Kulttuurista hyvinvointia Etelä-Savoon

Kulttuurilla on monenlaisia hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Xamk on osaltaan mukana luomassa hyvinvointia.

Aamulla hyppään autoon ja mahan pohjassa tuntuu pientä nipistystä. Edessä on kiireinen päivä. Painan radion päälle ja korviin kantautuu rytmikäs hyväntuulinen kappale. Ajatukset kevenevät ja hymy tulee huulille kappaleen edetessä. Musiikin rytmit vievät mukavaan tunnetilaan; nyt huomaan, miten kauniisti aurinko paistaa ja valaisee Saimaan hurmaavan vesistön. Moni kertoo musiikin olevan tärkeä voiman lähde arjessa. Joku saa musiikista voimaa raskaassa elämäntilanteessa jaksamiseen ja toinen energiaa siivousta varten.

Voiko kulttuurista ja taiteesta saada hyvinvointia?

Musiikin ja taiteen vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen on olemassa tieteellistä näyttöä.  Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että taide liittyy hyvään elämänlaatuun ja koettuun terveyteen. Osallistumalla kulttuuritapahtumiin ihminen suojautuu muistisairaudelta ja samalla kulttuuri vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen ja mielialaan.  Ahdistuneisuus, masentuneisuus ja surullisuus voivat vähentyä ja sopeutumiskyky sekä sietokyky lisääntyä. Taiteilla ja kulttuuritapahtumiin osallistumisella on todettu olevan positiivista vaikutusta itsetuntoon ja itseluottamukseen, ja taide ja kulttuuri tukevat monin tavoin sosiaalista osallisuutta.

Taiteella ja kulttuurilla on tutkimuksissa todettu olevan useita positiivisia vaikutuksia myös eri sairauksiin ja niiden hoitoon tai oireiden lievittämiseen. Taide on vaikuttanut hoitotuloksiin vähentäen asiakkaiden ja potilaiden fyysisiä ja psykologisia oireita sekä rauhoittavien, kipu- tai unilääkkeiden tarvetta. Ennen toimenpidettä ja sen aikana sekä hoitojen sivuvaikutusten kestämisessä taiteet ja taiteelliseen toimintaan osallistuminen on vähentänyt potilaiden kokemaa stressiä ja ahdistuneisuutta.

Säännöllisen laulamisen on todettu parantavan hengityssairauksia sairastavien hengittämistä ja elämänlaatua. Muistisairauksiin sairastuneiden taiteisiin osallistumisella on ollut vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin. Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksissa onkin suositeltu käytösoireiden lääkkeettömissä hoidoissa keinoina luovia toimintoja kuten musiikkia, tanssia ja kuvataiteita.

Jokaisen oikeus kulttuuriin ja taiteisiin

Suomen perustuslaissa ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa on mainittu kulttuurinen perusoikeus, joka antaa jokaiselle ihmiselle oikeuden osallistua taiteisiin ja kulttuuriin sekä kehittää ja ilmaista itseään. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2025 asti tärkeimpänä tavoitteena on lisätä osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin. Lisäksi pyritään kaventamaan eri väestöryhmien välisiä eroja osallistumisessa vaikuttaen taiteen ja kulttuurin saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen.

Suomen hallituksen kärkihankkeena on vuonna 2018 maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen. Prosenttitaiteella on aiemmin tarkoitettu rakennushankkeisiin liittyvää prosentin osuutta taiteisiin. Nyt prosenttitaidekäsitystä on laajennettu osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvointia koskevaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö julkistivat suositukset 17. joulukuuta 2018 taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Oppaassa ohjataan maakunnissa ja kunnissa ottamaan huomioon taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmissa, strategioissa sekä toiminnan järjestämisessä sekä seurannassa. Taide- ja kulttuuritoiminta on mm. yksi laadun kriteeri maakunnan ja sote-palvelujentuottajien sopimuksissa.

