Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus kokoaa valtakunnallista osaamista

Kotikuntoutus haastaa työntekijät rakentamaan aivan uudenlaisen, verkostomaisen toimintakulttuurin, jossa asiakkaan kokemustieto, yksilölliset tarpeet, omat paikalliset verkostot ja omat toimintaympäristöt tuottavat puitteet tarvittaville kuntoutuspalveluille.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan (sote) palvelujen yhteen merkittävään kehittämistarpeeseen. Erityisesti ikääntyvän väestön pärjääminen mahdollisimman pitkään kodeissaan, ja nopea siirtyminen vaikkapa leikkauksen jälkeen takaisin kotiin edellyttää uutta toimintakulttuuria ja monen toimijan määrätietoista verkostoyhteistyötä. Yhteistyössä on voimaa myös moniammatillisen kotikuntoutuksen mallien kehittämisessä.

Xamkin kuntoutus- ja terveysalan koulutusyksikössä Savonlinnassa on käynnissä viiden ammattikorkeakoulun yhdessä tuottama ja viidellä paikkakunnalla toteutuva moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus. Koulutus käynnistyi lokakuussa 2017 ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Tavoitteena on tukea eri puolella Suomea moniammatillisen kotikuntoutuksen toimintakäytäntöjen rakentamista ja juurruttamista. Kussakin viidessä ammattikorkeakoulussa eli Helsingissä (Metropolia), Jyväskylässä (Jamk), Oulussa (Oamk), Savonlinnassa (Xamk) ja Tampereella (Tamk) on 15 opiskelijan ryhmä sote-alan ammattilaisia syventämässä osaamistaan uusien käytäntöjen kehittämiseksi.

Savonlinnan opiskelijaryhmässä on mukana fysioterapeutteja, sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja sekä kuntoutuksenohjaaja ja sosionomi Itä-Suomen alueelta. Opiskelijat edustavat sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Moniammatillisuus ja kokemukset erilaisista organisaatioista rikastavat koulutusta, ja keskinäinen vuorovaikutus tukee alueellistakin verkostoitumista. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin vahvaa yhteistyötä ja verkostoitumista tukevat myös aikaisemmat tutkimukset (Karhula ym. 2015), joissa kannustetaan siirtämään kuntoutusta ihmisten tuttuihin koti-, työ- ja harrastusympäristöihin edistämään myös ihmisten sosiaalista osallistumista.

Asiantuntijavieraiden kokemukset yhteiseen käyttöön

Erikoistumiskoulutus toteutuu työn ohessa monimuotoisesti opiskellen. Vahva yhteys oman työn kehittämiseen varmistetaan tehtävillä, joissa monialaista tietoperustaa sovelletaan omaan työhön. Erikoistumiskoulutuksen opiskelijat kokoontuvat kerran kuukaudessa Savonlinnan kampukselle lähiopiskelupäivään. Silloin kuullaan asiantuntijoita, jaetaan kokemuksia keskustellen ja työstetään yhdessä kunkin opiskelijan omiin työyhteisöihin valmistelussa olevia kehittämistehtäviä. Syksyllä 2017 saimme kotikuntoutuksen asiantuntijavieraita Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluista (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä (Sosteri) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote) (kuva 1). Jatko- ja kotikuntoutuksen toimintayksikön esimies Riikka Lehmus toi terveisiä Lappeenrannan seudulta Eksotesta, joka on moniammatillisen kotikuntoutuksen kehittämisen pioneeri Suomessa.

