Uudenlaisen arjen edessä – hoitotyön laboraatiot covid19-pandemian aikana

Korona-aika on vakuttanut opetuksen järjestelyihin myös Xakissa. Erikoisolosuhteet on pitänut ottaa huomioon myös sairaanhoitajien kliinisten opintojen suunnittelussa. Se on tuonut myös positiivisia vaikutuksia, kun opetuksen kehittäminen on saanut luontevan buustin.

Katrin harvennettu perioperatiivinen tiimi.

Vuosi 2020 jäänee historiaan maailmanlaajuisen infektiotaudin, COVID-19, tähden. Tämän koronaviruksen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ovat olleet merkittäviä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.  Meidän kaikkien on täytynyt kohdata uudenlainen arki niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Koulutuksen näkökulmasta muutokset kevään 2020 poikkeusolojen aikaan olivat suuret. Opetus muuttui etäopiskeluksi, jolloin opiskelijoiden vastuu omasta arjenhallinnasta, mukaan lukien vastuu omien opintojen etenemisestä, kasvoi.

Opettajien vastuu laadukkaan verkko-opetuksen toteuttamisesta korostui ja korostuu yhä edelleen, samoin kun opiskelijoiden aktivoiminen ja innostaminen verkko-opetukseen osallistumisessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa digitalisaation hyödyntämistä on edistetty vahvasti jo useamman vuoden ajan ja nyt jos koskaan nuo panostukset henkilökunnan koulutukseen olivat kullan arvoisia.

Teamsin teoriapajoissa pureudutaan teorian soveltamiseen

Striimauslaitteiston virittelyä.

Kliinisten opintojen suunnittelu uudenlaisessa arjessa on vaatinut pohdintoja laboraatioiden ja simulaatioiden turvallisesta toteuttamisesta. Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön opintojaksolla verkko-opetusta on hyödynnetty jo useamman vuoden ajan. Loogisesti etenevä opintojakso selkein tehtävin, monipuolisin ja houkuttelevin materiaalein on edellytys opiskelijan oppimiselle.

Uudenlaisessa arjessa lähiopetukseen on kehitetty uudenlaisia menetelmiä, esimerkiksi Teamsin välityksellä toteutetut teoriapajat. Teoriapajoissa käsitellään potilastapauksien hoidon suunnittelua ja hoitoa potilasturvallisuutta unohtamatta.

Pienryhmät työskentelevät omissa ryhmissä ja tuottavat muistiinpanonsa Padlet -viestiseinälle. Ryhmä esittää potilastapauksensa Padlet-viestiseinän välityksellä. Opettajat ja opiskelijat pääsevät kommentoimaan ja kysymään.

Striimauslaitteet.

Potilastapaukseen yhdistetty teoria integroituu käsiteltyyn potilastapaukseen, jolloin teoreettiset perusteet konkretisoituvat ja palautuvat helpommin mieleen myös työharjoittelussa. Teams-opetuksen selkeimpinä hyötyinä voitaneen nähdä pienryhmien työskentelyrauha ja mahdollisuus tallentaa opetus, jolloin siihen on helppo palata myöhemminkin.

Striimattu simulaatio tavoittaa opiskelijat kotisohvalta

Labroraatiot ovat toteutettu pienryhmissä (10-15 opiskelijaa/ryhmä) ohjeistuksenmukaista kirurgista suu-nenäsuojusta käyttäen.

Simulaatio Teamsissä.

Harjoituksia on muokattu siten, etteivät pienryhmät sekoitu toistensa kanssa. Tästä syystä simulaatiolaitteistoja käytetään enemmän. Tosin sanoen koko ryhmä (30-45 opiskelijaa) ei ole samassa tilassa seuraamassa esimerkiksi case-opetusta, vaan pienryhmät ovat eri tiloissa harjoitusta seuraamassa.

Simulaatio-opetuksessa siirryttiin Teamsin avulla striimaukseen. Tällöin lähiopetukseen tulee ainoastaan ennalta sovitut simulaation toimijat, ja muut osallistuvat kotoaan harjoitukseen ja oppimiskeskusteluun.

Palaute verkko-opetuksesta on ollut hyvää. Mahdollisuus simulaatioihin osallistumisesta kotoa koettiin myös hyväksi, normaalin auditoriosta tapahtuvan seuraamisen sijaan.

Vaikka uusi arki on ollut haastavaa, on todettava sen tuoneen kuitenkin hyvän buustin opetuksen kehittämiseen ja opetuksen laadun tarkkailuun.

Pin It on Pinterest