Opiskelua tukevat Teams-infot kokeilusta pysyväksi käytännöksi

Opiskelutaidot ja niiden vahvistaminen kiinnostavat opiskelijoita yhä enemmän. Korkeakouluopintojen alussa opiskelija saa tietoa siitä, millä keinoin opinnoissa pääsee eteenpäin, mutta vahvistusta ja vinkkejä tarvitaan koko opiskelun ajan. Opiskelutaidot kehittyvät, kun niiden kanssa tekee aktiivisesti töitä.

Hyve-hankkeen (Hyvinvointia verkossa) lopussa vuoden 2022 alussa alettiin tarjota Teams-infoja eri aiheista opintojen tueksi. Verkkoinfoilla pyrittiin tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti riippumatta opiskelumuodosta.

Miksi?

Korkeakouluopinnoissa tarvitaan monenlaisia opiskelutaitoja, ja niiden merkitystä tuodaan esille heti opintojen alussa monella tavalla. Oppilaitoksemme intrassa ja erilaisilla yleisillä verkkosivuilla on paljon materiaalia erilaisista opiskeluun liittyvistä aiheista, mutta kaikki eivät löydä materiaalia. Jokaisen on kuitenkin sinnikkäästi opittava oppimaan, mikä edellyttää ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka oppimiseen vaikuttavat. Oppimisen taidot eivät ole pysyviä, vaan niissä voi kehittyä aina paremmaksi. (Postareff ym. 2021, 40.)

On olemassa keinoja, joilla korkeakouluopiskelijoita kannattaa tukea heti opintojen alkaessa (Mikkonen ym. 2021, 179–181).

Selkeä ohjeistus, tehokas ja oikeaan aikaan toteutettava tiedottaminen, helposti navigoitavat verkkosivut, helppokäyttöiset sähköiset järjestelmät ja tieto erilaisista tukipalveluista on oleellista opintojen käynnistymisessä. Opiskelutaitojen harjaannuttaminen heti opintojen alusta alkaen on tärkeää, koska kirjoittamisen ja lukemisen taidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ajattelutaitojen hallinta ovat kriittisiä asiantuntijaksi kasvamisen polulla. (Mikkonen ym. 2021, 181.)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että korkeakouluopiskelijat tarvitsevat tukea opiskelutaitojen kehittämiseen (Juusola 2023).

Suurin osa opiskelijoista pärjää opinnoissaan hyvin, mutta osalla on erilaisia oppimisen haasteita. Haasteet voivat liittyä johonkin oppimisvaikeuteen, mutta monesti on kysymys vain siitä, ettei opiskelija ole oppinut itselleen sopivia oppimisen tapoja, tai edellisistä opinnosta on pitkä aika, eli taidot ovat ruosteessa.

Voi myös olla, ettei edellisissä opinnoissa ole luettu kirjoja, tai tieteellistä tekstiä, tai kirjoitettu esseitä tai raportteja.  Näiden pohjalta syntyi idea tarjota erilainen tapa tuoda tietoa oppimisen haasteista ja niistä selviytymiseen.

Miten?

Xamk toimii neljällä kampuksella, ja oppilaitoksessamme on myös kokonaan verkossa toimivia koulutuksia. Päädyimme toteuttamaan infot Teamsissa, jotta ne olisivat kaikille opiskelijoille saavutettavia.

Infon konsepti on yksinkertainen: Teams-tapaamisen ensimmäisen puoli tuntia tietyn alan asiantuntija alustaa aiheeseen, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus kysymyksiin tai keskusteluun seuraavan puolen tunnin ajan. Infot tallennetaan, ja tallenteen on päässyt katsomaan kahden viikon ajan.

Infoja markkinoidaan oppilaitoksen intrassa sekä muutamassa sisäisessä Teams-tiimissä. Asiasta uutisoidessa lukukauden kaikki infot ja niiden aiheet ovat heti alusta saakka nähtävillä, jolloin opiskelija pystyy aikatauluttamaan infot omaan kalenteriinsa. Infot on lisätty sisäiseen tapahtumakalenteriin, ja paikalle on löytänyt myös henkilökuntaa opiskelijoiden lisäksi.

