvittajien puolesta. Agentin voi hankkia myös ulkomailta, jos suunnittelee kansainvälisille markkinoille laajentumista. Suomessa ensimmäisiä agentuureja oli Agent Pekka, joka on toiminut vuodesta 2007 alkaen ja sittemmin avannut toimipisteet Amsterdamissa ja Los Angelesissa.

Graafisen muotoilun kentässä taas vakiintuvat Supersonin kaltaiset mainostoimistot, joissa tehtäväkokonaisuutta tekemään kootaan joukko itsenäisiä yrittäjiä, lähinnä itsensä työllistäjiä. Toimistolla on pieni vakituisessa työsuhteessa oleva ydinryhmä asiantuntijoita, mutta kuvittajat, kuvaajat, graafiset suunnittelijat sekä muut oman alansa ammattilaiset kootaan aina asiakasprojektin tarpeen mukaan.

Luovat voimavarat

Luovan työn tekijällä on vaarana kuluttaa omat luovat voimavarat loppuun, kun suunnittelija tekee työtään rakkaudesta lajiin, unohtaen oman jaksamisen ja ajankäytön asettamat rajoitukset. Laura Valojärvi (2021) avaa tätä prosessia ja tarjoaa siihen työkaluja väitöskirjassaan The Cycle of Creative Resources: The creative process and creative well-being from the perspective of picturebook illustrators.

Tutkimus tuo uuden näkökulman luovien voimavarojen hallintaan ja hyvinvointiin. Luovien alojen ammattilaisille on tyypillistä kuluttaa omat luovat voimavaransa yli, mikä johtaa helposti innottomuuden, voimattomuuden ja uupumuksen tunteisiin. Väitöskirja tarjoaa työkaluja siihen, että näin ei kävisi. Luovuuden kehä sisältää kuusi luovien voimavarojen tasoa (kuva 2). Luovan alan toimijan kokemus prosessin palkitsevuudesta tai kuluttavuudesta on suorassa suhteessa siihen, millä tasolla hän on luovien voimavarojen kehällä – eli kuinka paljon hänellä on käytettävissään luovia voimavaroja ja kuinka hyvin hän oppii navigoimaan

Näkyvyyden Joutsenmerkki

Kuva 3. Työ tehty ”näkyvyyttä” vastaan (Strömman 2017)

Varsinkin visuaalisen viestinnän alalla esiintyy ilmiö, jossa työstä ei haluttaisiin maksaa oikeaa hintaa, koska sen tuomaa hyötyä ei nähdä yritykselle tuottavana investointina vaan pikemminkin kuluna. Usein pientä palkkiota tarjotaan näkyvyyden varjolla. Esimerkiksi suunnittelijan työ voi olla osa laajalevikkistä julkaisua tai esiintyä monessa mediassa samanaikaisesti, jolloin tekijän nimi saa näkyvyyttä.

Näkyvyys on hyvä asia, mutta ei se voi olla palkka tai palkkio tehdystä työstä tai edes osa sitä. Suunnittelijan työ vaatii lahjakkuutta, pitkää koulutusta ja ammattitaitoa. Vuoden graafikko Kasper Strömman on suunnitellut ironisen ”Näkyvyyden joutsenmerkin”. Hänen blogissaan kuvaillaan käyttötarkoitusta näin:

Ensi kerralla kun sinua pyydetään tekemään töitä näkyvyyttä vastaan, niin suostu jos siltä tuntuu – mutta pyydä myös, että saat lisätä näkyvyyden joutsenmerkin näkyvään paikkaan. Se on pelkästään reilua.

Lähteet

Grafia. 2022. Visuaalisen viestinnän suunnittelu. WWW-dokumentti. Saatavissa:  https://www.grafia.fi/tieto-alasta/visuaalisen-viestinnan-suunnittelija/  [viitattu 15.10.2022]

Anglia Ruskin University ARU. 2022. Illustration. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://aru.ac.uk/study/undergraduate/illustration [viitattu 15.10.2022]

Boman. A. 2022. Tuoretta tutkimustietoa kuvitusalasta. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://kuvittajat.fi/uutiset/tuoretta-tutkimustietoa-kuvitusalasta?cn-reloaded=1 [viitattu 15.10.2022]

Airaksinen. P. 2017. Kasvua spesialistimallista. Ukko.fi. Kevytyrittäjyyspodcast. Saatavissa: https://soundcloud.com/omatduunit/11-pirjo-airaksinen-kasvua-spesialistimallista [viitattu 15.10.2022]

Superson. 2019. We are  superson. WWW-dokumentti. Saatavissa:  https://superson.co [viitattu 15.10.2022]

Agent Pekka. 2021. We’re a global collaboration agency that champions originality, newness and craftsmanship.  WWW-dokumentti. Saatavissa:  https://agentpekka.com [viitattu 15.10.2022]

Valojärvi. L. 2021. The Cycle of Creative Resources: The creative process and creative well-being from the perspective of picturebook illustrators. Aalto yliopisto. Median laitos.  Väitöskirja. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103509 [viitattu 15.10.2022]

Strömman. K. 2017. Vuoden graafikko 2013 suunnitteli logon – esittelyssä ”näkyvyyden joutsenmerkki”. Blogi. Saatavissa: https://kasperstromman.com/about/[viitattu 15.10.2022]

Pin It on Pinterest