Infokortit vuorotyön tekijöiden hyvinvoinnin tueksi

Yötyötä sisältävä vuorotyö aiheuttaa riskejä työntekijän hyvinvoinnille ja työn suorittamiseen. Kokosimme yhteistyöyrityksissämme jaettavaksi infokortteja, joissa on tiivistettyä tietoa ja vinkkejä näiden riskien pienentämiseen.

Tiedonhankinta ja tiedon koostaminen korteiksi oli yksi työtehtävä työharjoittelunsa Pysytään pinnalla -hankkeessa tehneelle liiketalouden opiskelija Sami Kinnuselle 

Yötyön riskit 

Vuoro- ja yötyö vaikuttavat sosiaaliseen elämään. Arjen rytmittäminen perheen ja muun lähipiirin rytmeihin sekä harrastuksiin vaativat huomioimista. Moni kuitenkin saa järjesteltyä elämänsä niin hyvin, ettei muunlaiseen työaikajärjestelmään vaihtaisi.   

Yötyö vaikuttaa myös terveyteen. Elimistön sirkadiaaniset rytmit eli vuorokausirytmit häiriintyvät erityisesti epäsäännöllisessä jaksotyössä. Seurauksena saattaa olla unihäiriöitä, stressireaktioita tai ylipainoa.

Vuorotyö voi lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin tai joihinkin syöpiin. Vireyden laskiessa virheiden, tapaturmien ja onnettomuuksien riski kasvaa. 

Riskejä voi vähentää 

Vaihtelevien ja ympäristöstä poikkeavien työaikojen haittavaikutuksia voi vähentää ja ehkäistä työaikasuunnittelulla, omilla elämäntavoilla ja järjestelyillä. Perheen ja muiden läheisten kanssa sovitut käytännöt vähentävät stressiä. Unirytmin säätö työvuoroihin sopivaksi ja riittävästä unen määrästä huolehtiminen ehkäisevät univajeen syntyä. Työtehtävien vaihtelu ja lyhyet nokoset ylläpitävät vireyttä yövuoron aikana.  

Hyvä ravitsemus ja ruokailun rytmittäminen ylläpitävät terveyttä ja auttavat pysymään virkeänä työssä. Myös työn jälkeinen unensaanti ja unen laatu paranevat. Uneen vaikuttaa myös liikunta, jonka ajoitus ja rasittavuus on kuitenkin huomioitava.  

Infokortit pk-teollisuuden yritysten työntekijöille 

Yksi Pysytään pinnalla -hankkeen kohdeala on pk-teollisuus. Monissa tuotantolaitoksissa prosessit ovat käynnissä ympäri vuorokauden. Työntekijöiden kannalta tämä merkitsee jatkuvia yövuoroja tai yötyötä sisältävää vuorotyötä. Hankkeessa oli mukana pari tällaista yritystä, ja näistä nousi tarve vuoro- ja yötyötä tekevien hyvinvoinnin edistämiseen tyhy-viikon ohjelmasisältönä. 

Tieto päätettiin koota mahdollisimman helposti sisäistettävään muotoon niin, että tärkeät vinkit eivät pääsisi ajan kuluessa unohtumaan.

Laaditut infokortit saa laitettua helposti esimerkiksi magneetin avulla jääkaapin oveen, jolloin asioita tulee lähes automaattisesti kerrattua ja ne iskostuvat paremmin mieleen. Kortteja voidaan myös hyödyntää yrityksissä myöhemminkin. 

Työharjoittelijan tehtävät lähtevät yhteistyöyritysten tarpeista 

Infokortteihin koottiin nopeasti silmäiltävään muotoon eri aihealueisiin liittyviä vinkkejä. Työharjoittelussa ollut Sami Kinnunen otti korttien laatimisen vastuulleen. 

”Tietoa kortteihin hain erilaisista vertaisarvioiduista lähteistä sekä mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta, jotta työntekijöille tarjottavat vinkit olisivat varmasti luotettavia. Sen lisäksi, että faktat ja vinkit oli saatava tiivistettyä kortteihin sopiviksi, oli kortit myös saatava näyttämään kiinnostavilta, jotta kynnys niiden tarkasteluun madaltuisi.”

”Kovinkaan moni kun ei välttämättä jaksa tosissaan kiinnostua tylsästä A4 kokoisesta paperista, joka on kirjoitettu monimutkaisella ammattikielellä. Niinpä päätin etsiä jokaiseen kortin aiheeseen liittyvän kuvan ja käyttää tuota kuvaa kortin pohjana.” Sami kertoo prosessista. 

Työharjoittelu hankkeessa hyödyttää opiskelijaa  

Sami summaa harjoittelusta saamiaan työelämäkokemuksia:

Harjoittelu hankkeessa tarjosi mahdollisuuden päästä näkemään millaista työskentely työhyvinvoinnin kehittämisen parissa on, ja mitä kaikkea siinä tulee ottaa huomioon. Projektiassistentin tehtäviin sisältyi monipuolisesti erilaisia toimistotehtäviä, kuten hyvinvointimittareiden huoltamista ja kyselytulosten purkamista. Lisäksi pääsin osallistumaan yhteistyöyrityksen työntekijöille järjestetyn tyhy-päivän suunnittelemiseen, tilaisuudessa käytettävien materiaalien valmisteluun, sekä itse tilaisuuden toteutukseen.” 

Samin kokoamia infokortteja jaettiin toisessakin yrityksessä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden teemaviikoilla. Myös päivätyötä tekevät olivat kiinnostuneita ja löysivät korteista vinkkejä oman hyvinvointinsa tueksi. Opiskelijalle on mielekästä saada harjoittelussa työtehtäviä, jotka jäävät elämään hyödyntäen työelämää.

Pysytään pinnalla -hankkeessa koostettiin työpaikoille infokortteja, joissa on infoa yötyön vaikutuksista työntekijän hyvinvointiin ja vinkkejä näiden riskien tiivistämiseen.

 

Pysytään pinnalla

Pysytään pinnalla -hanke on neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama ESR-rahoitteinen hanke.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta, osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen, Oulun ja Lahden ammattikorkeakoulut.

Hankkeen kohderyhminä ovat kivijalkayritykset, kiinteistö- ja isännöintitoimistot sekä pk-teollisuus. Hankkeen tavoitteena on resilienssin kehittäminen kohderyhmien yrityksissä.

 

Lisätietoa vuorotyön kuormituksesta ja sopeutumisesta 

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoaika/vuorotyo/sopeutuminen-epatyypillisiin-tyoaikoihin/ 

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus/yotyo 

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2019/1/duo14720 

Pin It on Pinterest