Samassa veneessä – mielen reaktiot ovat ajankohtainen koulutustarve

Kun terveydenhuollon ammattilainen kohtaa mieleltään järkkyneen potilaan, asiakkaan tai omaiset, hänen tulisi osata hoidon toteuttamisen lisäksi tukea kriisin keskellä ja ohjata tarvittavan avun piiriin. Entä jos kriisi onkin yhteinen?

On arvioitu, että COVID 19-pandemian pitkittyminen tulee lisäämään negatiivisista mielialaa ja huonontamaan väestön psyykkistä kantokykyä. Mistä terveydenhuollon ammattilaiset saavat voimavaroja tukea ja auttaa, kun hekin ovat samassa veneessä?

Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat pandemian vaikutukset tavalla tai toisella jokapäiväisessä arjessaan. Terveydenhuoltoalalta vaaditaan nyt poikkeuksellista resilienssiä ja toiveikkuutta, jotta ala henkilöstöineen tulee selviytymään toimintakykyisinä tulevaisuuteen. Vallitsevaa tilannetta voisi kuvailla kriisiksi, sillä kohdattavat haasteet ovat uusia, osittain vielä tuntemattomiakin, vaikeasti käsiteltäviä sekä monenlaista kuormitusta aiheuttavia. Tilannetta ei pääse pakoon, vaan sen läpi on elettävä.

Kriisi on mahdollisuus

Kriisi on mahdollisuus löytää uusia selviytymiskeinoja, toimintatapoja ja oivalluksia. Vaikka vallitseva tilanne on kaikille sama, kokemus on jokaiselle yksilöllinen. Se, millä tavalla yksilö kriisiin suhtautuu ja sen kokee, riippuu esimerkiksi iästä, sukupuolesta, aikaisemmista mielenterveydenhäiriöistä tai traumaattisista kokemuksista. Myöskään sosiaalisen verkoston merkitystä kriisin läpikäymisessä ei voi väheksyä.

FinnHelp -palvelu tarjoaa keskusteluapua terveydenhuollon ammattilaisille työn ja elämäntilanteen haasteisiin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk – toteuttaa yhdessä Suomen Palopäällystöliiton kanssa MentalFireFit-hanketta, jossa pelastusalan tietotaitoa mielenterveysasioista pyritään edistämään monella tavalla. Hanketta suunniteltaessa tulevasta pandemiasta ei ollut pienintäkään aavistusta, mutta hankkeessa on reagoitu akuuttiin tarpeeseen tarjoamalla erilaisia verkkovälitteisiä tilaisuuksia käsitellä meneillä olevia haasteita ja tulla kuulluksi. Myös esimerkiksi ensihoidossa ja päivystyksessä työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden järjestö FinnEM Ry reagoi vallitsevaan tilanteeseen perustamalla FinnHelp-palvelun, joka tarjoaa keskusteluapua terveydenhuollon ammattilaisille työn ja elämäntilanteen haasteisiin.

Koulutustarve mielen reaktioista on erittäin ajankohtaista

Ammattikorkeakoulut ovat keskeisiä terveydenhuoltohenkilöstön kouluttajia. Vallitsevan tilanteen johdosta koulutustarve mielen reaktiosta on erittäin ajankohtainen. Koulutuksella voitaisiin lisätä terveydenhuollon henkilöstön kykyä kohdata mieleltään järkkynyt potilas, asiakas tai omaiset. Ehkä nykytilanteessa voisi ajatella, että ammattilainen voisi soveltaa näitä oppeja tarvittaessa työyhteisöönsä ja itseensäkin. Koulutuksen olisi hyvä sisältää kriisiytyneen potilaan tai omaisen tunnistamisen ja psykologisen ensiavun periaatteet. Kriisiytyneen potilaan tai omaisen kohtaamiseen olisi hyvä tarjota selkeitä työkaluja tai toimintamalleja, joita hyödyntää käytännössä tilanteen tullessa eteen. Terveydenhuollon ammattilaisten osaamista tulisi syventää etsimällä keinoja vahvistaa omaa jaksamistaan kohtaamaan myötätuntostressiä ja –uupumista.

Tieto normaaleista ja tavallista voimakkaammasta  mielen reaktiosta auttaa tunnistamaan ne tilanteet ja yksilöt, jotka tarvitsevat järjestelmällisesti ohjattua tukea ja apua kriisin käsittelyyn. Toivommekin, että koulutuksessa reagoidaan laajasti akuuttiin tarpeeseen ja vahvistetaan mielen reaktioiden tuntemusta, se voisi osaltaan auttaa kantamaan kriisin keskeltä ehjänä tulevaisuuteen.

Pin It on Pinterest