Maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta verkkoon

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on mukana vuosina 2018 ja 2019 Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa, jonka tavoitteena on maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattujen, korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittäminen, yhtenäistäminen ja digitaalistaminen kansallisella tasolla.

Hankkeen rahoittajana ja toimeksiantajana on opetus- ja kulttuuriministeriö, ja työskentely pohjautuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) selvitykseen. Hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja yhteistyössä on yhdeksän ammattikorkeakoulua. Hankkeen ohjausryhmässä on edustajia myös yliopistoista.

Korkeakoulut kimpassa

Orientaatio-opintojaksoa suunnittelevat Metropolian ja Xamkin toimijat.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen hakumenettely ja suositukset sille, minkä laajuista ja sisältöistä korkeakouluun valmentavaa koulutusta tulevaisuudessa järjestetään. Tätä tavoitetta varten hankkeessa selvitettiin, millaisia taitoja maahanmuuttajataustaisten korkeakouluhakijoiden on hyvä kehittää. Selvityksestä kävi ilmi, että suomen ja englannin kielen, matemaattisten ja digitaalisten taitojen sekä yleisten opiskeluvalmiuksien opinnoista on hyötyä.

Hankkeen konkreettisimpana tuloksena on hakumenettelyn ja valmentavaa koulutusta koskevien suositusten testaaminen käytännössä, kun yhteistyökorkeakoulut järjestävät monialaisen valmentavan koulutuksen verkossa kesällä 2019. Valmentavaa koulutusta ei ole aiemmin järjestetty täysin verkkototeutuksena. Lisäksi hankkeessa luodaan opinto-ohjauksen toimintamalleja.

Verkkototeutus palvelee osallistujia eri puolilta Suomea. Jatkossa kaikki ammattikorkeakoulut ja yliopistot voivat hyödyntää hankkeen antia omissa alueellisissa valmentavan koulutuksen toteutuksissaan tai digitaalisissa yhteistoteutuksissa.

Hankkeen työ etenee dynaamisesti, ja välituloksiin voi helpoiten tutustua hankkeen verkkosivuilla. Hanketyö käynnistyi keväällä 2018 kartoituksella, jossa selvitettiin valmentavan koulutuksen tilannetta ja aiemmin toteutuneita muotoja. Yhteistyökorkeakoulujen valmentavista koulutuksista tehtiin syvempää analyysia. 

Motivaatio kunnossa?

Xamk ei ole kertaakaan järjestänyt valmentavaa koulutusta, mutta hyödyllistä taustatietoa hankkeelle ovat tarjonneet Xamkin edeltäjien – Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) ja Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) – valmentavan koulutuksen toteutukset.

Opetussuunnitelman viimesilaukset Tiina Hirardin (Turun ammattikorkeakoulu) johdolla.

Kyamkissa on toteutettu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille viisi kertaa vuosina 2010–2015. Koulutuksen laajuus oli 20 op ja kesto noin 3 kuukautta. Hakijoita eri toteutuskerroille oli vaihtelevasti 11–39. Opiskelijavalinta oli kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa hakijoiden taustatiedot kerättiin sähköisellä lomakkeella ja toisessa vaiheessa järjestettiin valintakoe, johon kuului haastattelu ja kielikoe.

Kyamkin valmentavan koulutuksen opintoihin kuului suomen kieltä, oppimisprosessia tukevia opintoja, tietotekniikan perusteita, omaan hyvinvointiin ja motivaatioon liittyviä opintoja sekä valinnaisia opintoja. Koulutus sisälsi lähiopetusta, verkko-opetusta Moodlea ja Adobe Connectia hyödyntäen sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelijat myös tutustuivat valitsemaansa alaan osallistumalla tutkinto-opintojen opetukseen. Työelämäyhteistyötä ei ollut.

Kirvesniemi (2013) on selvittänyt Kyamkin kolmen ensimmäisen valmentavan koulutuksen opiskelijapalautetta, josta saatiin tärkeää tietoa esimerkiksi koulutuksen ajankäytöstä, kouluttajien osaamisesta, opetusmenetelmistä, ajoituksesta, sisällöstä ja ryhmän ilmapiiristä sekä opiskelijoiden omasta työskentelystä. Hyvänä käytänteenä tuli esiin tutkinto-opetukseen osallistuminen (käsitys alasta, soveltuvuudesta, pärjäämisestä). Kirvesniemi havaitsi, että motivaatio vaikuttaa kielitaidon kehittymiseen. Jokaisesta valmentavasta koulutuksesta pääsi muutama opiskelija tutkinto-opintoihin.

Jalkaa oven väliin!

Mamkissa on toteutettu Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus kerran syksyllä 2011 Savonlinnan kampuksella. Koulutuksen laajuus oli 25 op ja kesto noin 4 kuukautta. Koulutus toteutettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kohderyhmänä oli pysyväisluonteisesti Suomessa asuvat maahanmuuttajat. Opiskelijoita valittiin ryhmään 9, ja opiskelijavalinnan edellytyksenä oli suomen kielen taitotaso B1 sekä yo- tai ammattitutkinto.

Mamkin valmentava koulutus sisälsi orientoivia opintoja, suomen kieltä ja kulttuuria sekä verkkoviestintää. Koulutuksen lopussa opiskelijat osallistuivat yleisen kielitutkinnon YKI 4 -kokeeseen. Jokainen opiskelija valitsi itseään kiinnostavan alan ja opiskeli sen alan opintoja 10 opintopistettä, joita voi hyödyntää mahdollisissa tutkinto-opinnoissa. Valitun alan opintoihin kuului myös työharjoittelujakso.

Sekä koulutuksen toteuttajat että koulutukseen osallistuvat arvioivat Mamkin valmentavaa koulutusta. Koulutuksen hyviä puolia arvioinnin perusteella olivat mm. YKI-tutkinnon ja tutkintokoulutusten opintojaksojen suorittamismahdollisuus sekä työelämäyhteistyö.

Tulevaisuuden uudet tuulet

Xamkissa ei ole valmentavan koulutuksen järjestämisen tuoretta kokemusta, ja korkeakoulullemme tarjoutuukin nyt erinomainen mahdollisuus hyödyntää Valmentavasta valmiiksi -hankkeen suosituksia ja verkkototeutuksen rakenteita.

Xamkin lehtorit Sirpa Juusola ja Miia Karttunen osallistuvat hankkeessa suomen ja englannin kielen opintojaksojen opetussuunnitelmatyöhön, verkkototeutuksen rakentamiseen ja pilotointiin.

Juusola ja Karttunen tekevät yhteistyötä Xamkin Täydennyskoulutus ja koulutusvienti -yksikön sekä muiden TKI-toimijoiden kanssa, joiden työ liittyy maahanmuuttajiin tai digipedagogiikkaan. Yhteistyössä rakennetaan valmentavan koulutuksen mallia, joka varmistaa, että maahanmuuttajataustaisten henkilöiden on entistä sujuvampaa hakeutua korkeakouluopintoihin ja menestyä niissä.

Lähteitä:

Pin It on Pinterest