Alumnien ajatuksia virtuaaliteknologia-aiheisten opintojen kehittämiseen

Selvitimme marraskuussa 2023 verkkokyselyn avulla Xamkin alumnien koulutustarpeita virtuaaliteknologioihin liittyen. Vastausten avulla kehitämme opintojaksoja Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan.

Odi-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää Kymenlaakson alueen organisaatioiden käyttöön virtuaalitodellisuuden liiketoimintamahdollisuuksia kouluttava monialainen, 30 opintopisteen laajuinen oppimiskokonaisuus sekä suunnitella ja tuotteistaa avoimen amk-toiminnan kautta lisätyn ja virtuaalitodellisuuden koulutuksia. 

Tätä kehittämistehtävää varten kysyimme alumneiltamme heidän ajatuksiaan ja tarpeitaan virtuaaliteknologia-aiheisiin opintoihin liittyen. 

Koulutukseen liittyvät taustatiedot 

Kysely sekä suomen- että englanninkielisenä lähti alumneille tiedoksi Xamkin alumniuutiskirjeen matkassa ja se oli avoinna 2.–24.11. Kyselyyn vastasi 22 henkilöä.  Vastaajamäärä jäi odotettua pienemmäksi, mutta vastaajat edustivat 23 eri tutkintoa.  Otokseen saatiin siis monipuolisesti eri aloilla toimivien näkemyksiä. 

Suurin osa vastaajista oli vuosina 2021–2023 valmistuneita. Vuosina 2003–2011 valmistuneiden joukosta kyselyyn ei vastannut yksikään. Yksi vastaajista oli valmistunut 2002 tai aiemmin. Vastaajien joukossa oli kuusi YAMK-tutkinnon suorittanutta.  

Kuva 1. ODI-tutkinnot.

Teknologioihin liittyvät kiinnostuksen kohteet ja tarpeet  

Monivalintakysymyksen avulla tiedusteltiin, mistä virtuaaliteknologioihin liittyvistä aiheista haluaisi saada koulutusta. Vastausvaihtoehtoja pyrittiin avaamaan lyhyiden selittävien tekstien avulla, jotta virtuaaliteknologioihin liittyvät termit tulisivat mahdollisimman hyvin ymmärretyiksi. 

Eniten valintoja saivat AR eli lisätty todellisuus (13), tekoälyllä tuotettu teksti (12), tekoälyllä tuotetut kuvat (11), virtuaalitodellisuus (9) sekä virtuaalituotannot (8). 

Vähiten ääniä saivat metaversumit (4), 360-audio (4) ja 360-kuvat (5). Näiden väliltä seitsemän ääntä sai tekoälyllä tuotettu audio ja 360-video. Kuusi ääntä sai 3D-mallintaminen, tekoälyllä tuotetut videot ja yhdistetty todellisuus (MR).  

Kuva 2. ODI-virtuaaliteknologiat.

Kahden avoimen kysymyksen avulla selvitettiin virtuaaliteknologioihin liittyviä erityisiä kiinnostuksia oman työn näkökulmasta sekä minkälaisia virtuaaliteknologioihin liittyviä taitoja arvellaan tarvittavan omalla alalla lähitulevaisuudessa. 

Lähitulevaisuutta koskevissa vastauksissa esiin nousee etenkin tekoälyosaaminen sekä yleisemmin että erityisissä tehtävissä, kuten kuvien tuottamisessa ja mallintamisessa. Myös yleinen teknologiaan liittyvä osaamisen päivittäminen ja mahdollisuuksien tunnistaminen koetaan tärkeäksi lähivuosina. 

Pitää pysyä ajan tasalla, ja koska jatkuvasti itse vanhenee ja asiakkaat nuorenee, nykyaikaistamista 

Tekoälyn käyttö kuvien, mallintamisen ja tekstin tuottamisessa. 

 Oman työn näkökulmasta teknologiaa voisi hyödyntää esimerkiksi: 

  • visuaalisena apuvälineenä esimerkiksi työhön perehdyttämisessä, päätöksenteon tukena sekä asioiden ymmärrettävyyden lisäämisenä erilaisille käyttäjille 
  • oman työn tehostamisessa ja prosessien sujuvoittamisessa, esimerkiksi tekstin ja videoiden tuottaminen 
  • niin sanottu hyötypelaaminen ja simulaatiot virtuaalitodellisuudessa, esimerkiksi hoito- tai logistiikka-alojen käyttökohteet.

Koulutuksen toteutustavat 

Kyselyn viimeinen osio käsitteli opintojaksoille osallistumista ja tiedon saamista koulutustarjonnasta. Omaan tahtiin suoritettavat verkko-opinnot (14) sekä verkko- ja lähiopetusta yhdistävä monimuotototeutus (13) nähtiin soveltuvimpina vaihtoehtoina. Aikataulutettuja luentoja sekä yhteisiä osuuksia sisältävät verkkototeutukset (10) sekä Hackathon tai Game Jam -tyyppiset tapahtumat ja leirit (8) keräsivät myös hyvin ääniä.  

Kuva 3. ODI-opiskelumuodot.

Kurssitarjonnasta tieto välittyy parhaiten Xamkin alumniuutiskirjeen kautta sekä Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun sivuilta. Yksikään vastaajista ei koe, että tieto tavoittaisi heitä Xamkin sosiaalisen median kanavista. 

Lopuksi vastaajat mainitsivat muita seikkoja, joita olisi tärkeää ottaa huomioon opintojaksojen suunnittelussa. Näitä olivat kurssitehtävien ja ajankohtien soveltaminen omaan työhön, monipuolinen pedagogiikka, ammattitaitoiset opettajat sekä ohjelmistojen ja tuotteiden tehokas läpikäynti. 

Tulevaisuussuuntautunut ote materiaaleihin, mahdollisuus soveltaa tehtäviä omaan työhön sopiviksi suoraan 

Opintojen sitominen johonkin tietyn merkkiseen laitteeseen, teknologiaan, pelimoottoriin tai kirjastoon olisi lyhytnäköistä. Olisi parempi tehdä geneerisempi, yleismaallisempi kurssi, jossa käydään asiat läpi korkeammalla tasolla, jotta oppeja olisi helpompaa soveltaa useampiin eri tarpeisiin. 

Mitä seuraavaksi? 

Verkkokyselyn lisäksi olemme keränneet kymenlaaksolaisten yritysten, organisaatioiden ja yhdistysten koulutustarpeita ODI-hankkeen tilaisuuksissa sekä muun muassa Xamkin kulttuurin opetushenkilöstöltä. 

Laadimme saatujen vastausten perusteella suunnitelman monialaisesta opintokokonaisuudesta, johon pyydämme palautetta alueen toimijoilta ja opetushenkilöstöltä. Palautekierroksen jälkeen voimme alkaa viemään suunnitelmaa kohti konkretiaa ja muodostaa opintojaksojen sisältöjä. 

Tavoitteena on saada opintokokonaisuus osaksi Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa ja siten kaikkien aiheesta kiinnostuneiden ulottuville.  

#koulutus #virtuaaliteknologiat #avoinammattikorkeakoulu 

Pin It on Pinterest