Eläköön selkeästi visualisoitu data!

Lähde: Pexels.com

Dataamo-hankkeessa on vuoden 2022 aikana luotu tietopankin prototyyppi, työnimeltään IPR Suomi.

IPR Suomi tietopankin data on koottu monesta eri avoimen datan lähteestä. IPR Suomi tietopankin beta-versio julkaistaan Xamkin sisäiseen käyttöön vuoden 2022 aikana.

IPR Suomi

IPR on lyhenne sanoista Intellectual Property Rights, jolla viitataan immateriaalioikeuksiin. Immateriaalioikeudet ovat aineettomia oikeuksia, johon luetaan tekijänoikeus ja teollisoikeudet kuten mallisuojat, patentit ja tavaramerkit. Immateriaalioikeuksien merkitys korostuu liiketoiminnassa. Innovaatio- ja kehitystyötä tekevät yritykset voivat suojata työnsä patenttijärjestelmällä, kun taas tavaramerkkisuoja suojaa tuotteen laatua ja alkuperää.  (Patentti-insinöörit 2022.)

Otsakorpisäätiön rahoittaman Dataamo -hankkeen ja IPR Suomi -tietopankin keskeisenä ajatuksena on tuottaa dataa selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Olemassa olevista tietolähteistä löytyy dataa yritysten toimialoista, rahoituksesta ja IPR-toiminnasta, mutta data on hajautettu eri sivustoille. Patentti- ja tavaramerkkirekisterin tietokannat koetaan hankalasti käytettäväksi. Nämä ongelmat IPR Suomi -tietokanta taklaa kerralla.

IPR Suomea on testattu erilaisilla asiantuntijoilla ja kerätty palautetta tietopankin tarpeellisuudesta. Kehittämistyötä on tehty saadun palautteen pohjalta ja käytettävyyttä parannettu erilaisille kohderyhmille. Haastatteluissa on erityisesti noussut esiin haaste datan käytettävyydestä. Hektinen työ vaatii nopeasti ymmärrettäviä ja hahmotettavia datoja, jolloin ei ole aikaa suureen, aikaa vievään analysointiin.

Yritysdata helposti käytettävää ja aluetyypeittäin suodatettavaa dataa yhdessä palvelussa, hienoa! Lisäarvoa tuo yhden pysähdyksen palvelu, mistä löytää monesta eri lähteestä kootun tiedon ymmärrettävässä muodossa. (Käyttäjätestauspalaute, 2022.)

Dataa aluekehitykseen, yrityksille ja strategiatyöhön

Lähde: Pexels.com

Erilaiset yrityspalvelu- ja aluekehitysorganisaatiot sekä korkeakoulut voisivat hyödyntää IPR Suomesta saatavaa dataa monella tapaa. Sidosryhmätyössä IPR Suomen datasta saa ajantasaista tietoa yrityksistä ja toimialoista. Datan avulla voidaan löytää alueellisesti ja valtakunnallisesti yritysverkostoja ja -ekosysteemejä sekä vertailla aluetietoja. Tietopankin avulla voidaan nähdä, miten rahoitus alueille ja toimialoille sijoittuu.

Aluekehityksessä ja päätöksenteossa IPR Suomen avulla alueelliseen toimialarakenteeseen perehtyminen on helppoa ja tietoa voidaan haluttaessa hyödyntää alueellisessa strategiatyössä ja –markkinoinnissa. Dataa tutkimalla voidaan helpottaa aluekehityksen ennakointia ja tunnistaa nousevia aloja ja hiljaisia signaaleja. IPR Suomen avulla voidaan myös seurata, mikä korrelaatio strategisilla valinnoilla on toiminnalle.

IPR Suomi herätti erityisesti aluekehitysorganisaatioissa kiinnostusta: Datan olisi oltava helposti löydettävä ja ymmärrettävä ja tässä se on nyt tehty. Tätä tarvitsisi jokainen suomen alue kehitystyössään! (Käyttäjätestauspalaute, 2022.)

IPR Suomi -tietopankissa käytetty data on koottu erilaisista avoimien datojen lähteistä. Datalähteinä on käytetty mm. lens.org patentti-, PRH tavaramerkkitietopalvelu- sekä Business Finlandin rahoitusdataa. Yritysdataa tietopankkiin on kerätty avoindata.fi, kauppalehden ja valtion avoimien datalähteiden kautta. Kotimaisia yrityksiä tietopankista löytyy 467682 kappaletta.

IPR Suomi -tietopankin kehitystyö ja testaus jatkuu. Tavoitteena on julkaista IPR Suomi -tietopankin beta-versio Xamkin sisäiseen käyttöön vuoden 2022 aikana.  Tulevaisuudessa IPR Suomi tietopankkia voidaan levittää myös ulkoisien käyttäjäryhmien ja muiden organisaatioiden käyttöön.

Hankkeesta

Dataamo-hankkeen on rahoittanut Otsakorpisäätiö. Hankkeen kesto 15.1.2022- 28.2.2023

Kursivoidut kohdat ovat lainauksia Dataamo -hankkeen IPR Suomi tietopankin käyttäjätestauksen palautteista.

Lähteet

Patentti-insinöörit. 2022. WWW-dokumentti. Saatavissa: IPR:n merkitys – Patentti-insinöörit (patentti-insinoorit.fi) [viitattu 29.9.2022.]

Pin It on Pinterest