Opinnäytetyön tekeminen ei ole yksin puurtamista

Opinnäytetyö näyttäytyy usein peikkona opiskelijoiden mielissä. Tyypillisesti opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva, perustutkinnossa 15 opintopisteen laajuinen, opinnäytetyö koetaan usein suuritöiseksi ja sen tekeminen yksin haastavaksi. Näin asian ei kuitenkaan tarvitse olla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on lähdetty systemaattisesti kehittämään opinnäytetyöprosessia osana vuonna 2016 toteutettua opetussuunnitelmauudistusta. Kaikkiin koulutuksiin nimettiin tuolloin opinnäytetyökoordinaattorit ja koordinaattoreille laadittiin yhteinen tehtävänkuva. Samalla opinnäytetyöprosessi jaettiin  kaikille tutkinnoille yhtenäisiin 5 opintopisteen laajuisiin osasuorituksiin. Studentin opinnäytetyösivustolle kuvattiin kaikille opiskelijoille yhteinen opinnäytetyöohjeistus  ja materiaalit opinnäytetyöprosessin eri vaiheiden mukaisesti.

Kaikille Xamkin opiskelijoille yhtenäinen ohjeistus ja materiaali on tuonut opinnäytetyön tekemiseen läpinäkyvyyttä ja laadukkuutta sekä auttanut jäsentämään laajan kokonaisuuden hallittavampiin osiin. Yhteiset ohjeet ja prosessit on kuitenkin tarpeen räätälöidä kuhunkin koulutukseen soveltuviksi. Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikössä onkin jo useamman vuoden ajan kehitetty systemaattisesti opinnäytetyöprosessia opiskelijalähtöisempään suuntaan.

Opinnäytetyö etenee vaiheittain

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikössä koulutetaan restonomeja ja yhteisöpedagogeja. Kummankin koulutuksen yliopettajat ylläpitävät koulutuskohtaista Moodle-alustaa, jolta löytyvät niin Xamkin yhteiset, kuin koulutuskohtaisetkin ohjeet ja materiaalit.

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikössä opinnäytetyö etenee selkeästi osaprosessien – ideointi- ja suunnittelu, toteutus, esitys-, arviointi ja raportointi – kautta eteenpäin. Kuhunkin osaprosessiin on laadittu aikataulutus- ja työskentelyohjeistus. Osaprosessien kautta opinnäytetyöprosessi etenee selkeästi vaiheittain. Samalla eri vaiheista kertyvät osasuorituspisteet tekevät omaa etenemistä näkyväksi ja luovat opiskelijalle varmuutta omaan osaamiseen ja prosessin etenemiseen.

Laadukas ohjaus tukee opiskelijaa

Opiskelija voi käynnistää opinnäytetyöprosessin oman aikataulunsa mukaisesti osallistumalla aina lukukauden alussa pidettävään opinnäytetyöinfoon. Opinnäytetyöprosessi on jaksotettu kolmelle lukukaudelle. Toki opinnäytetyön voi tehdä nopeamminkin, ja opintojaan nopeuttaville on räätälöity oma yksilöllinen polkunsa.

Opinnäytetyön ohjaus on monitoimijaista. Opiskelijaa ja eri ohjaajatahojen yhteistyötä helpottaa kun roolit ja vastuut ohjausprosessissa on kuvattu ja tiedossa jo prosessin alusta lähtien. Keskeinen rooli on opinnäytetyön ohjaajalla, joka tukee opinnäytetyön etenemistä yksilöohjauksella ja seminaarityöskentelyllä. Prosessiin sisältyy viisi seminaaria, jotka ovat ideaseminaari, kirjallisuusseminaari, suunnitelmaseminaari, toteutusseminaari ja esitysseminaari.

Ideaseminaari käynnistää työskentelyn ja hyväksytyn idean perusteella yliopettaja ja nimeää kullekin opinnäytetyön ohjaajan. Yhden ohjaajan opiskelijoista muodostetaan 4-6 hengen pienryhmiä. Tämän jälkeen pienryhmissä käynnistyy seminaarityöskentely, jossa ryhmät kokoontuvat opinnäytetyöohjaajansa kanssa jopa viikoittain. Kunkin seminaarin aikana opiskelija vie opinnäytetyötään vaiheittain eteenpäin, kirjoittaa toteutuksesta sekä esittelee kirjallista tuotosta seminaareissa.

Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on kehittää myös työelämää.

Jokaiselle opinnäytetyölle nimetään opiskelijoiden keskuudesta opponentti, jonka tehtävänä on huolellisesti etukäteen valmistautuen ja rakentavan kriittisesti arvioida tehtyjä ratkaisuja ja niiden perusteluja sekä antaa suullisesti ja kirjallisesti palautetta opinnäytetyöstä osana seminaarityöskentelyä.

Raportointiohjeiden mukaista kirjoittamista ohjaa erityisesti suomen kielen opettaja. Hän lukee opiskelijan opinnäytetyön sen ollessa viimeistelyvaiheessa ohjaten opiskelija kiinnittämään huomiota tekstissä mahdollisesti toistuviin virheisiin ja ohjaten muulla tavoin parantamaan raportoinnin tasoa. Englannin kielen opettaja tarkistaa opinnäytetyön englanninkielisen tiivistelmän ennen työn palauttamista arviointiin.

Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on kehittää myös työelämää. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa opinnäytetyön tilaavan organisaation, työn toimeksiantajan, kanssa laaditaan sopimuslomake ja opiskelijalle nimetään työelämäohjaaja. Työelämäohjaajan roolina on osallistua tavoitteiden asettamiseen kehittämistehtävälle, tuoda toimeksiantajan näkökulmasta omaa erityisosaamista kehittämistehtävään, ohjata, neuvoa ja tukea opiskelijaa prosessin aikana sekä luoda edellytykset kehittämistehtävän suorittamiselle organisaatiossa ja seurata työn edistymistä toimeksiantajan näkökulmasta. Työelämän edustaja antaa opinnäytetyöstä myös oman lausuntonsa arviointia varten.

TKI-hankkeet ja menetelmäopinnot opinnäytetyön tukena

Opinnäytetyö kytkeytyy aihevalinnaltaan ja toteutustavaltaan tiiviisti työelämän kehittämiseen. Ammattikorkeakoulussa tehtävän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työelämää. Opinnäytetyön aiheita saadaan ”oikean työelämän” lisäksi alueen eri toimijoiden TKI-hankkeista (esim. Maakuntaliitto) ja Xamkin TKI-vahvuusaloilta ja hanketoimijoilta. Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoala kytkeytyy erityisesti Kestävän hyvinvoinnin vahvuusalaan ja opinnäytetyön aiheita saadaan sen  suunnittelu- ja toimintavaiheessa olevista hankkeista. TKI-hanketoiminta on siis yksi opinnäytetyön oppimisympäristö ja hankeväki osallistuu ohjaukseen työn tilaajan roolissa.

Opinnäytetyön tekeminen on opiskelijalle aina oppimisprosessi, jossa opiskelijalta edellytetään monenlaista menetelmällistä osaamista. Opinnäytetyön tekemistä tuetaan tutkimusosaamisen, kehittämisosaamisen ja tieteellisen viestinnän opinnoilla, jotka on ajoitettu käynnistymään samanaikaisesti opinnäytetyöprosessin käynnistymisen kanssa. Myös opintojaksojen toteutustapa on rakennettu siten, että opiskelija voi mahdollisimman hyvin edistää opintojaksolla omaa opinnäytetyötään.

Pin It on Pinterest