Kuva 1. Kokemuksia kotikuntoutuksesta olivat jakamassa Anne Loponen (Essote), Pasi Kuu-sela (Sosteri), Riikka Lehmus (Eksote) ja Hilkka Kupiainen (Sosteri). (kuva: Merja Reunanen)

Eksoten malli kotikuntoutuksesta on nostettu toimivaksi esimerkiksi myös syksyllä valmistuneessa valtakunnallisessa ehdotuksessa kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi (STM 2017). Maakuntien ehdotetaan ottavan käyttöön ikäihmisten palveluissa asiakas- ja palveluohjauksen mallin kotona asuvan väestön tueksi. Eksoten kotikuntoutusmallin kehittämisessä luonteenomaista on ollut ”resurssien rohkea siirto ja integrointi, varhaisen puuttumisen mallit ja liikkuvat palvelut kotiin sekä nopea kotiutuminen sairaalasta suoraan kotiin.” (STM 2017, 59)

Valtakunnallisessa verkostossa jaetaan kokemuksia eri puolilta Suomea

Tammikuussa 2018 erikoistumiskoulutuksen yksi lähiopiskelupäivä toteutettiin valtakunnallisena webinaarina (kuva 2.), jossa erikoistumiskoulutuksen viisi opiskelijaryhmää eri puolilta Suomea tapasivat verkkoyhteydellä saman pöydän ääressä. Erikoissuunnittelija, dosentti Jaana Paltamaan (Jamk) asiantuntijaluento toimintakyvyn asiakaslähtöisestä arvioinnista ja tavoitteiden asettamisesta muistutti luotettavien mittareiden käyttämisestä (kts. Toimia-tietokanta) ja itsearvioinnin merkityksestä myös kotikuntoutuksessa (THL 2017). Se tukee sekä asiakaslähtöisten palvelujen laadukasta tuottamista, että kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia ja sen osoittamista.

Kuva 2. Valtakunnallinen webinaari kokosi saman pöydän ääreen erikoistumiskoulutuksen opiskelijat viidestä ammattikorkeakoulusta (kuva: Ville Heimonen)

Yhteisen webinaarin kuluessa esiteltiin koulutuspaikkakunnittain moniammatillisen kotikuntoutuksen nykytilaa. Päivän aikana tunnistettiin, miten tärkeää on jakaa kokemuksia valtakunnallisesti. Pyörää ei ole tarpeen keksiä uudestaan. Jo saaduista hyvistä kokemuksista ja käytännöistä on syytä ottaa oppia ja arvioida, miten ne olisivat sovellettavissa niilläkin paikkakunnilla, joissa mallit ovat vielä kehittelyn alla. Kotikuntoutus samalla haastaa työntekijät rakentamaan aivan uudenlaisen, verkostomaisen toimintakulttuurin, jossa asiakkaan kokemustieto, yksilölliset tarpeet, omat paikalliset verkostot ja omat toimintaympäristöt tuottavat puitteet tarvittaville kuntoutuspalveluille (Pikkarainen ym. 2017).

Opiskelijat jatkavat valtakunnallista keskustelua verkoston yhteisessä verkko-opiskeluympäristössä ja työstävät myös omien lähiryhmiensä verkkofoorumilla erikoistumisopintoihin sisältyviä tehtäviään muiden kokemuksia hyödyntäen. Koulutuksen kaikkien opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt on työstetty mukana olevien ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyönä. Lähiopiskelupäivissä vierailevat asiantuntijoina myös oman ammattikorkeakoulumme Xamkin asiantuntijaopettajat ja TKI-asiantuntijat.

Lähteet:

Karhula, M., Pyöriä, O., Reunanen, M. & Salpakoski, A. 2015. Kuntoutus tukemaan hyvää arkea. Teoksessa: Haapala, A. (toim.) 2015. Kestävää hyvinvointia kehittämässä: Painoalan vuosijulkaisu 2015. Vapaamuotoisia julkaisuja D65. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 48–55. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://www.theseus.fi/handle/10024/104400

Pikkarainen, A., Immonen, M. & Sihvonen, S. 2017. Monialaista yhteistyötä ja syventävää osaamista kuntoutusalan erikoistumiskoulutuksilla. Kuntoutus 1, 51-57. Saatavissa: https://issuu.com/kuntoutussaatio/docs/kuntoutus_1_2017

STM. 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 41. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160273

THL. 2017. Toimia-tietokanta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/etusivu/toimia-tietokanta

Pin It on Pinterest