Infojen aiheet

Opiskelijoiden yksilötapaamisissa nousee toistuvasti esille erilaiset opiskelun haasteet. Teams-infoilla tavoitetaan saman pulman parissa olevat, mahdollistetaan vertaistuki ja tarjotaan vaihtoehto oppimisen kehittämisen välineisiin.

Aiheina ovat olleet muun muassa yksilölliset opetusjärjestelyt ja niiden hakeminen, lukemisen ja kirjottamisen vinkit, ajanhallinta opiskeluiden aikana, keskittyminen ja kieltenopiskelu.

Alustuksia on ollut myös tiedonhakuun, matematiikan opiskeluun ja Celia-kirjaston käyttöön liittyen. Infoista on myös saanut tietoa sovelluksista opiskelun tukena sekä vinkkejä ryhmätyöskentelyyn, stressinhallintaan ja esiintymiseen.

Alustuksia ja kokonaisuutta koostettaessa pyrittiin huomioimaan yleisimmät opiskelijoiden esittämät kysymykset. Mitä opiskelija voi itse tehdä, jotta esimerkiksi ajankäytön suunnittelu toimisi paremmin? Millaisia apuvälineitä on kaikkien saatavilla? Alustusten pitäjiä myös sparrattiin alustukseen, jotta vinkit olisivat mahdollisimman konkreettisia.

Palaute infoista

Infojen järjestämisen alkuvaiheessa keräsimme palautetta Padlet-alustan avulla. Padlet-linkki laitettiin tapahtuman aikana chattiin. Palautetta ei tullut kovin runsaasti, mutta kaikki palaute oli positiivista.  Jonkin verran tuli myös palautetta infon aikana chattiin tai suullisesti.

Palautetta tuli mm. infojen selkeydestä, rennosta tunnelmasta, hyvistä uusista ideoista, keskustelunomaisuudesta ja osallistumisen helppoudesta. Joku kommentoi myös sitä, että on kiva, että voi vain kuunnella, eikä ole pakko itse osallistua.

Muutamia osallistujien kommentteja: ”Ei lainkaan jäykkää!”, ”Mahtavaa, kun tällaisia järjestetään”, ”Hyviä vinkkejä ja tietoa, mistä niitä löytää lisää”, ”Kielten opiskelu jännittää, joten tämä oli hyvä info, ja vähän rauhoitti mieltä”. Palautetta on tullut edelleen infojen aikana.

Teams-infojen järjestäminen aloitettiin hankkeessa, mutta sen päättyessä vuoden 2023 lopussa tämä toiminta jää osaksi opiskelutaitojen vahvistamista.

Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista pitää näistä aiheista live-tapaamisia eri kampuksilla ja ne voisivat olla osa opintojen alussa toteutettavia orientaatiotapahtumia. Työmuotona infojen organisoiminen ja pitäminen on ollut antoisaa ja toimivaa.

Lähteet

Juusola, S. 2023. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelutaidot. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202306152986

Mikkonen, J., Tuominen, T., Immonen, J., Itkonen, L., Sistonen, J. & Lehtinen, A. 2021. Opiskelijan ja oppimisen tukeminen korkeakouluissa. Teoksessa Kunttu, K., Komulainen, A., Kosola, S., Seilo, N. & Väyrynen, T. (toim.) Opiskeluterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 179–187.

Postareff, L., Hailikari, T., Virtanen, V. & Lindblom-Ylänne, S. 2021. Opiskelutaidot pohjana hyvinvoinnille ja jatkuvalle oppimiselle. Teoksessa Kunttu, K., Komulainen, A., Kosola, S., Seilo, N. & Väyrynen, T. (toim.) Opiskeluterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 40–43.

Pin It on Pinterest