Koulurakentamisen innovaatio herättää kiinnostusta – uskallammeko ajatella rakentamisprosessia uudella tavalla?

Xamkin palvelumuotoilun YAMK-tutkinnon lopputyönä selvitettiin, miten puuelementtirakenteisesta koulusta tulee viestiä asiakkaille. Tutkimuksessa avainasemassa olevaa asiakasymmärrystä kartoitettiin laajasti ja nostettiin esiin toimintaympäristön haasteita sekä asiakkaiden näkemyksiä puuelementtirakentamisesta ja yleisesti nykyisen rakentamisen tilasta.

Palvelumuotoilututkimuksessa on noussut esiin useita havaintoja kouvolalaisen Elementit- E Oy:n puuelementtirakenteisen koulun hyödyistä ja siitä, mitä hyötyä kunnille on rakentamistavasta ja tuotteen ominaisuuksista.

Aihe on ajankohtainen, sillä kuntien julkinen rakennuskanta ja rakentamisen kustannukset aiheuttavat päänvaivaa ja paineet asioiden ratkaisemiseksi ovat kovat. Väistötilojen määrä Suomessa on tällä hetkellä huomattavan suuri ja sen voidaan katsoa olevan kertakäyttökulttuuria, joista tulee päästä eroon.

Kestävämpiä, terveempiä ja ekologisia ratkaisuja tulee kehittää entisestään, sillä kasvavaa huolta on nähtävissä muun muassa sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Teollisen rakentamistavan tuomat edut voisivat olla yksi merkittävä osaratkaisu moniin edellä esitettyihin ajankohtaisiin ongelmiin. Nämä ajankohtaiset huolet vaativat yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua, mihin palvelumuotoilu voi tarjota uusia näkökulmia osallistavan ja toiminnallisen lähestymistavan sekä erilaisten havainnollistavien menetelmien avulla. Uudenlaisen vuorovaikutustavan on lähdettävä jo hankesuunnittelusta.

Asiakasymmärrys parantamisen lähtökohtana

Kyseessä olevaa tutkimusta käsitellään asiakasymmärryksen kautta ja tavoitteena oli tuoda esiin keinoja viestinnän parantamiseksi.

Haastatteluita ja yhteiskehittämisen työpajoja pidettiin asiakasryhmille ja yritykselle. Tutkimus sisälsi myös laajan asiakas- ja sidosryhmille suunnatun kyselyn, mihin osallistui kesäkuun 2018 alussa 271 henkilöä. Kyselyllä tavoitettiin rakennushankkeista päättäviä ja tähän osallistuvia henkilöitä. Tutkimuksen kehitysvaiheessa toteutettiin myös gallup kuntamarkkinoilla syksyllä 2018, minkä avulla alustavia suunnitelmia jatkokehitettiin.

Tutkimuksessa selvisi muun muassa se, että yrityksen tuote vastaa asiakkaan tarpeisiin ja toimintaympäristön haasteisiin. Teollisessa puuelementtirakentamisessa nähtiin paljon hyvää, mutta rakentamistapaa ei tunneta vielä riittävästi, jotta sen hyötyjä ja ominaisuuksia osattaisiin hyödyntää paremmin pysyvässä rakentamisessa.

Rakentamistapa toisi monelle kunnalle parempaa reagointikykyä muuttuviin tilanteisiin, siirto- ja muunneltavien ominaisuuksien vuoksi.

Yleisesti rakentamisala kaipaa uusia toimintamalleja ja laatutason nostoa, mihin yrityksen on mahdollista vastata hyvin hiotulla palveluprosessillaan. Tutkimus osoitti, että rakentamistapa tuo asiakkaalle parempaa ajan-, budjetin- ja laadunhallintaan.

Asiakasymmärrystä havainnollistettiin palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen ja luotiin asiakasryhmää kuvaavat mielipideprofiilit sekä erilaisia skenaarioita keskusteluna profiilien välille.

Yhteistyöllä uusia tuloksia

Elementit- E Oy saivat palvelumuotoilun avulla käyttöönsä konkreettisia työkaluja asiakaskeskeisen toiminnan vahvistamiseksi ja viestinnän suunnitteluun. Kehitystyön lopputuloksena syntyi ohjeistus yritykselle, minkä jatkokehittäminen vaatii yrityksen resurssien tarkastelua, mutta myös yhteiskehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa.

Huomioitavaa on, että asiakasymmärryksen tutkimisen myötä yhteiskehittämisen tarve nähdään laajana eri toimijoiden välillä. Lisäksi vastuullinen toimintatapa nähtiin tärkeimpänä tekijänä onnistuneessa rakennushankkeessa. Vuoropuhelua kaivataan lisää alalla ja sen vuoksi vuorovaikutustaidot korostuvat tärkeinä taitoina nykyisessä työelämässä.

Palvelumuotoilun (YAMK) lopputyö:

Asiakasymmärrys puuelementtirakenteisesta koulusta – Keinoja viestinnän suunnitteluun

Lisätietoja opinnäytetyöstä ja sen tuloksista antavat

Pin It on Pinterest