Tavoitteena on tuoda kulttuurinen perusoikeus kaikkien saataville, myös hoiva- ja hoitolaitoksiin ja eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Etelä-Savoon on tehty kulttuurihyvinvointisuunnitelma ajalle 2019-2021, jonka tavoitteena on osallistuva, luova ja hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen. Suunnitelman strategiset lupaukset ovat yhdenvertaisen osallisuuden ja toimijuuden edistäminen sekä laadukkaiden palvelujen ja elinympäristön avulla hyvän arjen parantaminen. Lisäksi lupauksessa vahvistetaan osaamista ja kulttuurin sekä taiteen roolia osana suunnitelmallista hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja identiteetin kehittämistä.

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke määrittää kulttuurihyvinvointipalvelut asiakas- ja tarvelähtöisesti tehdyiksi hyvinvointia tavoitteleviksi taide-, taidekasvatus- ja kulttuuripalveluiksi. Ympäri Suomea toimiikin jo useita kulttuuri-hyvinvointitoimijoita eri hoitolaitoksissa usein projektien kautta. Pirkanmaan Senioripalveluiden palvelutaloissa toimii ainoa kuukausipalkkainen kulttuuriohjaaja. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut eli Essote on kouluttanut henkilökuntaa kulttuurikummeiksi eri yksiköihin tukemaan kulttuurin lisäämistä omissa yksiköissään. Essoten sairaalassa on ollut esityksiä, työpajoja ja taidelainaamo. Savonlinnan kaupunki on mukana hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savossa -hankkeessa Kaiku-kortilla, jossa kulttuuripalveluja tarjotaan taloudellisesti ahtaalla oleville lapsiperheille ja nuorille.

Xamk luomassa kulttuurista hyvinvointia

Xamkin Savonlinnan kampuksen kuntoutuksen ja terveysalan koulutusyksikkö haluaa olla mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluja tuottamisessa ja kehittämisessä tulevaisuuden sote-palvelujen osaksi. Tänä vuonna yhteisömuusikko-opinnot suorittaneen lehtori Asta Siekkisen vetämä opintojakso Hyvinvointia musiikin keinoin on askel kohti uusia näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ja kulttuurin tuoman hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisessä.

Tavoitteena on tuoda esiin erilaisia tapoja tuoda taide ja kulttuuri esiin omassa työympäristössä.

Opintojakso on suunnattu paitsi tutkinto-opiskelijoille, myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta kaikille aiheesta kiinnostuneille, kuten hoidon tai kuntoutuksen alalla työskenteleville.

Savonlinnan kulttuurikaupungiksi hakeminenn tukee jokaisen kaupunkilaisen hyvinvointia. Jokainen meistä voi lisätä omaa hyvinvointiaan ja terveyttään osallistumalla runsaaseen kulttuuripalvelujen antiin tai luomalla itse taidetta. Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittiin suositus ”100 minuuttia taidetta jokaiselle meistä”. Se suosittaa osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Myös me eteläsavolaiset voimme noudattaa tuota suositusta ja poimia lisää iloa elämään!

Lähteet

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2021.2018. Etelä-Savon maakuntaliitto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Kulttuuri/Etel%C3%A4-Savon%20kulttuurihyvinvointisuunnitelma%202019-2021_nettiversio.pdf [viitattu 2.1.2019].

Laitinen Liisa: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksiin tietokortti. Sitra. WWW-dokumentti .Saatavissa: https://media.sitra.fi/2017/11/21100218/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen-tietokortti.pdf [viitattu 2.1.2019].

Lehikoinen, K., Vanhanen E. (toim.) 2017: Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Taideyliopisto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=4 [viitattu 2.1.2019].

Muistisairaudet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Geriatrit -yhdistyksen, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 [viitattu 2.1.2019]. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Opetus- ja kultuuriministeriö.2018. Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://minedu.fi/prosenttiperiaate [viitattu 2.1.2019].

Opetus- ja kulttuuriministeriö.2018. Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161228/Prosenttiperiaatteen%20k%c3%a4rkihanke-esite.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 2.1.2019].

Taikusydän.2018.WWW-dokumentti. Saatavissa: https://taikusydan.turkuamk.fi/ [viitattu 2.1.2019].

Pin It on Pinterest