Pienryhmäohjauksen hyödyntäminen HOPSin laadinnassa

Uusille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. Voisiko opiskelijaryhmän välistä vertaistukea hyödyntää myös HOPSin suunnittelussa?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana maakunnallisessa Carry On –hankkeessa yhdessä alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Hankkeen aikana eri oppilaitoksissa tehtävien toimenpiteiden avulla pyritään muun muassa tutkintojen läpäisemisen parantamiseen.

Ammattikorkeakoulun yksi toimenpiteistä hankkeessa on ohjauksen kehittäminen. Yhtenä keinona tähän kokeillaan ja kehitetään pienryhmäohjauksen toimintamalleja.

Uusille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Perinteisesti HOPS on laadittu jokaiselle erikseen henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Tällöin opintojen kannalta tärkeä vertaistuki opiskelijoiden välillä jää kuitenkin vähäiseksi, vaikka se voisi olla samankaltaisessa tilanteessa oleville opiskelijoille suuri voimavara ja opintoihin sitouttaja jo heti opintojen alusta lähtien.

Pienryhmätoteutus kokeilussa

Kokeilin liiketoiminnan logistiikan ja logistiikan koulutuksissa syksyllä 2017 aloittaneiden opiskelijoiden kanssa HOPSin tekemistä pienryhmissä, jotta opiskelijat hyötyisivät vertaistuesta, ja saisivat kohdennettua ohjausta samankaltaisessa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa.

Pienryhmätoteutuksen lisäksi opiskelijoille tarjottiin myös mahdollisuutta varata aika henkilökohtaiseen tapaamiseen. Tätä mahdollisuutta käytti kuitenkin vain muutama opiskelija.

Uusilla opiskelijoilla teetettiin aloitusviikolla ennakkotehtävä, jolla kartoitettiin opiskelijan taustaa sekä motiivia koulutukseen hakeutumiseen. Ennakkotehtävän perusteella opiskelijat jaettiin mahdollisimman samanlaisen taustan omaaviin ryhmiin.

Molempien ryhmien (liiketoiminnan logistiikka ja logistiikka) osalta opiskelijoista oli tunnistettavissa esimerkiksi potentiaaliset nopeuttajat sekä alaa jo jollain tavalla tuntevat opiskelijat. Ennakkotehtävän perusteella muodostuneiden ryhmien koko oli 6 – 16 opiskelijaa.

HOPSin laadinta tapahtui tietokoneluokassa pienryhmä kerrallaan. Ajoituksellisesti HOPS laadittiin syksyn opintojaksoilmoittautumisen ollessa auki. Näin opiskelijoilla oli mahdollisuus tehdä HOPSin mukaisia valintoja käytännössä heti opintojen ohjauksen jälkeen.

Opintojen ohjauksessa pyrittiin huomioimaan kunkin pienryhmän erikoistarpeet. Esimerkiksi liiketoiminnan logistiikan potentiaalisten nopeuttajien HOPS-tunnilla oli vinkkejä antamassa opintojaan reilusti nopeuttanut opiskelija.

Vertaistuki toi mielekkyyttä

HOPSin laadinnasta pienryhmissä kerättiin liiketoiminnan logistiikan opiskelijoilta palautetta marraskuussa 2017. Palautteen sai antaa nimettömänä, ja sitä antoi 30 opiskelijaa.

Palautteessa korostui vertaistuen merkitys. Hyötynä henkilökohtaisessa tapaamisessa laadittuun HOPSiin verrattuna mainittiin muun muassa se, että sai keskustella valinnoista kavereiden kanssa ja kurssien valinta koettiin näin mielekkäämmäksi. Myös ryhmäläisiin tutustuminen koettiin myönteisenä palautteissa.

HOPSin laadinta pienryhmissä edellytti minulta opiskelijavastaavana tarkkaa perehtymistä ennakkotehtäviin, että sain pienryhmät muodostettua järkevällä tavalla.

Haastavaa oli arvioida sitä, miten ennakkotehtävään kirjoitetut tiedot vastaisivat todellisuutta. Tästä syystä luin ennakkotehtävät useaan kertaan ennen pienryhmien muodostamista. Pienryhmien muodostaminen onnistui kuitenkin opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella hyvin.

Kokeilun onnistumisesta on osoituksena myös se, että potentiaalisista nopeuttajista muodostui nopeuttaja-ryhmä. Ryhmä sai alkunsa ennakkotehtävän perusteella tekemästäni pienryhmäjaosta.

Siihen kuuluvat opiskelijat suunnittelevat opintonsa edelleen yhdessä.

Kokeilusta sain muutakin arvokasta tietoa ensi syksyn HOPSien laadintaa varten. Seuraavalla kerralla osaan muun muassa ennakoida paremmin HOPSien laadintaan menevän ajan. Nyt aikaa oli varattuna hieman liian vähän.

Kokemukset ovat niin hyviä sekä opiskelijoiden että opiskelijavastaavan näkökulmista tarkasteltuina, että aion jatkossakin hyödyntää pienryhmäohjausta aloittavien opiskelijoiden HOPSien laadinnassa.

Harkinnassa on myös se, että laajentaisin HOPSien laadinnan pienryhmissä koskemaan myös toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita.

Pin It on Pinterest