Ensimmäinen palvelumuotoilu asiakasyritykselle – näin onnistuimme

Ei alkuperäinen muistilappuseinä, mutta tältä Jamboard näytti ideoinnin jälkeen.

Xamkin logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystiimi otti kesällä vastaan tehtävänannon, jonka toteuttaminen haastoi meidät heittäytymään ja luottamaan luovaan prosessiin. Saimme yhteydenoton yritykseltä, joka etsi olemassa olevalleen tekniikalle uudenlaisia käyttökohteita. Tarjosimme ratkaisuksi palvelumuotoilun luovaa prosessia nimeltä Design Sprint.

Design Sprint on viiden päivän raivokas rutistus, jota käytetään uusien tuotteiden ja palveluiden luomiseksi. Sen käyttö on ominaista luovan alan ammattilaisille, start-upeille ja kehitystiimeille.

Sprintti on mainio menetelmä löytää ongelmalle ratkaisu ja sen lisäksi vielä toteuttaa ideoiden testaus ja palautteen kerääminen. Se on intensiivinen puristus, josta teimme itsellemme sopivan ja oman näköisen toteutuksen – lähes täysin ilman aiempaa kokemusta ja vakavissaan olevalle asiakkaalle. Alle on avattu, kuinka me onnistuimme.

Päivä 1 – Kaikki alkaa ongelmasta

Parhaan ratkaisun löytämiseksi täytyy tuntea ongelma. Ensimmäisenä oli kiteytettävä ongelma ja siihen liittyvä tehtävänanto. Tätä varten haastateltiin asiakas, käytettiin asiakkaan antamaa materiaalia olemassa olevasta tekniikasta, kuvia ja tekstiä.

Koska koko sprintti on eteenpäin vauhdikkaasti etenevä prosessi, on jokaiseen vaiheeseen paneuduttava huolella. Heikko toteutus voi nopeasti kasautua tai eskaloitua, mikä näkyy tuloksissa. Ongelman pyörittely ja taustamateriaalin valmistelu onnistuivat hyvin asiakkaan aktiivisen otteen vuoksi.

Päivä 2 – Ideoita, ideoita

Ideointivaiheeseen kutsuttiin koolle pieni, mutta tehokas joukko monialaisia henkilöitä. Logistiikan TKI-tiimistä saatiin tekniikan alan ammattilaisia tuomaan ryhmään substanssiosaamista.

Luovien alojen kollegat toivat rymään monipuolisia, ajattelua haastavia näkökulmia. Luovat kollegamme virkistivät muuten niin homogeenistä ajatteluamme ja ideointi oli sekä tehokasta että hauskaa!

Ideointia varten substanssiosaaminen ei ole yhtä tärkeää kuin kyky ymmärtää ongelma ja nähdä mahdollisuuksia. Ideointi toteutettiin etänä Googlen Jamboard –työkalua käyttäen ja tavoitteena oli kirjata mahdollisimman paljon ideoita johdetusti.

Päivä 3 – arvostelu, rajaus ja storyboardin kokoaminen

Tässä vaiheessa rajattiin ideoista kehnoimman oloiset ja toteuttamiskelvottomat pois. Ideoiden arvostelu ja rajaus tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Jäljelle jäi kolme aihioita, joista jokaisesta luotiin storyboard. Storyboard sisälsi tekstiä ja kuvia ja pyrki mahdollisimman tarkasti kuvaamaan, kuinka uusi palvelu toteutettaisiin ja miten asiakkaan tekniikka on palvelussa käytössä.

Palvelukuvaukset käytiin läpi asiakkaan kanssa ja tarkistettiin palvelun toteuttamisen tekninen onnistuminen olemassa olevalla tekniikalla. Kun palvelupolut oli saatu valmiiksi, voitiin jatkaa prosessissa eteenpäin.

Päivä 4 – prototyypin kehitys ja palautteeseen valmistautuminen

Ongelman luonteen, tekniikan, ja uuden palvelun suuntautuminen hyvin tarkasti rajatulle alalle, johti siihen, että prototyypiksi hyväksyttiin suullisesti esitettävä materiaali.

Palvelukuvauksista tehtiin yksinkertaisempia, niistä riisuttiin loppukäyttäjän kannalta epäoleellinen ja haettiin merkittävimmät toiminnat. Esitysmateriaali ja haastattelupohja valmisteltiin toimimaan yhdessä niin, että palautteesta saataisiin mahdollisimman paljon tietoa.

Design Sprintissä oleellista on nopea eteneminen ja sitä myöten räväkkä tekeminen. Vaikka toisenlaisessa tehtävänannossa voitaisiin rakentaa oikean kaltainen, toimiva prototyyppi, sen toiminnaksi silti riittää pienin mahdollinen toiminta palautteen saamiseksi.

Päivä 5 – palautteen kerääminen

Loppukäyttäjät uudelle palvelulle olivat rajautuneet lukumäärältään vähäisiksi, joten siksi kohdehaastattelut toimivat palautteen keräämiseksi hyvin.

Xamkin käyttöönottamasta Skillhivestä löytyi jäänmurtajakontakti, jonka avulla haastatteluihin päästiin nopeasti. Skillhivessä Xamkin työntekijät ovat kertoneet itsestään, osaamisestaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Sieltä löytyi juuri oikea henkilö nopeuttamaan prosessia, johon olisi voinut kulua huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa kuin mitä siihen nyt meni.

Haastatteluita tehtiin viisi kappaletta ja niistä saatiin arvokasta tietoa ideoiden toimivuudesta ja jatkokehittämistarpeista. Haastattelujen kultaa ovat myös nyt lämpimät kontaktit, jotka ilmaisivat kiinnostustaan lähteä mahdollisesti jatkokehitettävän ratkaisun demoasiakkaiksi.

Lopuksi

Xamkin logistiikan ja merenkulun TKI-vahvuusala on insinööripainoitteinen tiimi ja lähestymme asioita usein käytännönläheisesti. Siksi luova palvelumuotoilun työkalu Design Sprint oli monille osallistujille hyvin opettavainen kokeilu tehdä asioita uudella tavalla.

Ratkaisut eivät aina löydy datasta, taulukoista ja graafeista, vaan myös tuntemattoman haaveiluista, ajatusleikeistä ja odottamattomista kontakteista.

Vaiheet yllä on kuvattu päivinä – niin kuin Design Sprint pitäisi tehdä – mutta todellisuudessa prosessi tehtiin itsellemme ja asiakkaalle sopivalla vauhdilla noin 1,5 kuukauden aikana.

Design Sprint meni hyvin ja tärkein kaikista eli asiakas on tyytyväinen tuloksiin. Yhteinen tavoitteemme on jatkaa alkanutta kehitystyötä ja pyrkiä laatimaan Business-Finlandin Co-Creation -hanke, jossa ideaa voitaisiin kehittää kohti kaupallista ratkaisua.

Jos olet kiinnostunut siitä, kuinka voisimme auttaa sinun yritystäsi, ota yhteyttä ja käydään läpi, mikä monista yritysratkaisuistamme sopii sinulle!

Pin It on Pinterest