Kansainvälinen benchlearning kehittämisen työkaluna

Benchlearningin kaltainen organisaation toimintatapoihin ja prosesseihin tutustuminen sekä yhteinen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen, voivat tukea ratkaisevasti pitkäaikaisen koulutusyhteistyön syntymistä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk – on viimeisen parin vuoden aikana rakentanut yhteistyötä kiinalaisten korkeakoulujen kanssa. Nyt yhteistyö laajenee vertaisoppimiseen, jossa päästään tutustumaan tarkemmin kiinalaisen Henanin yliopiston toimintatapoihin ja opiskelijan opintopolkuun siellä.

Oppia kiinalaisesta korkeakoulutuksesta

Xamk toteuttaa vertaisoppimisprosessin eli benchlearningin vuosien 2019-2020 aikana kiinalaisen Henanin yliopiston kanssa tutustuen opiskelijoiden opintopolun vaiheisiin:

  • hakeutumiseen
  • ohjaukseen
  • opintojen etenemisen seurantaan
  • harjoitteluiden toteuttamiseen ja
  • opiskelijapalautteen keräämiseen ja käsittelyyn.

Henanin yliopisto on 60 000 opiskelijan monialainen korkeakoulu, jolla on kampukset Kaifengin ja Zhengzhoun kaupungeissa. Benchlearningilla tarkoitetaan vertaisoppimista, jossa toisen organisaation toimintatapoihin tutustutaan ja niistä haetaan oppia omaan toimintaan. Tavoitteena on löytää toisesta organisaatiosta esimerkillisiä toimintatapoja, joita voidaan ottaa soveltaen käyttöön.

Vertaisoppiminen on osa Xamkin laatuauditointia

Benchmarkkausta ja vertaisarviointia on myös aiemmin käytetty organisaation kehittämismenetelminä Xamkissa. Nyt käynnistynyt benchlearning on Xamkille osa toiminnan auditointia, jonka Kansallinen korkeakoulujen arviointikeskus (Karvi) tekee vuonna 2020. Suomessa ammattikorkeakoululaki velvoittaa ammattikorkeakoulut osallistumaan toiminnan ulkopuoliseen arviointiin, jonka tulokset julkistetaan. Perinteisesti juuri Karvi on toteuttanut eri ammattikorkeakoulujen auditoinnit jo vuosien ajan arvioimalla korkeakoulut laatimansa, kuuden vuoden välein päivitettävän, auditointimallin mukaisesti.

Auditoinnissa arvioidaan Xamkin toimintatapojen ja laatujärjestelmän vastaavuus eurooppalaisiin korkeakoulujen laadunhallinnan suosituksiin. Kyseessä on julkinen, ulkopuolisen toimijan tekemä arviointi, jonka läpäisy on Xamkille vahva osoitus korkeakoulun laadusta. Arviointi kohdistuu sekä koulutukseen, tki- ja palvelutoimintaan että johtamiseen. Karvi edellyttää, että Xamk toteuttaa benchlearningin osana auditointiin valmistautumista. Tulokset ja kehittämisideat sekä mahdolliset sen pohjalta toteutetut toimenpiteet raportoidaan ja julkistetaan. Edellyttämällä benchlearningia korkeakouluja kannustetaan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä kehittämisideoiden hakemiseen uusilta tahoilta, mieluiten kotimaisen korkeakoulukentän ulkopuolelta.

Xamk on kansainvälinen korkeakoulu

Xamk valitsi Henanin yliopiston vertaisoppimiskumppanikseen vauhdittaakseen ja lujittaakseen yliopiston kanssa kaksi vuotta sitten alkanutta yhteistyötä.  Yhteistyöstä on sovittu ensisijaisesti sairaanhoitajakoulutuksen kesken.  Benchlearningin kaltainen organisaation toimintatapoihin ja prosesseihin tutustuminen sekä yhteinen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen voivat tukea ratkaisevasti myös koulutusten tasolla tehtävää yhteistyötä ja pitkäaikaisen yhteistyösuhteen syntymistä.

Koulutuksen laatu on tärkeässä roolissa globaalin korkeakoulutuksen rakentamisessa. Korkeakoulujen on organisaatioina kehitettävä toimintaansa ja huolehdittava toiminnan laadusta. Myös tällä osa-alueella tarvitsemme benchlearningin kaltaista kansainvälistä yhteistyötä. Xamkissa on kattava laatujärjestelmä, jonka avulla toimintaa ohjataan ja kehitetään siten, että asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset täytetään. Ulkoiset ja sisäiset arvioinnit, joihin benchlearning lukeutuu, ovat osa laatujärjestelmän menettelytapoja, joilla kerätään arvioiden tietoa toiminnasta sen kehittämiseksi.

Xamk on kansainvälinen korkeakoulu, ja hyödymme myös korkeakouluhallintoon ja -johtamiseen kohdentuvasta kansainvälisestä yhteistyöstä. Reunaehtoja ja huomioitavia asioita tällaisen toimintatapavertailun tulosten hyödyntämisessä on tietenkin paljon, esimerkiksi erilainen kulttuuriympäristö, erilainen julkisen vallan suhde korkeakouluun, erilainen korkeakoulujärjestelmä, erilainen organisaatiorakenne ja strategia. Vertaisoppimisessa esiin nousevia ideoiden ja hyvien käytäntöjen sovellettavuutta on tärkeä pohtia niiden valossa.

Opiskelijat ja henkilöstö toteuttavat yhdessä

Benchlearning painottaa yhteisöllistä työskentelyä kumppaniorganisaatioiden kesken ja Xamkin sisällä. Toteutukseen tulee osallistumaan Xamkin opiskelijoista ja eri henkilöstöryhmistä koostuva ryhmä. Ryhmä valmistelee vertaisoppimisen aiheen ja sitä täsmentävät näkökulmat ja kysymykset. Prosessin huipennus on vierailu Henanin yliopistoon syksyllä 2019 tutustumaan opintopolun etenemisen toimintatapoihin ja käytäntöihin.

Oppimiskohteena tulee varmasti olemaan myös kiinalainen korkeakoulujärjestelmä ja kulttuuri.  Vierailun jälkeen tulokset ja ideat raportoidaan, niiden sovellettavuus arvioidaan ja suunnitellaan, miten soveltamiskelpoisiksi arvioituja seikkoja lähdetään toteuttamaan. Samalla pyritään löytämään teemoja, joista organisaation kehittämiseen liittyvä yhteistyö Henanin yliopiston kanssa voi edelleen jatkua.

Pin It on Pinterest