Hyvinvointi + tutori = hyvinvoinnin vertaistuki

Opiskelijat istuvat pöydän ympärillä juttelemassa.

Tällä hetkellä yhteiskunnassa vallitseva huolipuhe ei näytä laantumisen merkkejä. Pandemian aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat opiskelijoiden opiskelukykyyn ja hyvinvointiin nyt ja tulevassa normaalissa arjessa.

Opiskeluyhteisöllä ja ympäristöllä on merkitystä, miten opiskelijat omaa jaksamistaan arvottavat. Opiskelijoiden hyvinvoinnin rakentaminen on prosessi, joka vaatii korkeakoululta muovautumista ja uudistamista koko ajan.

Opiskelukyky ei häviä hetkessä, vaan se heikkenee vaiheittain. Samalla myös hyvinvoinnin kokemus vähenee. Alentunutta hyvinvointia ei välttämättä tunnista helposti, eikä siihen välttämättä osaa itsekkään reagoida tarpeeksi ajoissa.

Miksi puhutaan hyvinvointitaidoista ja niiden vahvistamisesta?

Hyvinvointitaidot ovat taitoja, joita jokaisella kuuluisi olla oman hyvinvoinnin tukemiseksi. Opiskelijan hyvinvointitaitoihin kuuluu mm. elämänhallinnalliset keinot, toimiva opiskelukyky, stressinhallintataidot ja sosiaaliset taidot.

Xamkin hyvinvoinnin hankkeissa ja opiskeluhyvinvointityössä on tunnistettu opiskelukyvyn heikkeneminen. Näiden eteen on tehty paljon työtä ja kehitetty erilaisia toimenpiteitä, joiden toivotaan tavoittavan mahdollisimman monia opiskelijoita. Yksi suosituimmista ohjauksen piloteista on ollut vertaisohjaukselliset keskusteluryhmät syksyllä 2021.

Yli 60 % Xamkin opiskelijoista toivoo vertaistuellista tukea pandemia-aikana (HyVe –hankkeen kysely, n = 655).

Tutoreiden ohjaus ja tuki otetaan helpommin vastaan, sillä heillä on myös omakohtainen kokemus opintojen aloittamisesta ja suorittamisesta pandemia-aikana.

Xamkissa toimii jo tällä hetkellä tutoreita eri erikoistumisalojen ympärillä (vertais-, harraste-, international ja eTutor), jotka eri toiminnoilla pyrkivät tukemaan opiskelijoita heidän arjessaan. Tällä hetkellä tutorkoulutuksesta kuitenkin uupuu selkeä koulutusosuus liittyen opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen. Tästä syystä Opiskelijakunta Kaakossa sekä Xamkin opiskeluhyvinvoinnin palveluissa on vahvistunut ajatus tutortoiminnasta, joka keskittyisi vahvemmin opiskelijan opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen.

Vertaistuki palveluiden uutena ulottuvuutena

Vertaistuki on omaehtoista ja vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tukevat toisiaan. Yhteisten kokemusten jakaminen lisää keskinäistä ymmärrystä. (Mielenterveystalo s.a.) Neuvot ovat lähestyttävämpiä, kun ohjeita ja neuvoja ei anna auktoriteetti. Silloin myös asioiden jakaminen toisten kanssa on mahdollista.

Puheeksi ottaminen on usein ensimmäinen askel asioiden käsittelyssä. Kevään 2022 tutorkoulutuksessa kannustetaan rohkeuteen puhua hyvinvointiin liittyvistä asioista, yksinäisyydestä, negatiivisista tunteista ja turhautumisesta. Hyvinvointiin liittyvä koulutusosuus toimii tutoreiden tukena ja on osana vahvistamassa opiskelijoiden hyvinvointitaitoja.

Lisäksi halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus tulevaisuudessa erikoistua hyvinvointitutoriksi, joka tukee vertaistuen kautta kanssaopiskelijoiden hyvinvointia.

Tavoitteena on pilotoida hyvinvointiin liittyvä koulutusosuus osana tutorkoulutusta ja lisäksi myöhemmin tarkoituksena on saada hyvinvointitutorit toimimaan Xamkin kaikilla kampuksilla.

Hyvinvointitutoroinnin avulla saamme vahvistettua opiskeluhyvinvointiin liittyvää palveluohjausta Xamkissa. Tutorit toimivat tässä avainhenkilöinä, sillä heidän avullansa opiskelijan on helpompi löytää tarvitsemansa palvelun piiriin. Samalla tutorit pystyvät normalisoimaan opiskelukykyyn ja sen heikkenemiseen liittyviä stigmoja ja madaltamaan kynnystä hakea tarvittaessa apua.

Xamkissa on jo nyt kattavat hyvinvointipalvelut, mutta hyvinvointitutoroinnin myötä saamme palveluumme uuden ulottuvuuden. Xamkin henkilökunta ei pysty antamaan vastaavaa vertaistuellista tukea mitä hyvinvointitutorit omalla toiminnallaan mahdollistavat.

Lähteet

Mielenterveystalo. s.a. Vertaistuki. WWW-dokumentti. Saatavilla: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoosi/Pages/vertaistuki.aspx [viitattu 27.1.2022].

Pin It on Pinterest