Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus käyntiin OKM:n tuella

Kotikuntoutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on mukana viiden ammattikorkeakoulun verkostossa käynnistämässä uutta erikoistumiskoulutusta sote-alan ammattilaisille.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksessa hyödynnetään kokeneiden ammattilaisten osaaminen ja hyvät käytänteet. Sen lisäksi käytäntöjä jalostetaan edelleen työyhteisöihin soveltuviksi jakamalla monialaista asiantuntijuutta sekä ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja teknologisia ratkaisuja. Alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kotikuntoutuksen toimintamalleja ja kouluttajaverkoston monialaista osaamista jaetaan kaikilla koulutuspaikkakunnilla.

OKM rahoittaa koulutuksen ensimmäisen vaiheen suunnittelun ja pilotoinnin. Erikoistumiskoulutuksessa on 15 aloituspaikkaa myös Savonlinnan kampuksella ja koulutus alkaa lokakuussa 2017. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Lähipäiviä on 1-2 päivänä kuukaudessa. Erikoistumiskoulutus pyrkii osaltaan vastaamaan moniin SOTE-uudistuksessa tavoiteltaviin ilmiöihin ja on siten enemmän kuin ajankohtainen. Lue lisää erikoistumiskoulutuksesta.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus etsii uusia ratkaisuja

Kun ihmistä kohtaa arjessa pärjäämistä uhkaava toimintarajoite ja taustalla on sairastuminen, vammautuminen tai jokin sosiaalisen selviytymisen haaste, avuksi tulevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveysalan (sote) palvelujärjestelmästä on jo vuosia purettu laitosmaisuutta ja samaan aikaan palvelujen tarve lisääntyy ja moninaistuu väestön ikääntyessä. Laitosmaisen palvelun tilalle on alettu rakentaa vahvempaa koti- ja lähipalvelujen tarjontaa.

Pirstaleisten ja eri ammattilaisten eriytyneiden palvelujen tilalle kaivataan kokonaisvaltaista ja moniammatillisempaa lähestymistapaa. Se edellyttää sote-alan ammattilaisilta uutta osaamista: asiakkaan ja ammattilaisten välistä yhteistoiminnallista suunnittelua ja monialaista toteutusta, jossa kaikkien osaamista jaetaan asiakkaan eduksi.

Asiakkaan kokemustieto käyttöön

Asiakkaan kokemustieto on arki- ja kotikuntoutuksen lähtökohta (Pikkarainen ym. 2017). Se edellyttää uudenlaista palvelumuotoilua, jossa asiakkaan tarpeet ja kokemukset otetaan huomioon. Lähtökohtana on asiakkaan aktiivinen rooli palvelujensa kehittämisessä. Kehittämisen areenoita voivat olla palveluja käyttävien ihmisten osallistuminen palvelumuotoiluun esimerkiksi asiakasraadeissa, jolloin myös piilossa olevat tarpeet ja asiakkaiden voimavarat ja ideat tulevat kuulluksi.

Kuntoutus osana sote-palvelujärjestelmää

Sote-uudistus tavoittelee palveluiden yhdistämistä. Asiakkaalle palvelujen integraation pitäisi tarkoittaa asiakkaan tarpeen mukaisia ja paremmin toimivia palvelukokonaisuuksia tai asiakkaan saumatonta siirtymistä palvelusta toiseen niin, että myös tieto siirtyy.  (THL 2017) Kuntoutuspalvelujen tulee olla kiinteä osa palvelutarjontaa (Pöysti 2016).

Ikärakenteen muutos Suomessa haastaa sote-palveluvalikon monipuolistamiseen, sillä asiakkaiden tarpeet moninaistuvat eivätkä standardimaiset palvelut vastaa niihin. Kansalaisten yhdenvertaisuus edellyttää palvelujen yksilöllisiä ratkaisuja, joihin pyritään alueellisilla lähipalveluilla. Sekä sosiaali- että terveyspalvelut tulee saada ilman turhaa päällekkäisyyttä, julkisia ja yksityisiä palveluja tulee yhdistää toisiaan täydentämään ja etäpalvelujen käyttöön ottoa ja liikkuvia palveluja tulee kehittää varsinkin maaseudulla.

Lähipalvelujen tulevia käyttäjiä on jo nyt tuettava ottamaan haltuun digitaalisen maailman mahdollisuudet vaikkapa ”seniorien digikerhoissa”. Keskitettyjen palvelujen, kuten erikoislääkärin tai puheterapeutin palvelujen, saavuttaminen on mahdollista etäpalveluna nykyisellä teknologialla myös kaukana taajamista.

Kuntoutus edellyttää moniammatillisuutta

Kotihoidon työntekijöiden moniammatillista toimintaa kotikuntoutuksessa on kuvattu lähinnä rinnakkain tapahtuvana toimintana ja tiedon vaihtona (kuva 1.), vaikka rikkaampaa olisi työskennellä yhdessä roolirajoja ylittäen (Mäkinen 2015).

Kotihoito ja kotikuntoutus
Kuva 1: Kotihoidon ja kotikuntoutuksen sijoittuminen moniammatillisen yhteistyön käsitteiden kentälle (Isoherranen 2008 mukaellen)

Moniammatillinen kotikuntoutus haastaa työntekijät kuuntelemaan asiakasta ja prosessoimaan yhteisesti jaettua tietoa häivyttämällä omia ammatillisia rajoja. Lisäksi moniammatillisen kotikuntoutuksen toteuttaminen edellyttää toisten työntekijöitten tietojen ja taitojen tuntemusta, arvostamista ja hyödyntämistä asiakkaan eduksi.

Savonlinnassa tarjolla oleva moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus on tervetullut lisäkoulutus itäisen Suomen sote-ammattilaisille. Täällä kotona asuvien ikäihmisten määrä on suuri ja uusi teknologia ja yhdessä tekeminen asiakkaan arjessa selviytymisen tueksi on juuri sitä mitä tarvitaan palvelurakenteen muutoksessa. Työntekijälle se mahdollistaa aikaisemman osaamisen jakamisen ja uudenlaisen työkulttuurin oppimisen myös toisilta ammattilaisilta. Yhdessä voidaan paremmin.

 

Lähteet:

Isoherranen, K. (2008) Yhteistyön uusi haaste – moniammatillinen yhteistyö. Teoksessa: Isoherranen, K., Rekola, L. & Nurminen, R. (toim.) Enemmän yhdessä – moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.

Mäkinen, L. (2015). Moniammatillinen yhteistyö ja kuntouttava työote Tampereen kotihoidon ja kotikuntoutuksen työntekijöiden määrittelemänä. Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Sosiaalipsykologian pro gradu –tutkielma.

Pikkarainen, A., Immonen, M. & Sihvonen, S. (2017) Monialaista yhteistyötä ja syventävää osaamista kuntoutusalan erikoistumiskoulutuksilla. Kuntoutus 1, 51-57.

Pöysti, T. (2016) Kuntoutus ja sote-uudistus – kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Saatavissa verkossa, pdf-tiedosto http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Kuntoutusp%C3%A4iv%C3%A4t+17.3.2016+Tuomas+P%C3%B6ysti.pdf/8b9c123c-fd37-4949-bc9e-8ced941d1217

THL (2017) Sote-palveluiden integraatio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa verkossa https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/sote-palveluiden-integraatio

Pin It on Pinterest