Työelämän kaipaamaa erityisosaamista korkeakouludiplomi- tai osaajakoulutuksella

Työelämä kehittyy vauhdikkaasti jatkuvasti kaikilla aloilla, ja työntekijöiltä edellytetään uusien tietojen ja taitojen omaksumista monialaisemmin ja syvällisemmin. Ammatillisen osaamisen päivittäminen tietyn aihealueen osalta on oiva tapa pysyä kilpailukykyisenä työmarkkinoilla. Korkeakouludiplomiopinnot ja osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkintojen osista rakennettuja teemallisia koulutuskokonaisuuksia.

Koulutuskokonaisuuksien opiskelu onnistuu joustavasti joko oman työn ohessa tai keskittyen kokonaan opiskeluun koulutuskokonaisuuden keston ajan.

Opiskelu toteutetaan pääsääntöisesti monimuoto-opintoina, jolloin joustavaa verkko-opiskelua tukee opettajan pitämät alustukset ja virtuaaliluennot. Koulutuksiin voi pääsääntöisesti ilmoittautua kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut.

Korkeakouludiplomiopinnoilla monialaisuutta ammatilliseen osaamiseen

Korkeakouludiplomiopintojen tulee olla monialaisia, sillä työelämän rajat hälvenevät eri alojen välillä jatkuvasti, ja työntekijöiltä odotetaan avaraa näkemystä eri aloista ja rajoja rikkovasta yhteistyöstä.

Hyvä esimerkki tällaisesta monialaisuudesta on sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen tuoma mullistus alalle, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on otettava haltuun enenevässä määrin myös esimerkiksi liiketalous- ja viestintäosaamista uudenlaisten palvelujen mahdollistamiseksi.

Diplomiopintojen monialaisuus näkyy opinnoissa sisältökokonaisuuksien lisäksi eri alojen opettajien yhteisopettajuutena. Diplomiopintojen opettajat voivat olla joko yhdestä ammattikorkeakoulusta, tai joissakin tapauksissa diplomikoulutus on toteutettu yhteistyössä kahden ammattikorkeakoulun kesken, jolloin koulutuskokonaisuuksien eri alojen opettajatkin voivat tulla eri oppilaitoksista.

Korkeakouludiplomiopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, ja kestävät tyypillisesti 1,5-2 vuotta. Useimmissa diplomikoulutuksissa opiskelijalla on myös mahdollisuus valita vain osa opinnoista, mikäli oma mielenkiinto kohdistuu tiettyihin koulutuskokonaisuuksiin.

Osaajakoulutuksella ammatillisen osaamisen sparrausta

Osaajakoulutus on korkeakouludiplomiopintoja suppeampi kokonaisuus. Se tarjoaa tyypillisesti tietyn alan erityisosaamista, joka vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta. Osaajakoulutuksessa opiskelija voi täydentää ammatillista osaamistaan, hakea uutta suuntaa uralle tai kehittää omaa työtään opintojen ohella.

Osaajakoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, ja kestää tyypillisesti 1-1,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä, jolloin 30 opintopisteen laajuisen osaajakoulutuksen laskennallinen työmäärä päivissä on noin 100 työpäivää.

Korkeakouludiplomi- ja osaajakoulutukset eivät johda tutkintoon, joskin niistä saa todistuksen ja opintosuoritusotteen ammatillisen osaamisen kehittämisen todentamiseksi. Koulutukset ovat ammattikorkeakoulutasoisia opintoja, joten niistä voi lisäksi saada hyväksilukuja, mikäli opiskelija päättää tulla tutkinto-opiskelijaksi Xamkiin jossakin vaiheessa.

Pin It on Pinterest